Design av blanketter - Priser och rabatter

Winbas hjälp

Design av blanketter
Vanliga fält

Olika prisuppgifter kan väljas in i de respektive försäljningsblanketterna. Nedan beskrivs hur de olika fälten fungerar och vad de visar i blankettens rader och sidfot.

Priser och rabatter på blankettens rader

Ápris avser det styckpris som har registrerats på orderraden. Priset kan då vara föreslaget från kundens prislista 1 till 9, eller från en eventuell specialprislista. Priset kan också ha påverkats av eventuell kvantitetsrabatt angiven på produkten beroende på inställningar. Priset kan också vara angivet manuellt beroende på vad som är tillåtet enligt inställningar.

Brutto ápris. Pris från kundens prislista 1 till 9 i produktkortet, eller orderns pris före rabatter om prisuppgift saknas på produkten. Priset visas då utan eventuella avdrag vid specialprislista eller kvantitetsrabatt.

Prislista 9. Skriver alltid ut produktens Prislista 9. Detta när prislistan är reserverad för specifik användning t.ex. vid jämförande priser och likande.

Netto ápris. Visar nettopriset efter alla eventuella rabatter på raden. Via inställning kan nettopriset att avrundas uppåt till närmaste heltal för verksamheter som enbart redovisar framräknat Netto ápris på försäljningsblanketter.

Summa netto visar Netto ápris multiplicerat med levererat antal. Summan skrivs med den noggrannhet som har ställts in i fältet Netto ápris med avseende på antal decimaler.

Använd fältet tillsammans med Netto ápris för en exakt avrundning i summan mot nettot t.ex. vid maskinell inläsning av fakturor. Vid behov kan också antal decimaler ökas för de båda fälten för att redovisa en högre precision är två decimaler.

Summa brutto. Visar Brutto ápris från kundens prislista 1 till 9 i produktkortet multiplicerat med levererat antal på orderraden, alltså radsumma före rabatter. Uppgiften kan t.ex. användas på följesedel i de fall rabatter och specialpriser inte ska visas på blanketten.

Rabatt avser eventuell rabatt i kr eller procent angiven i fältet Rabatt vid registrering av raden. Rabatten kan t.ex. ha satts automatiskt t.ex., när kunden har en generell rabatt.

Rabattbelopp. Rabatt på raden omräknat från procent till belopp i orderns valuta om registrering av rabatt i procent används. Använd fältet t.ex. på Faktura tillsammans med de vanliga fälten Ápris och Summa när rabatten ska specificeras i kronor, snarare än som en procentsats.

Brutto rabatt. Brutto rabattbelopp kan specificeras på varje ingående rad i blanketten. Radrabatten innehåller då rabatter angivna i fältet Rabatt såsom generell rabatt på kunden, samt även rabatter som kan ha påverkat priset som kvantitetsrabatt eller specialprislistor.
Brutto rabatt kan också användas på blanketter när man väljer att rabattera via sänkningar av belopp på detaljer i strukturer vid Statistik på detaljnivå.

Priser och rabatter i blankettens sidfot

Utöver de ordinarie summorna för orderns netto och fakturabelopp kan också följande summor väljas in i orderns sidfot.

Summa brutto visar den totala summan av alla radsummor baserat på Brutto ápris multiplicerat med levererat antal för den aktuella produkten på orderraden.

Summa rabatt visar summan av alla rabatter i ordern eller fakturan. Summa rabatt visar då rabattbeloppet i orderns valuta och oavsett om rabatt i kronor eller procent används. Summan av rabatterna utgörs då av radernas rabatt angivna i rabattfältet multiplicerat med levererat antal på orderraden.

Brutto rabatt visar också rabatt som ligger i själva prisuppgiften. Brutto rabatt är summan av alla rabatter även inbakade i priset, såsom kvantitetsrabatt eller specialprislistor som har påverkat priset i förhållande till kundens ordinarie prislista.

Fälten för rabattsummor designas då tillsammans med övriga summor i sidfoten att skrivas ut enbart på sista sidan.

Istället för en fritext, kan ledtexten ligga i masken för fältet. Detta innebär att texten inte skrivs ut i de fall rabatt inte lämnas. I så fall kan t.ex. masken Rabatt 0.00;;# användas på rabatten, vilket betyder att inget skrivs om rabatten är lika med noll.


Se även: