Egna rapporter

Winbas hjälp

För de verksamheter som har behov av att göra helt egna rapporter utan någon som helst koppling till BAS-kontoplanen finns funktionen Egna rapporter. Egna rapporter kan avse ett enskilt konto eller resultatenhet eller en mix av resultatenheter, eller en rapport byggd för hela företaget.

Egna rapporter

Egna rapporter består av tre delar eller nivåer. I första nivån anges rapportens nummer och benämning. Numret anges sedan vid utskrift av rapporten i Utskrifter Bokföring.
För att gå vidare till nivå två väljs knappen <Rader...>.

Rader

Här anges radnummer och radbenämning för respektive utskriftsrad på rapporten. Rapportens rader kommer att sorteras på radnummer och benämningen utgör själva texten som visas i rapporten.

100 %. Det är möjligt att ange om en rad ska innehålla 100 % av rapportens intäkter. Detta alternativ finns för att kunna skriva ut kolumnen andel i % där respektive radsumma jämförs mot den rad som angivits som totalsumma.
Knappen <Positioner...> ger nivå tre där radens ingående komponenter registreras.

Positioner

Denna del skrivs ej ut på rapporten utan här anges de olika positioner raden innehåller, d.v.s. vilka komponenter som ingår. De alternativ som finns är belopp, kontonummer, resultatenhet eller en redan framräknad radsumma.

Belopp kan registreras och kommer då utgöra ett fast belopp för perioden som också påverkar det ackumulerade beloppet rapporten.

Konto anges för att följa händelser på ett enskilt konto i den period som väljs för rapporten.

T.o.m. konto om intervall. Ofta anges ett eller flera enstaka konton för att ingå i raden för rapporten. Genom att också ange ett T.o.m. konto, kan ett helt intervall av konton definieras i en och samma position.

Detta innebär att man slipper registrera flera konton ett åt gången när aktuella konton ändå ligger följd inom samma segment. Exempelvis skulle hela intervallet 6100-6199 kunna utgöra ett segment i rapporten som då t.ex. berör alla konton rörande kontorsmateriel och trycksaker. Dessutom kommer eventuella nya kontot automatiskt att komma med i rapporten förutsatt att de registreras inom ett tidigare skapat kontointervall.

Resultatenhet innebär att både konto och en resultatenhet anges, och där händelser på resultatenheten redovisas i rapporten.

Tidigare rapportrad avser redan framräknad radsumma och ska vara en tidigare registrerad rad med ett lägre radnummer än den aktuella raden. Det totala värdet av positioner inom raden kommer att läggas till position med tidigare rad.

Projektrapport

I Inställningar Bokföring i Arkiv finns alternativet Projektkalkyl kopplas tillredovisningen. Alternativet innebär att kalkyl som registreras i rutin Projekt, knappen <F6 Kalkyl> är kopplad till redovisningen och kontonummer som är markerade för projektregistrering i kontoplanen kan användas vid kalkylregistrering. Sedan kan man registrera en projektrapport och vid utskrift av Egna rapporter markera typ Projekt och utskriften innehåller både rapporten och kalkylen.

Projektrapport. Markera alternativet Projektrapport när en rapport skapas. I avsnittet Positioner anges vad varje rad ska innehålla, Belopp, Kontonummer (saldot), Tidigare rapportrad eller Antal-baserat ápris.

Tidigare rapportrad är ett alternativ som används för att räkna ut ett nytt belopp utifrån belopp på tidigare rad. För att räkna ut det nya beloppet anges faktor, t.ex. faktor 1 är 100 %, faktor 0,5 är 50 % av belopp på tidigare rad.

Antal-baserat ápris. Alternativet Antal-baserat ápris multiplicerar antal på tidigare rad (vilken rad anges) med det ápris som anges. Detta förutsätter att man arbetar med antal i bokföringen, dvs. registrerar antal samtidigt som debet- och kreditbelopp på konto registreras i verifikation eller på projektkalkyl.

Exempel

Rad 3 konto för lönekostnader. På kontot finns även registrerat antal (antal timmar).

Rad 4, Position 1, Alternativ Tidigare rapportrad, Tidigare rad 3, Faktor 0,3303.

Rad 4 kommer då att visa sociala avgifter, 33,03% i förhållande till lönekostnader.

Rad 5, Position 1, Alternativ Antal-baserat ápris, Tidigare rad 3, Àpris 80

Rad 5 kommer då att visa ett belopp uträknat på det antal som finns registrerat på kontot för lönekostnader multiplicerat med 80.