Inställningar Order - Utleverans

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Order

Leveranstid

Leveranstid registreras med

Detta alternativ hjälper med att inte bara styra formatet på registrerad leveranstid, utan fyller i även i den del av leveranstiden som man själv inte behöver ange. Man behöver då exempelvis inte skriva 2018 för året, utan bara den del som skiljer systemdatum från leveranstiden som t.ex. 1201 - och den fullständiga leveranstiden 20181201 skrivs ut automatiskt.

Leveranstid inom intervallet

Om man anger en specifik period som Leveranstid inom intervallet undviks registrering av leveranstid på fel år i rutinerna Offertregistrering och Order / faktura. Om en leveranstid ligger utanför det angivna intervallet ges ett meddelande om detta.

I de fall leveranstid är angiven i intervallet Fr.o.m. 0 T.o.m. 999999 kan man registrera vad som helst som leveranstid eller ingen leveranstid alls. Vill man endast kunna registrera leveranstid inom året i formatet ååååvv anges här t.ex. Fr.o.m. 201801 T.o.m. 201852.

För att order ska räknas med i rutinen Likviditetsanalys måste leveranstid anges i datumformat som heltal med år, månad och dag (ååååmmdd), t.ex. 20181231 - eller annat format för leveranstid som hanterar konversation med datum.

Leveranstid måste alltid anges

Inställningen innebär att en leveranstid alltid måste registreras på en ny order vid försäljning i t.ex. Order / faktura. D.v.s. användaren som registrerar ordern ska då alltid ange en leveranstid innan ordern kan sparas. Om inställningen inte används behöver alltså ingen leveranstid heller registreras på ordern. Om administratören bestämmer att leveranstid alltid ska anges, rekommenderas även att ett intervall anges enligt ovan för en rimlighetsbedömning av den leveranstid som då anges.

Föreslå leveranstid vid registrering

Funktionen kan användas för att ställa in så att ett automatiskt förslag av leveranstid alltid visas vid registrering av ny order. För att säkerställa att en leveranstid alltid registreras, samtidigt som en snabb automatiserad registrering eftersträvas - kan inställningen Leveranstid måste alltid anges användas i kombination med förslaget av leveranstid.

Den föreslagna leveranstiden kan vara Fr.o.m. leveranstid angivet i intervallet för fr.o.m. - t.o.m. leveranstid enligt ovan, eller orderdatum plus valfritt antal dagar. Efter att en leveranstid har föreslagits vid registrering kan den därefter förändras av användaren efter behov.

Föreslå inte innebär att ingen leveranstid kommer att föreslås automatiskt utan leveranstid får då alltid anges manuellt.

Föreslå Fr.o.m. leveranstid kommer att föreslå den Fr.o.m. leveranstid som är angivet i intervallet för fr.o.m. - t.o.m. leveranstid enligt ovan.

Föreslå Orderdatum plus antal dagar sätter orderdatum (eller systemdatum) på ordern när den skapas. Genom att även ange ett antal dagar kan leveranstiden sättas framåt i tiden baserat på orderdatum. I de fall leveranstid registreras med t.ex. vecka (ååååvv), kommer orderdatum plus antal dagar att översättas till den aktuella veckan när leveranstiden föreslås.

Inställningar gäller även Offertregistrering

Inställningen bestämmer om leveranstid ska anges och föreslås på samma sätt även vid registrering av offerter. Detta för att kunna koppla bort automatiseringen kring leveranstid vid offertregistrering och samtidigt behålla den för kundorder i Order / faktura.

Koppla bort alternativet Inställningar gäller även Offertregistrering t.ex. när verksamheten använder leveranstid på ett sådant sätt att leveranstid kanske istället anges i efterhand på offerterna.

Formatera Leveranstid som datum

Söklistor och skärmlistor

I söklistor och skärmlistor där leveranstid förekommer, kan uppgiften visas som ett datumfält enligt datorns inställningar för datumformat. Detta betyder att oavsett vilken typ av registrering som används för att ange leveranstid, kommer alltid ett datum att visas i söklistan.

Söklista order med leveranstider formaterade som datum.

Om inställningen används kommer leveranstider också att visas centrerade i kolumnen för ökad läsbarhet i förhållande till kolumnerna bredvid, alltså på samma sätt som ordinarie kolumner med datum normalt är justerade.

Rapporter och filer

I olika rapporter och filer kan Leveranstid också formateras som ett datumfält. På samma sätt kommer då alltid ett datum att visas i rapporten eller skrivas till filen oavsett vilken typ av registrering som används för att ange leveranstid,

Alternativet kommer då att påverka rapporter såsom Inneliggande order, och gör det lättare att t.ex. skapa en pivottabell när rapporten skickas som fil till Excel. Utöver rapporter i Utskrifter Administration, kommer även utskrifter och Excelblad som skapas baserat på skärmlistor och söklistor att formatera registrerade leveranstider enligt gällande datumformat.

På samma sätt som inställningarna för registrering, gäller också formateringen rapporter och filer med avseende på beställning och inleverans såsom t.ex. Leveransbevakning.

För formatering i blanketter se även:

Beräknad leverans

Beräknad leverans skrivs på blankett:

Enbart vid förestående restnotering. Fältet Beräknad leverans som kan väljas in på försäljningsblanketter aktiveras normalt när en kundorder är föremål för en förestående restnotering. Ordern blir då en restorder när kunden är märkt för Restorder, samt att det levererade antalet underskrider beställt antal på raden.

Alltid vid leveranstid på beställning. Det finns också möjlighet att alltid skriva ut Beräknad leverans på blanketten, alltså oavsett om ordern kommer att bli en restorder. Detta t.ex. när uppgiften främst förekommer på orderbekräftelse och så istället används för att visa när varorna kan levereras.

För att Beräknad leverans ska skrivas krävs då att leveranstid finns registrerad på korresponderande beställning till leverantör, eventuellt i kombination med leverantörens hemtagningstid.

Vanligtvis gäller inställningen då orderbekräftelse. Det är också möjligt att välja in andra eventuella blanketter där beräknad leverans alltid ska skrivas ut om invald i blankettens design.

Expedierad av

Expedierad av är ett begrepp som kan anges vid utleverans av en order, t.ex. i samband med att följesedel skrivs ut. Begreppet anger då normalt signaturen för den som har plockat eller packat ordern och ger då spårbarhet, samtidigt som det finns en referens för uppföljning vid felplock.

Namnet på användaren som har signerat ordern kan därefter skrivas ut på följesedel och faktura eller annan försäljningsblankett efter att den designats in på blanketten.

Expedierad av anges vid utskrift av följesedel

Om inställningen är aktiverad och ingen tidigare signering har skett på ordern, kommer dialogen Ange Expedierad av vid utskrift av följesedel att visas, som då även erbjuder signering direkt i dialogen för att kunna komma vidare med utskriften.

Serienummer

Inställningen Alltid serienummer vid följesedel bestämmer om orderrader med produkter märkta för serienummer alltid måste ha registrerade serienummer innan följesedel kan skrivas ut.

Alltid serienummer vid följesedel

Om inställningen för serienummer är aktiverad och det finns ingående rader som saknar serienummer på ordern, kommer dialogen Ange serienummer vid utskrift av följesedel att visas, där man även direkt i dialogen kan ange serienummer för de rader som saknar serienummer.

Inställningen aktiverar alltså dels en kontrollfunktion och samtidigt också en registreringsrutin för serienummer vid utleverans, och då alltså främst för de rader som tidigare saknar serienummer. För ytterligare information om dialogen, kontrollen och registreringen se följande avsnitt:

Delleverans / Disponibelt saldo baseras på blankett

Normalt används Följesedel utskriven för att indikera en delleverans av en order och räkna ner disponibelt saldo på en produkt. Disponibelt saldo avser i detta fall produktens lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar på produkten och används t.ex. vid Leveransplanering.


Genom att använda inställningen Delleverans / Disponibelt saldo baseras på Följesedel, Plocksedel eller Fraktsedel kan man istället välja en annan blankett, eller flera blanketter som ligger till grund för delleverans och framräkning av disponibelt saldo.

Skriv rader vid delleverans är en inställning för att exkludera tidigare levererade rader, eller enbart skriva de rader som har ett levererat antal efter en delleverans. Detta innebär att tidigare fullt levererade rader inte kommer att skrivas ut, utan bara de rader som är föremål för själva leveransen.

Skriv alla rader innebär att även tidigare levererade och ej levererade rader skrivs, och att det levererade antalet kommer att vara noll på blanketten.

Enbart ej tidigare fullt levererade rader skriver alla rader som inte tidigare har levererats i sin helhet.

Enbart rader med levererat antal betyder att enbart rader i den aktuella leveransen skrivs på blanketten, och då alltså inte eventuella andra ej fullt levererade rader som inte är registrerade för leverans.


För motsvarande inställningar i samband med beställning se följande avsnitt: