Design av blanketter

Winbas hjälp

Offert

Order

Följesedlar

Plocksedlar

Fraktsedlar

Fakturor

Krav / Kontoutdrag

Beställningar

Översikt Design av blanketter
Översikt Design av utskrifter

Att välja in fält
Vanliga fält

Priser och rabatter
Moms i blanketter

Egenskaper för fält
Egenskaper för produktbild

Blankettens disposition

Bildstorlek
Bakgrundsbild

QR-kod på kundfakturor

Winbas blankettdesign

 • Klicka på ett alternativ för hjälp om avsnittet

Skärmen är uppdelad i tre sektioner som kallas sidhuvud, rader och sidfot. Uppgifterna i sidhuvud och sidfot skrivs en gång per sida, medan rader repeteras på sidan.

Fält och fritexter

Det finns fördefinierade, variabla fält som t.ex. kundnummer som programmet själv tilldelar uppgifter vid utskriften. Man kan även själv ange text för utskrift, så kallade fritexter. Bilder och grafiska linjer är andra objekt som också finns tillgängliga.

Linjaler

Linjalerna huvudsyfte är att ge en vägledning om avståndet från t.ex. marginaler. De tre vertikala linjalerna som representerar vardera sektion visar det relativa avståndet till sidans början, baserat på inställningar gjorda i Disposition. De vertikala linjalerna kan också användas för att markera alla fält i hela sektionen. Med markera avses här att aktivera fältet för någon typ av förändring, som exempelvis förändring av färg, teckensnitt eller storlek.

Markera alla

Knappen A, belägen längst upp till vänster används för att markera alla fält och fritexter om man exempelvis önskar en förändring av teckenstorlek som berör hela sidan. Alla texter kommer således att få den valda storleken.

Teckensnitt

Genom att först markera ett eller flera fält och fritexter, och sedan välja pil-ner vid teckensnitt kan ett annat teckensnitt anges genom att välja i listan.

Tidigare använda teckensnitt i blanketten visas också som snabbval vid breda skärmar jämte knappen för listan med alla teckensnitt. Välj tidigare använt teckensnitt för att lättare kunna applicera redan befintligt teckensnitt t.ex. när ett nytt fält eller fritext har valts in i designen.

Teckenstorlek

Tryck på knappen pil-ner för att välja en annan storlek i listan, eller skriv in en önskad storlek för texten i markerade fält. Vid förändring av teckenstorlek kommer alla markerade fält ett få den nya storleken, angiven i enheten punkter i listan.

Stil

Genom att först markera minst ett fält och sedan välja någon av knapparna med stilsymbolerna, antar fältet denna stil. Knapparna är av typen ja eller nej vilket innebär att antigen används stilen eller inte. Olika stilar kan kombineras, man kan t.ex. använda (F)et i kombination med (k)ursiv eller (u)nderstruken.

Justering

Vänsterjustera

Centrera

Högerjustera

Det är möjligt att välja en justering av fälten t.ex. mot en marginal. Fält som bildar en kolumn, eller rubriker till fält i rader har vanligtvis samma justering som fältet i raden. Alla fritexter är från början vänsterjusterade liksom alla fält som innehåller text. Utgör fritexten en rubrik till ett belopp som är högerjusterat bör detta ändras till samma justering.

Färg på texten

Vid tillgång till färgskrivare eller när blanketter ofta skickas som e-blanketter (pdf), sätt annan färg än standardfärgen svart på valfria fält, fritexter och linjer. Vid vanlig svartvit laserskrivare, använd färgbegreppet för att genom gråskalor separera viss information.

Tidigare använda färger visas också i fönstrets rubrikrad i mån av utrymme på skärmen. Istället för att välja färgen igen via knappen Färger, kan tidigare använd färg väljas direkt från ytan Använda färger. Detta gör det lättare att använda samma färg som tidigare använts även för andra objekt i designen. Använda färger kommer då att presentera de färger som sedan tidigare används i blanketten.

Som ett komplement till att välja en använd färg i den enskilda blanketten, kan anpassade färger också sparas i dialogen där färger väljs.

Storleksändrare

De tre sektionerna sidhuvud, rader och sidfot visas initialt med storlek relativ till programmets arbetsyta och bildskärmens upplösning. Sektionerna separeras med en avgränsare som kan användas för att öka storleken på sektion. Dra med musen i avgränsaren för att öka storleken i det avsnitt som för tillfället bearbetas.

Ytterligare alternativ i designens knapprad

Vid högre upplösningar visas fler alternativ i längst upp i fönstret för design av blanketter. Vilka alternativ som visas beror på fönstrets bredd, som normalt öppnas med maximal storlek i förhållande till bildskärmens upplösning. Gränssnittet visar då t.ex. mer informativ text kring funktionerna i rubrikraden som hanterar utseendet för fälten i blanketten. Detta eventuellt då också tillsammans med snabbval för tidigare i blanketten använda teckensnitt och färger.

Knappen Disposition visas vid upplösning om minst 800 x 600 och medger en snabb funktion för att öppna dispositionen för blanketten. Om inte knappen visas nås funktionen även via högerklick på arbetsytan (se nedan) eller efter val av knappen Fält.

Egenskapen Sidor kan förändras direkt genom att markera en eller flera fält i sidhuvud eller sidfot om skärmens upplösning är minst 1024 x 768. Egenskapen styr vilka sidor ett fält ska skrivas ut på om en blankett blir på fler än en sida. Exempelvis kanske man önskar att skriva ut vissa fritexter i sidfoten rörande fakturabelopp o.s.v. enbart på sista sidan.

Enbart första sidan skriver endast fältet i sidhuvud eller sidfot på den första sidan av en blankett.

Alla sidor är standard för de flesta fält och nya fritexter.

Enbart sista sidan är standard för t.ex. orderns summarad i sidfoten. Om fritexter används till summaraden, kan även dessa sättas till Enbart sista sidan.

Arbetsytan

Genom att högerklicka på arbetsytan i någon av de tre sektionerna öppnas genvägar för att välja Fält eller Disposition.

Om detta sker i någon av sektionerna sidhuvud eller sidfot ges även möjlighet att direkt skapa en ny fritext i sektionen. Grafiska objekt som linjer och rektanglar kan också väljas in genom att högerklicka arbetsytan för sidhuvud eller sidfot.

Ny bild kan väljas in direkt på blanketten genom att högerklicka på arbetsytan sidhuvud eller sidfot i blankettdesignen. Bilder kan även hanteras i Dialogen Fält.

Ny Fitext

Valet Ny Fritext innebär att en fritext skapas på arbetsytan där man själv kan ange text för utskrift. Fritextens utseende kan därefter skräddarsys både med avseende på innehåll samt utseende beroende på vilka egenskaper som väljs, t.ex. fet stil, färg eller liknande. Alternativet är alltså detsamma som att skapa en fritext genom Dialogen Fält.

Horisontell linje

På samma sätt kan en horisontell linje eller avgränsare mellan olika typer av fält väljas in. Linjer används i huvudsak till skrivare som stöder grafik, exempelvis Laserskrivare och när inte förtryckta blanketter används.

Genom att klicka och dra, kan linjen flyttas i höjdled.

Vid högerklick på linjen kan tjocklek väljas. Tjockleken kan t.ex. sättas till samma som för de linjer som väljs i blankettens disposition, Linje mellan huvud - rader (3 punkter) eller Linje mellan varje rad som normalt är 1 punkt beroende på inställningar.

Normalt är stilen på linjen en heldragen linje, den kan också skrivas ut som streckad linje eller linje med punkter.

Färg kan sättas på linjen, t.ex. i en gråskala om linjen inte ska vara så framträdande. Anges ingen färg är linjen från början svart.

Ta bort linjen genom att högerklicka på linjen och välj Ta bort linje.

Rektangel

Genom att högerklicka på arbetsytan i någon av sektionerna sidhuvud eller sidfot kan en Ny rektangel väljas in. En rektangel användes i allmänhet som ett bakgrundsobjekt för att gruppera ett eller flera fält. Rektangeln kan skrivas med en tunn kantlinje (1 punkt) och / eller en fyllning. Fyllningen utgörs av en fyllningsfärg som antigen kan vara i färg eller gråskala.

Rektangeln kan flyttas genom att peka i fältets översta vänstra hörn och förändras i storlek genom att dra i rektangelns kanter.

