Projektpaketet

Winbas hjälp

Projektpaketet finns inte från början med i Winbas programgrupp. Skapa genvägen i programgruppen eller starta programmet Projrapp.exe från Winbas Klientkatalog.

Projektpaketet är en fristående utskriftsmodul med en brygga till Winbas administration. Projekt används när man vill gruppera (projektföra) vissa arbeten, moment eller helt enkelt vill bryta ned den ordinarie bokföringen i mindre greppbara delar. Att arbeta med projekt innebär inte att man går utanför den ordinarie bokföringen, utan detta är en uppdelning vid sidan av den ordinarie bokföringen.

Projektet ger dessutom möjlighet att föra med sig kostnader och intäkter över bokföringsårens gränser. Ett projekt kan alltså löpa över exempelvis 30 månader utan att man för den skull tappar någon information trots att den ordinarie bokföringen normalt bryts efter 12 månader.

För att projektmodulen skall fungera ställs vissa grundkrav på uppsättningar i Winbas och Projektpaketet. Dessa grundkrav är följande:

Winbas

I Inställningar bokföring bör Projektkalkyl kopplas till bokföring och Använd Antal vid kontering vara förbockade. Därigenom ges möjligheten att per projekt lägga upp budget (Kalkyl) och att kunna arbeta med producerade timmar.

I Bokföringens kontoplan måste alla konton som skall användas i projektredovisningen markeras med en bock i fältet Projektregistrering.

Projektpaketet

Om man arbetar med timmar, ska man i < Arkiv Inställningar > ange vilket/vilka bokföringskonton som för med sig "antal timmar".

I < Arkiv Databas > ska man ange mot vilken administrativ databas (ftg?.mdb) projektpaketet skall arbeta.


All registrering av projekt och dess transaktioner sker från Winbas administration. För uppläggning av projekt välj Projekt.

För att rapporterna nedan skall kunna skrivas ut måste dessa två fält vara ifyllda vid uppläggning av projekt.

Följande utskrifter produceras från modulen

Projektrapport

Projektrapporten innehåller en sammanställning över det ackumulerade värdet per konto. Dessa värden jämförs sedan mot budget (kalkyl) och över-/underskott visas. Om man arbetar med antal timmar kommer detta antal ut på denna rapport.

Projektsammandrag

Projektsammandraget är en sammanställning över alla projekten. Listan bildar 2 rader per projekt. Innehåller projektets ackumulerade värde för aktuell period, innevarande bokföringsår och totalt sedan projektstart.

Värderingslista

Värderingslistan är till för att kunna redovisa värdet av projekten under bokslutsarbetet. Det är helt enkelt en inventering av ett projekt. I listan finns också möjligheter att få ut kompletterande budgetprognoser (kalkyl).