Registrering av budget

Winbas hjälp

I Registrering av budget registreras ny budget eller kompletteras en redan befintlig budget under året. Budgetering kan göras på kontonivå eller resultatenhetsnivå. Registrering av budget innebär att konto, eventuell resultatenhet och budgeterad period anges i det valda räkenskapsåret. Budgetering kan inte utföras i en redan stängd period.

Registrering

Välj först resultatkonto genom att skriva in kontot och trycka Enter, eller välj kontot i listan med knappen Pil-ner. Budgeten för kontot kommer därefter att visas för räkenskapsårets ingående perioder. Om kontot är märkt för resultatenheter kan också en resultatenhet väljas. Om ingen resultatenhet väljs registreras budget för själva kontot totalt.

Det finns tre olika typer av registrering att använda:

Komplettering

Komplettering används om ett eller flera belopp ska ändras i en befintlig budget. Om man avser att registrera en ny budget går det också att göra här men det kan ta lite tid. Ange den period som ska registreras i samt belopp i debet eller kreditfältet.
Observera att försäljningsbudget registreras i kredit precis som verkliga belopp.

Nyckelfördelning

För att använda nyckelfördelning ska fördelningsnycklar vara upplagda i rutinen Budgetnycklar. Nyckelfördelning är bästa alternativet vid registrering av ny budget. Ange önskad fördelningsnyckel samt belopp som ska fördelas i debet eller kreditfältet.

Procentuell förändring

Procentuell förändring används om man vill göra en generell förändring av belopp i befintlig budget. Ange önskat procenttal, minus framför procenttal (ex. -10) om belopp ska minska.

Import

Utöver ordinarie registrering återfinns följande funktion för import av budget. Importen kan då utgöra ett underlag som har framställts i Excel. Importen utförs med perioder inom räkenskapsåret tillsammans med konton och periodbelopp.
I dialogen anges en fil som innehåller underlag för budget i kolumner separerade med tab. Filen ska innehålla minst tre kolumner för Period, Konto och Belopp.

Utöver dessa tre standardfält finns även möjlighet att välja in resultatenhet och eventuellt budgeterat antal. Detta anges genom att kryssa för alternativen efter att man klickat på knappen Kolumner.

Ersätt tidigare budgeterat belopp innebär att om det finns en befintlig budget på period och konto kommer belopp och eventuellt antal att ersättas som de värden som finns i filen. Detsamma gäller för budget registrerad på en resultatenhet som redan finns registrerad.

Addera till befintligt belopp kan användas för att läsa på kompletterande ändringar som justerar en redan befintlig budget i räkenskapsåret.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som refererar till en period utanför räkenskapsåret eller ett resultatkonto som inte finns i kontoplanen, kommer transaktionen inte att skrivas till budgeten. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skickas till Excel. Den kan därefter bearbetas med vidare åtgärder och eventuellt ligga till grund för en kompletterande inläsning.

Förhandsgranskning och rapporter

Rapport

Knappen Rapport utför en direktutskrift som sker till bildskärm och kan därefter skickas vidare t.ex. till skrivare. Utseendet följer det utseende vad gäller design och kolumner som har bestämts i företagets budgetutskrift i Utskrifter Bokföring.
Förhandsgranskningen ger en översikt av budgeten allteftersom kompletteringar pågår.

Innevarande bokföringsperiod föreslås för rapporten och det är också möjligt att ändra till ett annat intervall inom räkenskapsåret.

Utskrifter Bokföring

Som ett komplement till att förhandsgranska rapporten i fönstret kan istället Utskrifter Bokföring öppnas. Välj Budgetutskrift under Företagets rapporter i Utskrifter Bokföring för utskrift av budget på kontonivå.
I detta avsnitt kan utöver förhandsgranskning till bildskärm också utskrift till skrivare göras direkt och utskrift fil kan göras till Excel.
Under rubriken Utskrifter per resultatenhet skrivs budget ut på resultatenhetsnivå genom att välja en eller flera resultatenheter i intervallet.