Vanliga fält i blanketter

Winbas hjälp

Att välja in fält
Design av blanketter
Översikt Design av blanketter


Vanliga fält

Gemensamt för alla tillgängliga fält fritexter, är att de kan justeras som vänsterjusterade, högerjusterade eller centrerade. Vissa typer av fält har även andra egenskaper, exempelvis fält som innehåller datum och belopp som kan formateras på olika sätt vid utskrift.

Blanketter

Offerter

Order

Följesedlar

Plocksedlar

Fraktsedlar

Fakturor

Krav / Kontoutdrag

Beställningar

Vissa fasta fält är gemensamma för många blanketter, andra är unika för varje typ av blankett.

Förteckning över vanliga fält

Nedan följer en förteckning på vanligt förekommande fält i blanketter.

Sidhuvud

Fält

Beskrivning

Anmärkning

Vårt namn

Företagsnamn angivet i Inställningar Allmänt.

 

Vår utdelningsadress

Utdelningsadress i Inställningar Allmänt.

 

Vår postadress

Postadress i Inställningar Allmänt.

 

Vår telefon

Telefon i Inställningar Allmänt.

 

Vår telefax

Telefax i Inställningar Allmänt.

 

Vårt orgnr

Organisationsnummer i Inställningar Allmänt.

 

Vårt plusgiro

Plusgiro nummer i Inställningar Allmänt.

 

Vårt bankgiro

Bankgironummer i Inställningar Allmänt.

 

Säte

Säte i Inställningar Allmänt.

 

V.A.T

V.A.T. nummer i Inställningar Allmänt.

 

Ert nummer

Kundnummer eller leverantörsnummer, registrerat i Kunder eller Leverantörer.

 

Ert namn

Kundens eller leverantörens namn.

 

Er utdelningsadress

Kundens eller leverantörens utdelningsadress.

 

Er postadress

Kundens eller leverantörens postadress.

 

Leveransvillkor

Leveransvillkor angivet i t.ex. Order eller Beställning.

 

Leverans namn

Namn på kundens Leveransadress eller vår leveransadress vid beställning.

Om fakturakund, används kundens adress som leveransadress om ingen annan är angiven.

Leverans referens

Referens på kundens Leveransadress eller vår leveransadress vid beställning.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress på kundens Leveransadress.

 

Leverans postadress

Postadress på kundens Leveransadress.

 

Leverans telefon

Telefonnummer till mottagaren av leveransen.

Leverans e-mail

Mottagarens e-mailadress hos kunden.

Leverans information

Leveransinformation såsom portkod och liknande.

Vår referens

Vår referens är oftast en registrerad Användare.

 

Er referens

Kundens / leverantörens referens.

 

Nummer

T.ex. ordernummer eller fakturanummer.

 

Valuta

Valutakod på t.ex. order eller faktura

 

Godsmärke

Godsmärke registrerad på t.ex. order eller Serviceorder.

 

Transportsätt

Transportsätt angivet på t.ex. order.

 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor angivet på t.ex. order.

 

Er order

Kundens ordernummer registrerad på t.ex. Order eller Serviceorder, eller leverantörens ordernummer efter erhållen bekräftelseinformation vid Beställning.

 

Datum

Beställningsdatum, Orderdatum eller fakturadatum.

Egenskaper Datum

Leveranstid

Leveranstid angiven på t.ex. orderhuvud.

Egenskaper Leveranstid

Förfallodatum

Förfallodatum på faktura.

Egenskaper Datum

Sidnummer

Sidnummer på blanketten. Sidan kan visas tillsammans med Antal sidor som t.ex. Sida 2 (av 4) beroende på Egenskaper.

 

Antal sidor

Blankettens totala antal sidor bestäms bl.a. av dispositionen och antal transaktioner.

 

Kopia

Kopia vid fler än originalet bestämt av antal kopior i disposition.

Kopia skrivs med ordningsnummer, med hänsyn tagen till det aktuella språket. T.ex. Cópia på portugisiska.

Ert VAT/Org.nr

Kundens eller leverantörens organisationsnummer.

 

Tidigare utskriven

Skriver ut texten "Tidigare utskriven" om blanketten har skrivits ut tidigare.

 

Vårt fraktkundnr

Fraktkundnummer angivet i Inställningar Allmänt.

 

Ert fraktkundnr

Kundens fraktkundnummer

 

Er telefon

Kundens telefonnummer.

 

Er telefax

Kundens eventuella faxnummer.

 

Restorder

Skriver ut texten "Restorder" om ordern är en restorder.

 

Transport

Skriver transportsumma till nästa sida i blanketten.

 

Projektnr

Projektets nummer om projekt är angivet i t.ex. orderhuvud.

 

Projektnamn

Projektets namn angivet i projekt.

 

Projektreferens

Projektets referens angivet i projekt.

 

Ert orderdatum

Datum då kundens försäljningsorder skapades.

Enbart fakturor.

Systemdatum

Skriver systemdatum eller dagens datum om inget annat har angivits. Skriver även tid med timma och minuter beroende på masken i egenskaper.

Egenskaper Datum

Säljare

Säljare angiven på kundordern.

Namnet på säljaren, registrerat i Användare

OCR-nummer

OCR-nummer består av fakturanummer, eventuell längdsiffra, plus kontrollsiffra enligt modulus 10.

Enbart fakturor och Krav.

Kommentar

Försäljningstext föreslagen från kunden till ordern, eventuellt därefter ändrad vid registrering.

Försäljningsblanketter och Beställning med leverantörens beställningstext.

Utskriven av

Namnet på den användare som utfört utskriften av blanketten.

 

Vår ref. telefon

Telefon till Vår referens på blanketten registrerat på användaren i Användare och rättigheter.

 

Vår ref. e-mail

E-mail till Vår referens registrerat på användaren.

 

Er ref. titel

Titel för Er referens på blanketten registrerat på kundens referens.

 

Er ref. avdelning

Avdelning för Er referens registrerat på kundens referens.

 

Er ref. telefon

Telefon till Er referens registrerat på kundens referens.

 

Er ref. mobiltel

Mobiltelefon till Er referens registrerat på kundens referens.

 

Er ref. telefax

Faxnummer till Er referens registrerat på kundens referens.

 

Er ref. e-mail

E-mail till Er referens registrerat på kundens referens.

 

Er ref. referenskod

Fast kod eller märkning hos kunden från referensen som beställer.

Kund signaltext

Kundens / leverantörens signaltext.

T.ex. plocksedel för specifik kundinformation.

Bokföringsdatum

Fakturadatum baserat på ett eventuellt förändrat Bokföringsdatum angivet på ordern.

Enbart faktura.

Expedierad av

Begreppet anger normalt namnet den som har plockat eller packat ordern.

Enbart försäljningsblanketter.

 

Webordernr

Ordernummer från webshop i samband med e-handel.

Enbart försäljningsblanketter.

Sälj.signatur

Säljarens signatur angiven på kundordern.

Enbart försäljningsblanketter.

Giltig t.o.m.

Offertens giltighetstid (datum).

Enbart offerter.

Blankettnamn

Blankettens namn istället för att använda en fritext. För faktura skrivs en mer specificerad text beroende på typ av faktura.

"Faktura", "Kreditfaktura" eller "Internfaktura".

Ordertyper - Samma serie för kreditfaktura

Kund söknamn

Används som ett komplement till det ordinarie namnet på kunden i de fall namn används för ett annat syfte som finansbolag eller liknande.

Lev. söknamn fungerar på samma sätt på beställningsblanketten.

Fakturakod

Kundens typ av fakturering kan väljas ut på t.ex. följesedel eller plocksedel för att indikera när en eventuell restorder kommer att skapas.

Enbart försäljningsblanketter.

Fakt.kod text

Fakturakodens benämning som t.ex. innehåller kodens faktureringsintervall.