För att använda eller ta bort t.ex. kantlinje och fyllning, högerklicka på själva rektangeln för att få tillgång till menyalternativen.

I menyn kan även färg på kantlinjen och fyllningsfärg ställas in. Alternativet Rundade hörn innebär att rektangelns hörn rundas av, istället för att utgöra räta vinklar.

Normalt är stilen på kantlinjen en heldragen linje, den kan också skrivas ut som streckad linje eller linje med punkter.

Alternativet Enbart sista sidan kommer enbart att skriva rektangel på sista sidan när blanketten består av flera sidor, t.ex. när en rektangel används för att rama in slutsummorna i sidfoten som också bara kommer på sista sidan.

Observera att rektangeln alltid måste ha antingen en kantlinje eller fyllning. Rektangeln skulle annars bli osynlig såväl i design som vid utskrift.

Ta bort rektangeln genom att högerklicka på rektangeln och välj Ta bort rektangel.

Bild

Genom att högerklicka på en befintlig bild som tidigare har lagts in i blankettens sidhuvud eller sidfot, kan man dels ändra till annan bild eller öppna dialogen Bildstorlek. Via dialogen Bildstorlek kan man bestämma upplösningen och storleken på bilden som har valts in på blanketten.

Enbart första sidan skriver bilden i sidhuvud eller sidfot på enbart den första sidan av en blankett som kan består av flera sidor.

Enbart sista sidan skriver bilden enbart på den sista sidan av en blankett och kan t.ex. användas för bild i sidans fot som är relaterad till texter och fält som också dessa enbart skrivs på sista sidan.

Alternativet Egenskaper för bild visar samma information som när man väljer Egenskaper för den fysiska filen i Utforskaren, t.ex. filens plats, storlek och datum.

Att flytta fält eller fritext i Blankettdesign

Markera först ett eller flera fält.

Alternativ 1
Tryck ner vänster musknapp över fältets översta vänstra hörn och dra till vald position. Om flera fält är markerade, håll ned Ctrl-tangenten och dra sedan till vald position. När vänster musknapp är nedtryckt och fälten är i begrepp att flyttas visas stödraster i förhållande till horisontell och vertikal linjal för att lättare kunna bestämma avsedd position.

Alternativ 2
Håll ned Ctrl-tangenten och använd tangentbordets piltangenter för att positionera 1 millimeter i tangentens riktning.

+

Alternativ 3
När flera fält är markerade, skapa jämna marginaler och lika storlek genom att högerklicka på det fält som har den rätta egenskapen. Övriga markerade fält kommer då att få denna egenskap, t.ex. bredd eller topposition.

Förändra storlek på fält och fritexter

Genom att klicka och dra i höger kant av fältet förändras bredden, motsvarande för nederkanten av fältet för att förändra fältets höjd. Genom att dra i fältets högra, nedre hörn kan både bredd och höjd samtidigt förändras.

Olika sätt att markera fält eller fritext

Om t.ex. egenskaper för adressuppgifter ska förändras, klicka till vänster ovanför första fältet och dra över de fält som avses.

Släpp sedan musknappen för att markera de fält som ligger innanför markeringens område.

Att välja in eller välja bort fält eller fritext

Tryck på knappen <Fält> eller tangenten F6 för att visa dialogen Fält. I denna dialog bestäms vilka fasta fält, fritexter eller bilder som ska användas i designen av blanketten.

OBS. Om fritexter används bör eventuella förändringar i fritexternas design sparas innan val av knappen fält.

Förhandsgranska blankett (Zooma)

WinBas00000038.gif

Funktionen visar ett utkast enligt inställd design. Även fältens bredd och höjd visas.

Ställ in valfri zoomningsgrad (1 till 100) och tryck på knappen <förhandsgranska>. I läget förhandsgranska kan inga redigeringar göras. Tryck på knappen <förhandsgranska> eller tangenten <Escape> för att återgå.

Tips. Ett annat sätt att förhandsgranska en design är att köra en riktig utskrift till bildskärm innan den börjar användas. På så sätt ges en uppfattning om hur utskriften blir med verkliga data.

  Fält och fritexter Linjaler Markera alla Teckensnitt Teckenstorlek Stil Justering Färg på texten Storleksändrare Arbetsytan