Periodiserad bokföring - Knappen Periodisera

Winbas hjälp

Översikt Periodiserad bokföring

Knappen periodisera används för att fördela ett belopp på ett visst antal angivna perioder (periodiseringsdatum). Genom att först registrera en transaktion på ett konto med det totala beloppet som ska periodiseras, används knappen därefter för att visa dialogen där t.o.m. datum eller antal perioder anges.

Knappen Periodisera vid kontering

Knappen Periodisera återfinns i konteringsrutiner såsom Registrering av Verifikationer och Kontering av leverantörsfakturor.

Den inaktiverade knappen visas när Periodiserad Bokföring används.

När en transaktion har registrerats och därefter väljs och visas på skärmen, kommer knappen att aktiveras.

Periodisering av intäkt vid försäljning

Periodisering av intäkt vid försäljning kan göras direkt vid försäljning i Order / faktura, Serviceorder och Kassa. Genom att välja in kolumnen Periodisering i skärmlistan kan periodisering av ett försäljningsbelopp göras redan på transaktionsnivå, och beloppet fördelas jämt över ett intervall om vecka, månad, kvartal, halvår eller år.

För att lägga till en periodisering, eller ändra en befintlig klicka på cellen för den aktuella raden för att visa Dialogen periodisering. När en periodisering har registrerats på raden kommer den också att visas i skärmlistan.

Vid periodisering av intäkt i Order / faktura och Serviceorder kan även knappen Periodisera användas. Knappen visas till höger om det föreslagna kontot om konto är valt för registrering vid försäljning i inställningar för order.

Vid försäljning kan funktionen också användas för att flytta hela beloppet för en enskild orderrad till en annan period, och där resterande innehåll ska kvarstå på innevarande bokföringsdatum. I detta fall görs periodisering av intäkten med enbart ett datum (och Antal är då också 1).

Dialogen Periodisera

Intervall anges först och avser tidsperioden mellan varje periodiseringsdatum, t.ex. en månad.

Genom att ange ett annat intervall kan beloppet periodiseras på exempelvis ett visst antal veckor eller ett visst antal egendefinierade perioder genom att ange antal dagar.

T.ex. avser en vecka 7 dagar, men intervallet kan också sättas till t.ex. 20 dagar vid behov.

Fr.o.m. datum föreslås med det angivna periodiseringsdatumet på transaktionen och utgör första perioden i periodiseringen. Detta datum behöver alltså inte förändras, ändring av detta datum innebär i praktiken att ändra periodiseringsdatum på transaktionen (som alltid kommer att vara första transaktionen i periodiseringen).

Ange T.o.m. datum eller Antal periodiseringar för att få ett förslag på ett antal periodiseringsdatum i listan. I exemplet ovan är startdatum den förste januari och om beloppet ska registreras på 12 perioder, kan man antingen ange förste december som T.o.m. datum, eller skriva in 12 under Antal. Resultat blir alltså samma oavsett på vilket sätt man önskar att ange periodiseringen.

Listan visar resultatet av intervallet, fr.o.m. datum och det t.o.m. datum eller antal periodiseringar som har angivits. Innehållet i listan är en förhandsgranskning av de transaktioner som sedan kommer att skapas med knappen Utför. Notera att den registrerade transaktionen med totalbeloppet alltid ingår som första datum i listan.

Statusraden visar antal transaktioner i periodiseringen (inklusive den redan registrerade) som kommer att skapas. Statusraden visar även beloppet på varje transaktion d.v.s. det totala beloppet dividerat med antal periodiseringsdatum. Notera att eventuell öresavrundning av beloppet kommer bokföras på den första (ursprungliga) transaktionen.

Resultatet av periodiseringen

När knappen F7 - Utför har tryckts kommer transaktionerna att visas i konteringsbilden. I exemplet till vänster syns resultatet av en periodisering på 12 månader. Detta innebär 11 nya transaktioner och den förändrade transaktionen som periodiseringen ursprungligen baserades på.

Notera att summan av eventuella öresdifferenser på de ingående beloppen bokförs på den första ursprungliga transaktionen.

Periodisera fram till och med registrerat räkenskapsår

Periodiseringens angivna fr.o.m. datum och t.o.m. datum ska alltid ligga inom första datum i innevarande räkenskapsår fram till och med sista datum i det sista registrerade räkenskapsåret.