Enbart försäljningsblanketter.

Offertnr

Offertens nummer vid offertorder som kan designas ut på blanketten vid definitiv orderbekräftelse.

På orderbekräftelse tillsammans med en fritext eller mask kopplad till egenskaper för fältet.

E-mail skickat

Adress som användes till mottagaren av fakturan om den skickades via mail.

Enbart fakturor.

Kund e-mail

Kundens / leverantörens huvudadress registrerad på kundkortet.

E-blankett

Regler för distribution av elektroniska blanketter angivet på kunden / leverantören.

E-Blanketter

Kund kommentar

Kundens / leverantörens kommentar normalt för internt bruk, men också möjlig att välja in på blankett.

Egenskaper kommentar

EDI-Kundnr

Unikt kundnummer för EDI-växeln när E-blanketter och EDI används, GLN (Global Location Number) för att identifiera företaget.

Blankett e-mail

Specifik e-mailadress reserverad för blanketten på kunden.

Enbart försäljningsblanketter.

Summa

Totalt fakturabelopp att betala.

Enbart fakturor.

Momskod

Information om momskoden på samma sätt som när momskod väljs på kunden, eller ändras på ordern - såsom t.ex. Inrikes moms eller Moms ingår.

Beskrivning av prissättningen i en faktura, där angivna priser kan visas inklusive moms.

Rader

Förteckning

Fält

Beskrivning

Anmärkning

Rad

Transaktionens radnummer.

Sortera på rad 

Produktnr

Produkt registrerad på transaktionen.

Sortera på produktnr 

Benämning

Benämning på produkten, förändrad på raden eller Utländsk benämning.

Sortera på benämning

Best.antal

Beställt antal på transaktionen.

Egenskaper Decimaler

Lev.antal

Levererat antal på transaktionen.

Egenskaper Decimaler

Rest.antal

Skillnaden mellan beställt och levererat.

Egenskaper Decimaler

Enhet

Inköpsenhet eller försäljningsenhet på produkten.

 

Ápris

Ápris föreslaget från prislista, alternativt angivet vid registrering.

Egenskaper Decimaler

Rabatt

Eventuell Rabatt i kr eller procent.

Egenskaper Decimaler

Summa

Summa belopp av antal och ápris minus rabatt.

Egenskaper Decimaler

Lev.Artikelnr

Leverantörens artikelnr angiven på produkten om beställningen är till huvudleverantören. Om beställningen är till annan leverantör med registrerat alternativt leverantörspris, kommer detta artikelnr istället att användas.

Beställningar och även försäljningsblanketter.

Momskod

Momskod föreslagen från produkt, eventuellt ändrad vid registrering

Moms i blanketter

Kommentar

Inköp eller försäljningstext föreslagen från produkt, alternativt angivet vid registrering.

Blanketter och kommentarer

Kommentar designas under själva raden, t.ex. i marginal med benämning. Fältets bredd avgör då antal radbrytningar för löpande text.

Lagerplacering

Produktens lagerplacering eller lagerplacering på lagerplatsen.

Sortera på lagerplacering

Brutto ápris

Pris från kundens prislista 1 till 9 i produktkortet, eller orderns pris före rabatter om prisuppgift saknas på produkten.

Egenskaper Decimaler

Lagerplats

Om lagerplatser används, skrivs lagerplatsen ut.

 

Enh.Antaltext

Eventuell text angiven i Enheterprodukten.

 

Enh.Text1

Rubrik för enhet 1 på produkten.

 

Enh.Text2

Rubrik för enhet 2 på produkten.

 

Enh.Text3

Rubrik för enhet 3 på produkten.

 

Enh.Best.antal

Beställt antal i enhet på transaktionen.

Egenskaper Decimaler

Enh.Lev.antal

Levererat antal i enhet på transaktionen.

Egenskaper Decimaler

Enh.Rest.antal

Skillnaden mellan beställt antal och levererat antal i enheten.

Enh.Värde1

Transaktionens värde för enhet 1.

Egenskaper Decimaler

Enh.Värde2

Transaktionens värde för enhet 2.

Egenskaper Decimaler

Enh.Värde3

Transaktionens värde för enhet 3.

Egenskaper Decimaler

Blankettext

Blankettext registrerad på produkten. Kan designas som en egen rad på blanketten, för ett kortare avstånd till nästa transaktion om blankettext saknas.

Men egen rad menas att inga andra fält finns designade i samma höjd, förutom eventuell Produktbild.

Statistiknr

Statistiknr från i första hand produkten och i andra hand produktens produktgrupp.

 

Serienr

Fältet används om serienummer ska skrivas ut på blanketterna Order, Följesedel, Plocksedel, Fraktsedel och Faktura.

Fältet placeras sist (underst) i designen, efter eventuell kommentar.

Beroende på fältets bredd i designen skrivs serienr i flera kolumner, vars antal bestäms av bredd, storlek och teckensnitt. Flera nummer kan också skrivas på samma rad beroende på inställning i fältets mask.

Leveranstid

Leveranstid angiven på transaktionen.

Egenskaper Leveranstid

Vikt

Transaktionens vikt, produktens vikt multiplicerat med det levererade antalet.

Egenskaper Decimaler

Volym

Transaktionens volym, produktens volym multiplicerat med det levererade antalet.

Egenskaper Decimaler

Styckvikt

Produktens registrerade vikt.

Styckvolym

Produktens registrerade volym.

Kund/prod.info

kundunik produktinformation om aktiverad i Inställningar Order - Övrigt.

 

Alt.prodnr 1 -
Alt.prodnr 10

Alternativa produktnummer registrerade på produkten i transaktionen.

Alternativa produktnummer aktiveras i Inställningar Produkter.

Prislista 9

Skriver ut produktens Prislista 9, för specifik användning.

Egenskaper Decimaler

Netto ápris

Framräknat pris som redovisar kundens styckpris efter rabatter.

Se även:
Netto ápris efter rabatt i hela kronor

Summa netto

Netto ápris multiplicerat med levererat antal. Summan skrivs med den noggrannhet som har ställts in i fältet Netto ápris med avseende på antal decimaler.

Netto ápris och Summa netto

Använd fältet tillsammans med Netto ápris för en exakt avrundning i summan mot nettot t.ex. vid maskinell inläsning av fakturor.

Ordernetto

Orderradens nettosumma baserad på beställt antal snarare än levererat antal för t.ex. orderbekräftelse.

Enbart orderbaserade blanketter.

Ordervikt

Orderradens vikt baserad på beställt antal snarare än levererat antal.

Enbart orderbaserade blanketter.

Ordervolym

Orderradens volym baserad på beställt antal snarare än levererat antal.

Enbart orderbaserade blanketter.

Disp.lagersaldo

Disponibelt lagersaldo visar produktens lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar på produkten.

Enbart lagerartiklar på orderbaserade blanketter som följesedel och plocksedel.

Disp.saldo.lagerpl

Disponibelt lagersaldo för lagerplats är ett komplement till Disponibelt lagersaldo. Fältet Disp.saldo.lagerpl visar lagerplatsens lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar på produkten och den aktuella lagerplatsen.

Enbart orderbaserade blanketter. Används när lagerplatser används.

Beräknad leverans

Beräknad leverans aktiveras när en order restnoteras och levererat antal underskrider det beställda antalet, detta också beroende på inställning.

Beräknad leverans visar då i första leveranstid på beställningsrad där produkten ingår på samma ordernummer. Om ordernumret inte återfinns på beställningsrad, kommer istället tidigaste leveranstid med den aktuella produkten att skrivas ut, där beställningsraden inte är kopplad till annan order.

Enbart orderbaserade blanketter och fakturor, eventuellt i kombination med leverantörens Hemtagningstid.

Egenskaper Leveranstid

Avgift

Radens eventuella avgift som automatiskt registrerats med produkten.

Gäller enbart försäljningsblanketter.

Tidig.lev.antal

Tidigare levererat antal korresponderar mot Rest.antal och visar vid delleverans summan av tidigare delleveranser på transaktionen.

Gäller Följesedel, plocksedel och fraktsedel.

Produktbild

Skriver ut en bild på raden som angivits på produkten.

Egenskaper produktbild

Vårt ordernr

Ordernummer - samma uppgift som i blankettens huvud, används främst vid EDI.

Enbart fakturor.

Er order

Samma uppgift som i blankettens huvud, används främst vid EDI.

Enbart fakturor.

Godsmärke

Samma uppgift som i blankettens huvud, används främst vid EDI.

Enbart fakturor.

Produkt signaltext

Produktens Signaltext beställning respektive Signaltext försäljning.

 

EU-vikt

Väljs in på raden i de fall t.ex. både nettovikt och bruttovikt krävs på fakturan vid utrikes handel.

Radens totala vikt baserat på produktens EU-vikt multiplicerat med levererat antal.

Best.punkt

Produktens beställningspunkt t.ex. som indikation på plocksedel.

Beskrivning av Beställningsförslag.

Max.lag/förp.ant

Max lagerantal eller leverantörens förpackningsantal.

Summa brutto

Visar Brutto ápris multiplicerat med levererat antal på orderraden, alltså radsumma före rabatter.

Enbart försäljningsblanketter.

Lagersaldo

Visas produktens lagersaldo.

Enbart orderbaserade blanketter.

Lagersaldo.lagerpl.

Lagersaldo för lagerplatsen registrerad på orderraden.

Enbart orderbaserade blanketter.

Brutto rabatt

Rabattbelopp angivna i fältet Rabatt såsom generell rabatt på kunden, samt även rabatter som kan ha påverkat priset som kvantitetsrabatt eller specialprislistor.

Enbart försäljningsblanketter.

Projektnr

Projektets nummer om projekt finns angivet på transaktionen.

Projektnamn

Projektets namn angivet i projekt.

Projektreferens

Projektets referens angivet i projekt.

Noteringar

Noteringar på lagerplatser / batcher gjorda på produktkortet eller i samband med inleverans av produkten.

Enbart vid lagerplatser / batcher.

Momssats

Momsprocenten för radens momskod såsom 25 % för moms 1.

Moms i blanketter

Momsbelopp

Specificerat momsbelopp för radens summa.

Moms i blanketter

Rabattbelopp

Rabatt på raden omräknat från procent till belopp i orderns valuta om registrering av rabatt i procent används. T.ex. på Faktura när rabatten ska specificeras i kronor, snarare än som en procentsats.

Priser och rabatter

Variantprodukt

Huvudprodukt för varianter som t.ex. först visas på webben innan annan variant har valts.

Variant 1 - Variant 10

Variant av produkten såsom färg eller storlek.

Varianter aktiveras i Inställningar Produkter.

Orderinfo

Orderinformation är en extra text på transaktionen som kan användas för enskilda blanketter och kan t.ex. fungera som en intern kommentar.

Texten aktiveras i Inställningar för order.

Sidfot

Förteckning

Fält

Beskrivning

Anmärkning

Vikt

Den totala vikten av ingående produkter en offert, order, serviceorder, faktura eller beställning.

Egenskaper Decimaler

Netto

Det totala nettobeloppet före moms och andra avgifter.

Egenskaper Decimaler

Frakt

Frakt angiven på t.ex. order eller föreslagen baserat på Inställningar Order.

Egenskaper Decimaler

Exp.avg

Faktureringsavgift angiven på t.ex. order eller föreslagen baserat på Inställningar Order.

Egenskaper Decimaler

Momspl.belopp

Det totala momspliktiga beloppet.

Egenskaper Decimaler

Momssats

Momssatsen för den momskod som används, om samma på hela ordern.

Egenskaper Decimaler

Momsbelopp

Det totala momsbeloppet

Egenskaper Decimaler

Öresutjämning.

Öresutjämning om så är angivet på kunden.

Egenskaper Decimaler

Summa

T.ex. Orderbelopp eller fakturabelopp.

Egenskaper Decimaler

Valuta

Valuta på t.ex ordern.

 

Vårt namn

Företagsnamn angivet i Inställningar Allmänt.

 

Vår utdelningsadress

Utdelningsadress i Inställningar Allmänt.

 

Vår postadress

Postadress i Inställningar Allmänt.

 

Vår telefon

Telefon i Inställningar Allmänt.

 

Vår telefax

Telefax i Inställningar Allmänt.

 

Vårt orgnr

Organisationsnummer i Inställningar Allmänt.

 

Vårt postgiro

Postgiro nummer i Inställningar Allmänt.

 

Vårt bankgiro

Bankgironummer i Inställningar Allmänt.

 

Säte

Säte i Inställningar Allmänt.

 

V.A.T

V.A.T. nummer i Inställningar Allmänt.

 

Ert nummer

Kundnummer registrerat i Kunder.

Enbart fakturor.

Ert namn

Kundens eller leverantörens namn.

Enbart fakturor.

Vår referens

Använd Vår referens i blankettens sidfot t.ex. för att "underteckna" offert eller annan blankett kanske med ett speciellt typsnitt.

Användare.

Vår ref. telefon

Telefon till Vår referens på blanketten registrerat på användaren i Användare och rättigheter.

Vår ref. e-mail

E-mail till Vår referens registrerat på användaren.

Er referens

Kundens referens.

Enbart fakturor.

Er utdelningsadress

Kundens utdelningsadress.

Enbart fakturor.

Er postadress

Kundens postadress.

Enbart fakturor.

Nummer

Fakturanummer.

Enbart fakturor.

Datum

Fakturadatum.

Enbart fakturor.
Egenskaper Datum

Förfallodatum

Fakturans förfallodatum.

Enbart fakturor.
Egenskaper Datum

Momsbelopp 1

Totalt momsbelopp momskod 1

Egenskaper Decimaler

Momsbelopp 2

Totalt momsbelopp momskod 2

Egenskaper Decimaler

Momsbelopp 3

Totalt momsbelopp momskod 3

Egenskaper Decimaler

Transport

Skriver transportsumma till nästa sida i blanketten.

 

Avisumma

Fakturabeloppet på betalningsavi

Enbart fakturor.

Avgift

Total avgift summerad på alla ingående produkter.

Egenskaper Decimaler

Delbet Fakturanr
Delbet Förf.datum
Delbet Belopp

Fälten används om faktura är uppdelad i delbetalningar, angivet i Order / Faktura.

Fälten för delbetalning anger en kolumn där antal rader är antal delbetalningar.
Delbetalning bör designas fristående med utrymme för lediga rader under
respektive fält.

Momsbelopp SEK

Fakturans totala momsbelopp i SEK.

Enbart fakturor.

S:a best.antal

Summering av det beställda antalet på försäljningsblanketter.

S:a best.antal är en kontrollsummering av alla registrerade antal i ordern.

S:a lev.antal

Summering av levererat antal används för kontroll vid leverans.

S:a lev.antal återfinns på plocksedel, följesedel, fraktsedel och faktura.

OCR-nummer

OCR-nummer består av fakturanummer, eventuell längdsiffra, plus kontrollsiffra enligt modulus 10.

Enbart fakturor och Krav.

Valutakurs

Fakturans valutakurs hämtad från valutatabell och därefter eventuellt förändrad.

Egenskaper Decimaler
Enbart fakturor.

Ordernetto

Orderns totala nettosumma baserad på beställt antal snarare än levererat antal för t.ex. orderbekräftelse.

Används enbart på orderbaserade blanketter.

Ordervikt

Orderns totala vikt baserad på beställt antal snarare än levererat antal.

