Fasta anpassade skärmlistor

Winbas hjälp

Skärmlistor

Beskrivning av fasta anpassningsbara skärmlistor och generell hantering i rutiner där dessa ingår.

Med fast lista avses att listan alltid visas i fönstret och direkt visar de förändringar som görs i det bakomliggande registret. Listan går att redigera, vilket betyder att utseendet på kolumnerna och sorteringen kan förändas och sedan sparas.

 • Klicka på ett alternativ för hjälp om avsnittet

Post

Aktivering av rad i skärmlistan visar aktuell post. Även omvänt, om en befintlig post anges, vanligtvis med ett unikt begrepp som nummer - aktiveras denna i listan och visas på skärmen. Anges ett nummer som inte finns registrerat, betraktar programmet detta som en nyregistrering i samband med att raden sparas.

Understrykningarna N respektive B i fältens ledtexter indikerar att dessa kan nås med tangenterna Alt+N och Alt+B.

Rubriker

Genom att klicka med musen på en rubrik i en kolumn sorteras skärmlistan med avseende på denna kolumn. Klicka igen på samma rubrik och listan sorteras i omvänd ordning. Genom att klicka flera gånger på en rubrik växlas alltså sorteringen mellan stigande och fallande ordning. Den inledande sorteringen beror på hur listans utseende tidigare är sparat, se punkt (6).

Genom att dra i den separerande linjen efter varje rubrik, kan kolumnens storlek förändras för att lättare kunna se t.ex. en lång benämning.

WinBas00000062.gif

Fast skärmlista stöder även standarden autobredd på kolumn genom att dubbelklicka mellan kolumnerna, vilket innebär att kolumnens bredd anpassas efter innehållet.

Listan och aktiv rad

Den markerade raden visar den aktiva posten. Genom att bläddra i listan ändras aktuell post på skärmen, som sedan kan förändras och sparas.

En fast skärmlista kan alltid aktiveras från tangentbord med kortkommandot Alt+L.

Exempel

  Markören står på första fältet Nummer.

  Tryck Alt+L för att aktivera (flytta fokus till) skärmlistan.

  Bläddra ner till en annan post i listan

  Tryck enter för att återvända till första fältet Nummer och bearbeta posten. Även Alt+N återvänder till Nummer i detta fall.

Tangenten End navigerar ner till sista förekomsten och Home går till förstaposten i urvalet. För att bläddra i listan via tangentbordet användes pil-ner och pil-upp, motsvarande förflyttning sidvis sker genom att använda tangenterna page Down respektive Page Up.

Antal i statusrad

Skärmens statusrad visar antal förekomster i aktuellt register. Om en selektering har utförts, visas antal selekterade poster.

Anpassa kolumner

Vid klick med höger musknapp i en söklista öppnas olika alternativ för hantering av den aktuella skärmlistan.

Alternativet Anpassa kolumner i skärmlista medger val av vilka fält, då i huvudsak från själva grundregistret men även beräknade fält såsom summor som ska visas på skärmbilden.

Ett annat sätt att öppna alternativen i snabbmenyn istället för att använda höger musknapp är att använda tangenten Applikations-meny. Om sådan finns på tangentbordet är denna belägen till vänster om den högra Ctrl-tangenten.

Spara utseende

En anpassning av kolumner kan vara temporär och sparas då inte till nästa gång aktuellt fönster visas. Önskar man att spara informationen om vilka fält och fältens utseende såsom bredd, väljs alternativet Spara utseende. Även eventuell sortering som har gjorts på valfri kolumn enligt punkt (2) sparas till nästa tillfälle. Inställningarna sparas unikt för varje användare.

Anpassa rader och villkor

Genom att välja alternativet Anpassa rader och villkor ges möjlighet att anpassa rader med textfärg och fet stil utefter villkor som har ställts mot registrerade data. Exempelvis kanske avslutade konton ska visas med grå text, eller konton märkta med resultatenheter visas med en speciell färg

Återställ skärmlista

Om man av någon anledning önskar att ta bort de inställningar som har gjorts för skärmlistan med avseende på kolumner och rader kan alternativet Återställ skärmlista till standardutseende användas.

Utskrifter av skärmlistor

Genom att högerklicka på skärmlistan ges möjlighet att skriva ut innehållet till bildskärm, skrivare eller till Excel. Skicka innehåll i skärmlista till Excel innebär att ett nytt kalkylblad skapas i Microsoft Excel om programmet finns installerat. Bladet innehåller skärmlistan i sin helhet, med de kolumner som för tillfället har valts in och de rader som listan visar.

Direktutskrifter

I vissa sammanhang visas alternativen för direktutskrifter på menyn. Direktutskriften avser då den rad som har markerats och skriver ut dokument beroende på innehåll i skärmlistan. Om t.ex. en lista med kundfakturor är aktiverad, ges möjlighet att direkt skriva ut en enskild kundfaktura på skrivare eller bildskärm.

Direktutskrifter baseras alltid på en design av en utskrift utförd i Utskrifter Administration eller Utskrifter Bokföring, till skillnad från utskrifter av skärmlistor som istället använder designen av själva skärmlistan.

Spara

Sparar ny eller ändrad post beroende på om det unika begreppet, exempelvis nummer återfinns i registret. Finns inte begreppet, betraktar programmet detta som en nyregistrering och en post sparas och aktiveras i skärmlistan.

Avbryt

Knappen Avbryt avbryter pågående förändringar i aktiv post och fälten på skärmen blankas.

Ta bort

Vid val av knappen Ta bort, raderas aktiv post som för tillfället är aktiverad i skärmlistan och visas på skärmen. I vissa fall tillåts även att flera rader kan tas bort samtidigt, se avsnittet:

Selektera

Utför selektering på valfritt sökbegrepp i skärmen, resultatet presenteras i skärmlistan.

Återställ

Efter utförd selektering visas selekterade rader i skärmlistan, för att sedan återgå till normalläget där alla poster visas, återställs skärmlistan med knappen Återställ.

 

  Post Rubriker Listan och aktiv rad Antal i statusrad Anpassa kolumner Anpassa rader Återställ skärmlista Utskrifter av skärmlistor Spara Avbryt Ta bort Selektera Återställ Direktutskrifter