Mus och kortkommandon

Winbas hjälp

I Winbas används olika kortkommandon, d.v.s. att man använder tangentkombinationer för att flytta markören till olika fält, funktioner och rutiner på bildskärmen. De kortkommandon som används är i stort sett samma som återfinns i andra Windowsprogram, t.ex. Microsoft Word.

Det går oftast fortare att använda kortkommandon än muspekaren för att flytta markören eller öppna olika funktioner. Dessutom undviks ergonomiska problem, t.ex. musarm som musanvändning kan orsaka.

Menyrad

En bokstav i varje alternativ på menyraden är understruken. Det innebär att tangenterna <Alt>+understruken bokstav, t.ex. <Alt+A> öppnar Arkiv och en rullgardinsmeny visas med flera olika alternativ. För att välja ett alternativ i menyn, anger man den bokstav som är understruken i texten, t.ex. <V> för Användare. Det går även att välja i en meny genom att använda <Pil upp> och <Pil ner> och trycka <Enter>.

Knappar på knapprad

För att snabbt öppna rutinerna som finns på knappraden finns det även kortkommando till dessa. Fördelen med knapparna på knappraden är att dessa är tillgänglig oavsett vilken rutin man befinner sig i Winbas, t ex vid orderregistrering kan man öppna produktregistret med tangenterna <Shift+F6> utan att stänga aktuell rutin.

För mer information om dessa kortkommandon:

Funktionstangenter

I Winbas används olika funktionstangenterna i respektive fönster, t.ex. <F7 - Spara> för att spara ny kund i kundregister och <F1> för att få hjälp i aktuell funktion. I Order / faktura (orderregistrering) sparas även registrerade uppgifter när man tar knappen <F6 - Transaktioner> för att komma till fönstret där orderrader registreras.

Sökregister

Vissa fält har ett bakomliggande sökregister som man kan öppna och söka fram önskad post.

WinBas00000104.gif

För att söka fram en kundgrupp som börjar på 5, t.ex. 550 kan man antingen skriva in första tecknet eller flera inledande tecken och sedan klicka på knappen pil-ner eller välja <Alt>+<Pil ner> från tangentbordet för att öppna sökregistret. Genom att inte ange något i fältet först, öppnas sökregistret med början på första raden.

Knappen pil-ner.

Ju fler tecken i sökbegreppet som skrivs in desto närmare nås målet. Sedan är det även möjligt att använda tangenterna <Pil ner>, <Pil upp>, <Page down>, <Page upp>, <Home> och <End> för att välja önskad post. Man kan också ta den bokstav eller siffra som den önskade posten börjar på för att förflytta sig mellan posterna.

Skärmlistor

I flera fönster finns en s.k. skärmlista, t ex i funktionen Inbetalningar. Anges en kund kommer kundens obetalda fakturor att visas i skärmlistan. För att välja en av fakturorna som visas aktiveras först och främst skärmlistan med kortkommando <Alt>+<L> och sedan kan man använda tangenterna <Pil ner>, <Pil upp>, <Page down>, <Page upp>, <Home> och <End> för att markera önskad post/faktura. Ta <Enter> för att aktivera önskad post/fakturan.

Anpassa skärmlista och söklista

I princip alla skärmlistor som förekommer i de olika funktionerna samt söklistor för t.ex. kunder, produkter och leverantörer kan anpassas. Ett exempel är skärmlistan i orderrutinen där det går att välja på Kommentar, Enhet m.m.. De ändringar som görs i varje skärmlista och söklista kan sparas för aktuell användare, högerklicka i skärmlista och välj alternativet Spara utseende.... Det blir ett individuellt utseende på skärmlista och sökregister för varje användare.

Att anpassa en skärmlista

För att anpassa en skärmlista, klicka med höger musknapp i listan för att få snabbmenyn med de olika alternativen. Välj sedan alternativet Anpassa kolumner i skärmlista.

Man får då upp en dialogruta med tillgängliga kolumner för skärmlistan. Varje kolumn kan också justeras på bredden. För att spara utseendet på skärmlistan för aktuell användare högerklickar man i skärmlistan och väljer alternativet Spara utseende...

Ett annat sätt att öppna alternativen för skärmlistan istället för att använda höger musknapp är att använda tangenten Applikations-meny. Om sådan finns på tangentbordet är denna belägen till vänster om den högra Ctrl-tangenten.

Sortera kolumner

En anpassad skärmlista eller sökregister kan sorteras i stigande eller fallande ordning på valfri kolumn, t.ex. fakturadatum. Tänk på att data normalt sorteras i alfanumerisk ordning. Klicka på rubriken för den kolumn som ska sorteras. Genom att klicka på samma rubrik igen sorteras listan att i fallande ordning.

Sida vid sida

Knappen <Sida vid sida> återfinns i söklistan när denna öppnas från Kunder, Produkter och Leverantörer. Sida vid sida skapar ett eget fönster fristående från själva registreringsrutinen, och möjliggör bläddring mellan olika poster i detta fönster och samtidigt se respektive post i rutinen.


Markera ett kryssalternativ

När det finns ett alternativ som ska markeras (kryssas, bockas) för antingen ja eller nej använder man mellanslagstangenten för att sätta markeringen från tangentbord. Först måste man dock aktivera alternativet och oftast finns det ett kortkommando, <Alt>+<understruken bokstav> för detta. Man kan se att ett alternativ är aktiverat genom att det finns en streckad ram runt. Finns det flera alternativ som kan markeras kan man flytta markören genom att använda tangenterna <Pil ner>, <Pil upp>.

Dolda understrukna bokstäver

Om snabbkommandon med understrukna bokstäver i menyer och kryssrutor inte syns, se följande avsnitt för inställning.

Använda tangenten <Enter>

<Enter> ger nästa fält om denna tangent är aktiverad i Systeminställningar i Arkiv. Om <Enter> inte används gäller <Tab>.

Backa ett fält

Med kortkommando <Shift>+<Enter> flyttas markören ett fält bakåt.

Radmatning

I fält där flera rader kan skrivas, t ex Postadress kommer man till nästa rad med kortkommando <Ctrl>+<Enter>.