Kontoplan

Winbas hjälp

Skärmlistan med konton

I skärmlistan med konton finns alla konton i kontoplanen, genom att välja knappen till vänster om kontot visas konteringar under perioden och saldot på kontot.

SRU-kod

SRU-kod är till för att räkenskapsutdraget skall kunna skrivas ut. Hör med er revisor vilka koder som gäller för er verksamhet. För en fullständig lista över gällande sru-koder se www.bas.se.

Projekttransaktionsgrupp

Projekttransaktionsgrupp registreras för att transaktioner registrerade på konton med projekt ska kunna presenteras i projektuppföljning.

Specifikationer

Specifikationer är en sidouppföljning av konto som är till fördel t.ex. vid uppföljning av kostnader per bil. Genom att markera alternativet Specifikationer, aktualiseras funktionen i samband med kontering där specifikationen då anges. Önskar man att i efterhand justera en specifikation som gjorts vid exempelvis verifikationsregistrering, görs detta i rutinen Specifikationer som finns under avsnittet Registreringsrutiner på bokföringsmenyn.

Projektregistrering

Markera om registrering av projekt ska vara möjlig för när kontot används. Projekt för projektuppföljning registreras i rutin Projekt som finns tillgänglig på knappraden. Projekt kan då registreras i samband med kontering, men behöver inte registreras.

Resultatenheter

Har resultatenhet markerats för användning måste resultatenhet anges varje gång kontot används vid konteringar som exempelvis verifikationsregistrering. I Bokföringens grundregister finns rutin för uppläggning av resultatenheter.

Avslutat konto

Kontoplanen i Winbas är samma för alla räkenskapsår vilket gör att makulering av ett konto inte är möjligt om någon transaktion skett på det under ett tidigare räkenskapsår. Man kan däremot markera ett konto som avslutat, kontot existerar men det syns inte i kontoplanen och går inte att registrera på.

EU-Konto

Användes vid övergången från äldre kontoplan till EU-Bas 97.

Typ av konto

Typ av konto är antingen balanskonto eller resultatkonto. Typen sätts automatiskt till balanskonto för konton i intervallet 1000-2999 och till resultatkonto från och med nummer 3000. Konto 9999 är observationskonto som används för konteringar vid avsaknad av korrekt konto beroende på sammanhang.

Konteringsvarning

Konteringsvarning är till för att minska risken för registreringsfel och kommer automatiskt att positionera till det andra fältet. Om t.ex. en debetvarning är inställd på ett konto kommer alltså positionering att ske direkt till kredit vid registrering av kontering. Är kreditkontering vanligast anges debetvarning för att erhålla varning vid debetkontering. Varningen visas då i samband med konteringar vid t.ex. Registrering av verifikationer eller kontering av leverantörsfakturor.

Normalt visas meddelandet i registreringsfönstret samt i statusraden längst ner i Winbas huvudfönster. Möjlighet finns även att bestämma om konteringsvarningen ska visas som dialogruta där OK måste tryckas innan registrering kan fortsätta. Denna inställning kan då göras direkt från statusraden när varningen visas eller via följande avsnitt:

Enhet vid antal

Istället för att använda inställningen Använd antal vid kontering, kan registrering av antal på enskilda konton göras. Till skillnad från den generella inställningen kommer då registrering av antal enbart att aktiveras vid registrering på bestämda konton märkta för antal.

Enhet vid antal anges då på kontot för att aktivera registrering av antal. Enheten som anges kommer då också att visas i samband med kontering, såsom t.ex. liter bensin eller kWh elektricitet.

Knappen pil-ner används för att visa tidigare använda enheter i kontoplanen för att underlätta registrering när samma enhet förekommer på flera konton.

Utgående saldo föregående år

Utgående saldo på konto vid räkenskapsårets slut ligger kvar på kontot i 10 år. Det kan vara användbart vid t.ex. nyckeltalsberäkning. Vi rekommenderar därför registrering av kontosaldo vid byte från annat bokföringssystem.

Ta bort konto

Ett konto kan tas bort ur kontoplanen med F9 - Ta bort. Vid borttagning av konto sker följande kontroller:

Uppfylls något av dessa villkor kan inte kontot tas bort och meddelande om varför kontot inte kan tas bort ges i form av exempelvis verifikationens nummer och datum.

När kontot tas bort, tas även kontosaldon och eventuella saldon för resultatenheter och projekt bort.

Notera att vid borttagning av konton eller vid andra förändringar i kontoplanen ska även avsnitten i Balans / Resultatrapport uppdateras med dessa förändringar.

Utskrift av rapporten Kontoplan

Under bokföringens utskriftsmeny kan rapporten Kontoplan skrivas ut med uppdelning i de nivåer som finns registrerade i Balans / Resultatrapport, samt eventuellt invalda uppgifter om saldo.

Samma rapport kan även skrivas ut genom att högerklicka på skärmlistan och välja alternativet Direktutskrift Kontoplan.