Resultatenheter

Winbas hjälp

Översikt

I bokföringen kan resultatenheter användas. En resultatenhet är en avdelning inom företaget, t.ex. lager, kontor eller säljare. Resultatenhetens resultat följer bolagets räkenskapsår och kan alltså inte löpa över flera år till skillnad från projekt som har just denna finess. Genom att använda resultatenheter kan bolaget brytas ner i delar och lättare analyseras.

Kontoplanen

För att använda resultatenhet måste det anges på berört konto i kontoplanen. När ett sådant konto sedan används måste resultatenhet alltid anges vid verifikationsregistreringar, det gäller både i bokföringen och i administrationen.

Resultatenhet för observation

Det kan vara en god idé att lägga upp resultatenhet 9999 för att användas i de fall där resultatenheten är oklar. En justeringsverifikation är alltid möjlig att registrera senare.

Registrering

Nummer avser resultatenhetens nummer som använd vid registrering. Nummer är alltid numeriskt med maximalt fyra positioner.

Huvudenhet används för att knyta flera resultatenheter till en sammanslagen enhet, t.ex. en avdelning på ett företag där en medarbetare utgör en resultatenhet. I samband med vissa rapporter t.ex. Resultatrapport på resultatenhet, kan rapporten visas per huvudenhet vilket då innebär att de underliggande resultatenheterna slås ihop på rapporten.

Benämning avser resultatenhetens benämning som visas i olika sammanhang, t.ex. på skärmbilder och rapporter samt när en resultatenhet ska väljas via sökregistret.