Budgetnycklar

Winbas hjälp

Vid uppläggning av ett företags budget bör man tänka på att olika konton och ev. resultatenheter består av rörliga och fasta kostnader, t.ex. varukostnader och lokalhyra samt intäkter som oftast är varierande under räkenskapsåret. Genom att lägga upp budgetnycklar som fördelar årsbelopp går det snabbare att göra företagets budget.

På första bilden anges budgetnyckelns nummer och benämning. Med knappen Fördelning öppnas nästa bild där position och fördelningsandel anges för den aktuella budgetnyckeln.

Fördelning

Ange position och fördelningsandel för respektive position, där position normalt avser bokföringsperiod, och listan löpande visar fördelningen vid registrering. Fönstrets statusrad kommer att visa summan av faktorerna som då normalt ska uppgå till totalt 100 procent när budgetnyckeln är färdigregistrerad. Om man avser att dela upp ett belopp över årets tolv månader använder man sig av tolv olika positioner och anger den procentsats som är önskvärd för respektive månad.

Exempel

I januari, februari, juni och juli beräknas intäkterna vara 5% av årets totala intäkter och i övriga månader beräknas intäkterna till 10%.

Knappen Jämn fördelning

Om budgetnyckelns fördelningsfaktor är jämt fördelad över flera perioder, kan funktionen Jämn fördelning användas för att automatiskt skapa ett förslag till fördelningsfaktor för ett antal positioner. Funktionen kommer att föreslå den procentuella andelen i förhållande till det antal positioner som väljs, som t.ex. 20 % vid 5 positioner.

Jämn fördelning under året

Funktionen kan t.ex. användas för att enkelt skapa en jämn fördelning under årets 12 månader. Fördelningsfaktorn sätts då till 8,33 i varje position som då motsvarar fördelning i procent av en period under året (1/12) och beloppet kommer då alltså att divideras med 12 när budgetnyckeln används


Budgetnycklar kan sedan användas i följande funktioner: