Automatkonteringar

Winbas hjälp

Automatkonteringar kan användas för många olika ändamål. Vid fördelning av viss andel av bokfört belopp till andra konton, fördelning av kostnader till resultatenheter och projekt samt t.ex. vid periodisering av fiktiva kostnader och intäkter eller återföring av belopp till rätt period.

Winbas hanterar tre typer av automatkonteringar - direkt procentfördelning, procentfördelning periodvis och fast belopp periodvis.

Direkt procentfördelning

En procentandel av baskonto saldo fördelas på valt debetkonto eller kreditkonto direkt i samband med Uppdatering av verifikationer. Är baskontot kopplat till resultatenhet eller projekt fördelas procentandelen även till detta på det nya kontot.

Exempel

Automatkontering av semesterlöneskuld när löner bokförs. Ange 12 som procenttal, baskonto 5010 Löner, debetkonto 5090 Förändring av semesterskuld och kreditkonto 2320 Upplupna semesterlöner.

Procentfördelning periodvis

Vid periodvis procentfördelning fördelas en procentandel av baskonto saldo på samma sätt som vid direkt procentfördelning men med den skillnaden att rutinen Automatkonteringar utföres måste utföras för varje period.

Exempel

Automatkontering av arbetsgivaravgifter grundas på lönekostnad och upplupna semesterlöner. Procenttal 31,42 (arbetsgivaravgiften för inkomståret 2010), först är baskonto 5010 Löner och nästa gång 2320 Upplupna semesterlöner, debetkonto 5610 Arbetsgivaravgifter och kreditkonto 2330 Upplupna arbetsgivaravgifter. Detta exempel bygger på ovanstående exempel och blir en kombination av automatkonteringar.

Fast belopp periodvis

I stället för att ange en procentandel kan man ange ett fast belopp som ska fördelas. Likadant som vid periodvis procentfördelning sker fördelning när man gör rutinen Automatkonteringar utföres och då skapas också en verifikation på alla automatkonteringar.

Exempel

Automatkontering av lokalhyra. Lokalhyra bokförs kvartalsvis på konto 1311. Kostnaden skall fördelas per månad. Fast belopp blir en tredjedel av kvartalshyran, baskonto 1311 Förutbetalda hyreskostnader, debetkonto 6010 Lokalhyra och kreditkonto 1311. Även intäkter kan med fördel fördelas på detta sätt.

Baskonto

Baskonto anges om man använder procentfördelning, d.v.s. saldo på det konto som den procentuella fördelningen ska beräknas på.

Resultatenhet och Projekt

Resultatenhet och projekt kan endast anges när Fast belopp periodvis används. Vid procentfördelningen görs alltid en fördelning på de resultatenheter och projekt som registrerats på baskontot i verifikationer.