Leverantör Grupp-attest

Winbas hjälp

Faktura-attest

Grupp-attest erbjuder ett mer lättarbetat attesteringsförfarande än den traditionella attesteringen som involverar en kontering i samband med attestering. När funktionen har aktiverats kommer rutinen Faktura-attest att anta ett något annorlunda utseende.

Aktivering av Grupp-attest

Funktionen grupp-attest aktiveras när inställningen Använd attestkonto inte används i Inställningar leverantörer. Detta innebär utöver att attesteringen sker på ett annat sätt, även att kontering av attestkonto inte kommer att ske i samband med attestering. För information om skillnader i konteringar se avsnittet:

Hantering

Om inställningen Använd attestkonto inte används, utan istället inställningen Använd grupp-attest är aktiverad, kommer leverantörsfakturor att visas i skärmlistan med kryssruta till vänster. Grupp-attest medger då attestering av flera leverantörsfakturor åt gången genom att bocka av dem i skärmlistan.

Bocka av de fakturor som ska attesteras. Använd muspekare eller tryck mellanslag på respektive rad om tangentbord användes. Efter att knappen F6 - kontering har valts, kommer fakturan automatiskt att bockas av i listan och nästa faktura kan väljas för bearbetning.

Som ett alternativ till att öppna konteringsbilden för att granska konteringen, kan knapplistan användas för att se befintlig kontering på fakturan. Detta innebär att knappen Kontering enbart behöver användas om förändringar ska utföras i den befintliga konteringen då konteringen från början är färdigställd vid registrering av fakturan.

Som ett komplement till att bocka av fakturorna manuellt i listan, eller efter att kontering har valts, kan man även använda funktionen Välj alla fakturor för att bocka av hela listan med fakturor.

Välj alla fakturor är en växlingsfunktion på samma sätt som de enskilda kryssrutorna listan. När funktionen Välj alla fakturor har valts ändras funktionen till Välj inga fakturor för att istället kunna avmarkera alla fakturor i listan och på detta sätt även återgå till ursprungsläget.

När fakturorna som ska attesteras är markerade, välj knappen F7 - Grupp-attest för attestering av de fakturor som har bockats i listan.

Alternativt tryck F12 - Stäng och besvara därefter frågan om Grupp-attest ska utföras.