Används enbart på orderbaserade blanketter.

Kont.siffra summa

Kontrollsiffra baserad på fakturabeloppet enligt modulus 10. Används främst på bankgiroavier.

Enbart fakturor.

Kommentar

Försäljningstext föreslagen från kunden till ordern, eventuellt därefter ändrad vid registrering.

Försäljningsblanketter och Beställning med leverantörens beställningstext.

Volym

Den totala volymen på en offert, order, serviceorder, faktura eller beställning.

Egenskaper Decimaler

Ordervolym

Orderns totala volym baserad på beställt antal snarare än levererat antal.

Används enbart på orderbaserade blanketter.

S:a dellev.antal

Visar det totala levererade antalet för en delleverans, till skillnad från S:a lev.antal som visar ackumulerat levererat antal (summan av delleveranser).

Gäller Följesedel, plocksedel och fraktsedel.

Dellev.netto

Visar totalt nettobelopp för den enskilda leveransen, till skillnad från Netto som visar det ackumulerade levererade värdet.

Gäller följesedel, plocksedel och fraktsedel.

Dellev.vikt

Leveransens totala vikt baserad på det dellevererade antalet.

Gäller följesedel, plocksedel och fraktsedel.

Dellev.volym

Leveransens totala volym baserad på delleveransens antal.

Gäller följesedel, plocksedel och fraktsedel.

Momspliktigt 1

Momspliktigt belopp för momskod 1.

Enbart fakturor.

Momspliktigt 2

Momspliktigt belopp för momskod 2.

Enbart fakturor.

Momspliktigt 3

Momspliktigt belopp för momskod 3.

Enbart fakturor.

Expedierad av

Begreppet anger normalt namnet den som har plockat eller packat ordern.

Enbart försäljningsblanketter.

Summa brutto

Den totala summan av alla radsummor baserat på bruttopriser före rabatter.

Enbart försäljningsblanketter.

Summa rabatt

Summan av radernas rabatter (angivna i rabattfältet) multiplicerat med levererat antal.

Enbart försäljningsblanketter.

Brutto rabatt

Summan av alla rabatter även inbakade i priset, såsom kvantitetsrabatt eller specialprislistor som har påverkat priset i förhållande till kundens ordinarie prislista.

Enbart försäljningsblanketter.

Summa momsfritt

Det totala beloppet av momsfri försäljning.

Enbart fakturor.

S:a best.enh.antal

Kontrollsummering av registrerat beställt enhetsantal för produkter med enhetsantal.

Enbart försäljningsblanketter.

S:a lev.enh.antal

Summering av levererat enhetsantal för kontroll av antal kollin vid leverans.

Enbart försäljningsblanketter.

QR-kod betalning

Tvådimensionell streckkod som kan skannas vid betalning och innehåller uppgifter om t.ex. fakturanummer, belopp och bankgiro. QR-kod på kundfakturor.

Enbart fakturor.

Övriga kostnader

Övriga kostnader i systemvalutan (SEK) baserat på fasta inpåslag och eventuella kalkylpriser.

Enbart beställningar.

Ytterligare påslag

Beställningsunika påslag vid engångshändelser för t.ex. frakt omräknat till systemvalutan.

Enbart beställningar.

S:a beräknad kostnad

Summan av övriga kostnader och ytterligare påslag.

Enbart beställningar.

Andra blanketter

För övriga blanketter med ett specifikt utseende se följande avsnitt för ytterligare detaljer:

Fält i samlingsfaktura

För information om speciella fält på samlingsfaktura se avsnittet Fält i samlingsfaktura.

Underrubriker på samlingsfaktura.

Fält i räntefaktura

Räntefakturor innehåller flera ingående fakturor, se avsnittet Design av räntefaktura.

Rader i räntefaktura.

Krav / Kontoutdrag

Design av Krav / Kontoutdrag

Rader och sidfot.

Förteckning

 

  Fält i sidhuvud Fält i rader Fält i sidfot