Söklistor

Winbas hjälp

Skärmlistor

En söklista öppnas med knappen pil-ner, eller med alt+pil-ner från tangentbordet i ett fält där någon av nedanstående begrepp ska anges. Listan går att anpassa, vilket betyder att utseendet på kolumnerna kan förändas och sedan sparas.


Söklistor

Kunder
Produkter
Leverantörer

 

Söklistor används i följande huvudrutiner eller vid val i andra relaterade rutiner där dessa register ingår som del i registreringen.

Utökade söklistor

Beställningar
Offerter
Order
Serviceorder
Fakturor

 

Utökade söklistor med tillägg för att visa transaktioner med knapplista används i vid val i följande rutiner, eller på andra ställen där dessa söklistor förekommer.

 • Klicka på ett alternativ för hjälp om avsnittet

Storlek på söklistan

Storleken på söklistan och alltså hur många kolumner och rader som syns samtidigt på skärmen utan att behöva bläddra bestäms antingen av storleken på det fönster som söklistan öppnades ifrån, eller av hur många kolumner och rader söklistan innehåller. Detta kan bestämmas för varje användare genom att göra inställningar med avseende på bredd och höjd.

Snabbsökningar i söklistan

Sökning direkt i listornas sorteringsordning är visualiserad med ett inmatningsfält som visar sökningen när den skrivs in mot söklistan. Man alltid skriva in t.ex. ett nummer så fort söklistan visas, och man kan också enklare ändra och fylla på sökbegreppet allt eftersom i inmatningsfältet. Detta gör det enklare att utföra sökningar och då i synnerhet när långa begrepp ska skrivas in mot söklistans sorteringsordning.

Sökning ändras till ett annat begrepp genom att först klicka på rubriken ovanför kolumnen, vilket också ger en sortering på den valda kolumnen. Man kan på samma sätt ändra sökning till en annan kolumn genom att välja pil-ner till höger om sökfältet. Kolumnen som för tillfället gäller för sökning illustreras då i inmatningsfältet för sökning.

Selektering direkt i listan

Selektering på t.ex. namn eller benämningar kan göras direkt i söklistan när ett sökbegrepp har angivits. Använd funktionen när sökbegreppet kanske inte matchar inledningen av benämningen, utan istället ingår som del av benämningen. Funktionen är alltså ett komplement till den selektering som finns i t.ex. kundkortet eller produktregistret och innebär att man inte behöver öppna produktregistret för att utföra en selektering på en delsträng av exempelvis en benämning.

När en sökning har påbörjats kan funktionen Selektering användas genom att klicka på knappen eller använda funktionstangenten F10. Ytterligare förändringar av selekteringen kommer då att visa resultatet direkt i selekteringen. För att återställa och gå tillbaka till hela registret klicka eller använd funktionstangenten (F10 eller F11) igen.

Skärmelement

Rubriker

Genom att klicka med musen på en rubrik i en kolumn sorteras söklistan med avseende på denna kolumn. Klicka igen på samma rubrik och listan sorteras i omvänd ordning. Genom att klicka flera gånger på en rubrik växlas alltså sorteringen mellan stigande och fallande ordning.


I denna typ av lista kan det vara vanligt förekommande med ett stort antal transaktioner. Genom att sortera på en kolumn med symbolen Pil-upp / Pil-ner garanteras en snabb sortering oavsett om datamängden är stor.

Den inledande sorteringen beror på i från vilket fält söklistan öppnades ifrån. Om söklistan öppnades från <Pil-Ner> vid Nummer, sorteras den inledningsvis på nummer. Om <Pil-Ner> valdes vid Benämning sker sortering först på benämning.

Genom att dra i den separerande linjen efter varje rubrik, kan kolumnens storlek förändras för att lättare kunna se t.ex. ett långt namn eller adress.

Listan och aktiv rad

Den markerade raden visar den första förekomsten som matchar eventuellt angivet sökbegrepp. Om exempelvis bokstaven B anges i fältet för benämning för produkt, visas första förekomsten som börjar på B. Om inget sökbegrepp har angivits, visar listan första posten i registret eller urvalet.

Sökbegrepp kan anges både före och efter söklistan öppnas, d.v.s. anges "bil" när söklistan visas på skärmen, förflyttas den aktiva raden för att matcha detta begrepp.

Tangenten End navigerar ner till sista förekomsten och Home går till förstaposten i urvalet. För att bläddra i listan via tangentbordet användes pil-ner och pil-upp, motsvarande förflyttning sidvis sker genom att använda tangenterna page Down respektive Page Up.

Används dessa tangenter tillsammans med Ctrl, bläddrar listan utan att markera annan rad (som Utforskaren i Windows).

Antal i statusrad

Söklistans statusrad visar antal förekomster i aktuellt register, urval eller selektering. Öppnas t.ex. kundregister via pil-ner, visas alltid antal kunder i registret. Ibland visas ett innehåll baserat på ett tidigare val. Om inneliggande order väljs med pil-ner från Order / faktura visas order på den aktuella ordertypen, om en kund har valts begränsas urvalet även till denna kund.

Alternativ i söklistans statusrad

Beroende på vilken typ av söklista som öppnas och i vilken situation den öppnas kan olika alternativ för att begränsa antalet rader i listan visas, detta gäller då t.ex. söklistor med order och söklistor med produkter.

Sida vid sida

Normalt stängs söklistan efter att ett val har gjorts och vidare bearbetning sker i fält utan direkt anknytning till den valda posten. Önskas vidare bearbetning i det gjorda urvalet, väljs alternativet Sida vid sida som öppnar söklistan som ett permanent skärmobjekt som ligger kvar på skärmen tills det stängs. Till användningsområden för denna funktion hör främst registervård i själva grundregistret efter t.ex. en selektering, snarare än vid en utförd sökning i en relaterad rutin, varför alternativet i huvudsak aktiveras i från anrop från grundregister, såsom Kunder.

Utskrifter i Sida vid sida

De ordinarie utskriftsalternativen finns också tillgängliga från fönstret Sida vid sida. Detta innebär att t.ex. en selektering kan visas på bildskärm eller skickas till Excel efter växling till Sida vid sida.

Senaste position och storlek

Positionering av själva huvudfönstret och fönstret vid sidan är automatiserad och lägger sig uppe till vänster med en maximal storlek. Om många fönster används samtidigt och är utplacerade enligt senaste använda position och storlek, kan detta också göras med fönstret Sida vid sida. Menyn vid högerklick innehåller också alternativet:

Använd senaste position och storlek betyder att huvudfönstret inte kommer att flyttas och att fönstret positioneras på tidigare plats och med samma fönsterstorlek.
Fönstret kommer att visas med en minimistorlek om häften av bredden och höjden jämfört med normal minsta fönsterstorlek för t.ex. Produkter. Fönstret kan då placeras till vänster som tidigare, eller kanske bredare under om många kolumner förekommer.
För att inställningen ska kunna användas krävs att Senast använda position och storlek och är inställt i Inställningar för användare. Inställningen gäller då för alla fönster som öppnas, även om varje positionering är unik för t.ex. Kunder eller Produkter.

Tangenter i Sida vid sida

Genom att klicka med musen på en rad i listan aktiveras den aktuella posten. Man kan också navigera i listan genom att använda piltangenterna för att bläddra uppåt eller neråt i listan. På samma sätt kan man stega en hel skärmsida med Page Up respektive Page Down. Tangenten Home aktiverar den första posten i listan och End den sista.

Eventuella varningar och signaler anpassade som dialogrutor kan då visas i samband med att posterna aktiveras på skärmen, och genom att trycka Enter eller Escape på tangentbordet stängs dialogen och man kan bläddra vidare till nästa post.

Stäng

För att ångra sökning utan att välja post i söklistan väljs krysset stäng (X). Alternativt trycks Escape eller F12 från tangentbord för att stänga. Val av annat skärmobjekt utanför söklistan, som t.ex. ett annat fält i den registrering som pågår stänger också det sökning och återgår till registrering.

Anpassa kolumner

Vid klick med höger musknapp i en söklista öppnas olika alternativ för hantering av den aktuella söklistan.

Alternativet Anpassa kolumner i skärmlista medger val av vilka fält, då i huvudsak från själva grundregistret, som ska presenteras när den ska öppnas.

Ett annat sätt att öppna alternativen i snabbmenyn istället för att använda höger musknapp är att använda tangenten Applikations-meny. Om sådan finns på tangentbordet är denna belägen till vänster om den högra Ctrl-tangenten.

Beroende på inställningen Justera bredden till kolumner som valts in i söklistan i Inställningar för användare kommer listans storlek i bredd kommer att anpassa sig till det antal kolumner som har valts in beroende på kolumnernas bredd. Listans bredd kan då bli upp till skärmens bredd om många och breda kolumner har valts in.

Spara utseende

En anpassning av kolumner kan vara temporär och sparas då inte till nästa gång listan öppnas. Önskar man att spara informationen om vilka fält och fältens utseende såsom bredd som har förändrats i söklistan, väljs alternativet Spara utseende. Söklistan för t.ex. Produkter kommer då hädanefter alltid att visas på detta sett, oavsett varifrån den öppnas. Inställningarna sparas unikt för varje användare.

Anpassa rader och villkor

Genom att välja alternativet Anpassa rader och villkor ges möjlighet att anpassa rader med textfärg och fet stil utefter villkor som har ställts mot registrerade data. Exempelvis kanske inaktiva produkter ska visas med grå text, eller kunder av en viss typ med en speciell färg

Återställ skärmlista

Om man av någon anledning önskar att ta bort de inställningar som har gjorts för skärmlistan med avseende på kolumner och rader kan alternativet Återställ skärmlista till standardutseende användas. Skärmlistan kommer då att anta det utseende den hade vid installationen av Winbas som alltid visar t.ex. nummer och benämning, eller namn för kunder och leverantörer.

Utskrifter av skärmlistor

Genom att högerklicka på skärmlistan ges möjlighet att skriva ut innehållet till bildskärm, skrivare eller till Excel. Skicka innehåll i skärmlista till Excel innebär att ett nytt kalkylblad skapas i Microsoft Excel om programmet finns installerat. Bladet innehåller skärmlistan i sin helhet, med de kolumner som för tillfället har valts in och de rader som listan visar.

Söklistor med knapplista och direktutskrifter

Utökade söklistor med tillägg för att visa transaktioner med knapplista används i vid val av t.ex. inneliggande order. Vid högerklick på en transaktion i söklistan återfinns även alternativet för att kunna göra en direktutskrift på bildskärm eller skrivare.

Direktutskrifter baseras alltid på en design av en utskrift utförd i Utskrifter Administration eller Utskrifter Bokföring, till skillnad från utskrifter av skärmlistor som istället använder designen av själva skärmlistan.

Direktutskrift av blankett

Direktutskriften avser den rad som har markerats och skriver ut dokument beroende på innehåll i skärmlistan. Om t.ex. en lista med kundfakturor är aktiverad, ges möjlighet att direkt skriva ut en enskild kundfaktura på skrivare, bildskärm eller e-mail.

Skriv ut order. På motsvarande sätt kan också en t.ex. en kundorder eller beställning till leverantör granskas på bildskärm, skrivas ut eller skickas via e-mail.

Öppna order. En order kan också öppnas direkt från söklistan för vidare bearbetning inne i Order / faktura. Öppnas söklistan med en vald kund från kundkortet kan ny order skapas på kunden.

Blankettarkivet. Om Blankettarkivet används kan arkiverade blanketter öppnas direkt från söklista order överallt där söklistan med order finns tillgänglig, t.ex. från kundkortet.

Direktutskrift av rapport

Om direktutskriften öppnas t.ex. från en söklista med kunder, kan istället en utskrift av kundregistret ske enligt samma utseende som om denna hade skett från Utskrifter Administration. Öppnas direktutskriften efter en selektering, kommer raderna att utgöras av selekteringen och kolumnerna bestäms av designen angiven i Utskrifter Administration.

Direktutskrift av etiketter

En etikett kan vid behov skrivas ut direkt från t.ex. söklista produkt genom att högerklicka på produkten. Alternativet används t.ex. för enstaka hylletiketter och främst tillsammans med etikettskrivare som skriver en etikett per ark, såsom termoskrivare. Behovet av enstaka etikett kan finnas t.ex. för märkning när godset kommit in efter leverans.
Samma funktionalitet gäller då även söklista kund och söklista leverantör med motsvarande etikettutskrifter.

Flera etiketter kan skrivas ut i samband med selektering. Efter att en selektering har utförts kan etiketter som matchar sökbegreppet skrivas ut på motsvarande sätt via snabbmenyn. På detta sätt kan en grupp av poster ligga till underlag för en etikettutskrift baserat på valfria sökbegrepp på kund- eller produktkortet.

Genom att klicka med musen på en rubrik sorteras selekteringen på kolumnen och etiketterna kommer då också att skrivas ut baserat på den valda sorteringen. Klicka igen på samma rubrik och etiketterna skrivs ut sorterade i omvänd ordning.

Formatera Leveranstid som datum

I söklistor där leveranstid förekommer, kan uppgiften visas som ett datumfält enligt datorns inställningar för datumformat. Detta betyder att oavsett vilken typ av registrering som används för att ange leveranstid, kommer alltid ett datum att visas i söklistan.

Söklista order med leveranstider formaterade som datum.

Om inställningen används kommer leveranstider också att visas centrerade i kolumnen för ökad läsbarhet i förhållande till kolumnerna bredvid, alltså på samma sätt som ordinarie kolumner med datum normalt är justerade.


Se även:

Samt avsnitt för specifika söklistor:

 

  Rubriker Listan och aktiv rad Antal i statusrad Sida vid sida Stäng Anpassa kolumner Anpassa rader Återställ skärmlista Utskrifter av skärmlistor Direktutskrifter