Inställningar Produkter - Huvudinställningar

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Produkter

Lagerplatser

Funktionerna kring lagerplatser innebär att man kan ha flera underliggande antalsbegrepp bakom en produkt. Detta är användbart då lagret är spritt rent geografiskt eller när man använder så kallade batcher.

Använd lagerplatser. Vid inleveranser och utleveranser samt inventering ska varje produkt registreras på en valfri lagerplats. Inställningen innebär att lagerplats alltid måste anges (se Standard lagerplats nedan).

Notera att om lagerplatser inte tidigare har använts, ska införande lagerplatser ske i samband med inventering för att få korrekta lagersaldon på lagerplatserna.

Använd befintliga lagerplatser. Alternativet innebär att endast fasta lagerplatser som är registrerade i Lagerplatser kan användas. Om alternativet inte används gäller fri registrering av lagerplats.

Använd batcher. Om företaget enbart använder lagerplatsbegreppet för hantering av batcher kan detta förtydligas med hjälp av inställningen Använd batcher. Om inställningen används kommer alla ledtexter att visa Batchnummer istället för Lagerplats för att förtydliga för användaren vad som avses.

Behåll nolltransaktioner. I normalfallet raderas transaktioner för lagerplatser då saldon är lika med noll, samt nollbatcher där saldon har räknats ner och batchen är slutförd.
Inställningen Behåll nolltransaktioner förhindrar borttagning av nollställda transaktioner i registret för lagertransaktioner i givna situationer såsom vid Kontroll av produkter. Använd inställningen då dessa transaktioner ska ligga kvar t.ex. av spårbarhetsskäl.

Som nolltransaktioner räknas lagerplatstransaktioner utan saldon för Lagersaldo, Orderantal, Beställt antal eller Tillverkningsantal. D.v.s. alla dessa uppgifter ska saknas eller vara nollställda.
Vid enbart vanliga lagerplatser där inte batcher används, ska också följande uppgifter saknas för att borttagning ska ske om inte inställningen används; Lagerplacering, Beställningspunkt, Max lagerantal, samt att inga noteringar ska finnas på transaktionen.

Lagerplacering på produkt är en inställning som används främst vid batcher, och normalt inte vid fasta lagerplatser. Inställningen används för att bestämma om lagerplacering ska anges på själva produkten, snarare än underliggande lagerplats eller batchnr.
Om inställningen används kommer enbart produktens lagerplacering att kunna registreras på produktkortet och i samband med inleverans. Alla batcher på produkten kommer då alltså att ha samma lagerplacering i t.ex. rapporter.

Om inte Lagerplacering på produkt används, anges istället lagerplacering för varje batch på produkten. Lagerplacering anges på batcher för märkning beroende på verksamhet, t.ex. när batcherna kan läggas på olika platser på lagret beroende på ledig plats.

Standard lagerplats Om en lagerplats anges som standard lagerplats, kommer denna att användas vid registrering i de fall då lagerplats inte har angivits. Används alternativet Använd befintliga lagerplatser, måste lagerplatsen även vara registrerad i Lagerplatser.

Aktivera lagerplatser. För att underlätta övergången till att börja använda lagerplatser återfinns funktionen Aktivera lagerplatser i befintligt företag. När lagerplatser används ska alltid en lagerplats finnas angiven i ett antal funktioner, såsom t.ex. vid inköp eller försäljning. Vid övergången till att börja använda lagerplatser, saknas då normalt registrerade lagerplatser.

Aktivera lagerplatser i befintligt företag kommer då att sätta standard lagerplats i alla befintliga transaktioner i systemet där lagerplatser måste finnas angivna. Funktionen finns tillgänglig i inställningar produkter där användning av lagerplatser aktiveras och standard lagerplats anges.

Exkluderade lagerplatser. Om exkluderade lagerplatser används kommer lagersaldot på en exkluderad lagerplats aldrig att användas på produkten. I de fall t.ex. orderantal finns på lagerplatsen kan även orderantal exkluderas från produkten. Detta kan vara fallet när försäljning av en vara sker från ett konsignationslager / varuhus och ordern registreras på den exkluderade lagerplatsen.

I detta läge kan orderantal undantas från produktens disponibla antal fram till konsignationslagret faktureras. På motsvarande sätt kan t.ex. också beställt antal exkluderas från produkten när beställning sker på ex exkluderad lagerplats.

Rabatt

Välj det alternativ, Rabatt i kronor eller Rabatt i procent som rabatt ska registreras och presenteras i samband med utleverans vid exempelvis Offertregistrering och Order / faktura.

Rabatt i kronor medför att rabatt vid utleverans anges i kronor.

Rabatt i procent anger att rabatten alltid är en procentuell andel av priset och i vissa fall kan principen "procent på procent" tillämpas, som t.ex. vid funktionen Förändra netto.

Inställningen påverkar även hur rabatt anges i t.ex. specialprislistor.

Struktur

Summera vikt och volym vid struktur. Normalt summeras Vikt, Volym och EU-vikt från strukturens detaljer till strukturens huvudprodukt automatiskt. Om den färdiga totalvikten av sortimentets huvudprodukter vanligen inte överensstämmer med summan av detaljernas vikter, kan denna automatik kopplas bort.
Alternativet kryssas av i de fall man istället avser att underhålla huvudprodukternas vikter och volymer manuellt i registret, t.ex. när man för in vikten på produktkortet efter vägning av färdiga maskiner.

Summera utpris (1-9) vid utleveransstruktur innebär att strukturprodukter får sina utpriser uppdaterade med en summering grundad på de ingående detaljernas utpris. Själva summeringen av strukturprodukternas utpris utförs när <F4 Struktur> i Produkter aktiveras på respektive strukturprodukt och när rutinen Kostnadsuppdatering Strukturer utförs. Summering av utpriser kommer enbart att ske när Detaljavräkning är satt till Utleverans på produkten.

Detaljavräkning i flera nivåer används vid strukturhantering om man avser att orderantal och Lagersaldo ska påverkas på alla underliggande detaljprodukter som ingår i en struktur. Detta ger även möjlighet att förändra strukturen i alla nivåer i samband med inleverans eller utleverans.

Detaljavräkning i flera nivåer - Blankett

Om detaljavräkning i flera nivåer används vid strukturhantering, kommer alla underliggande detaljer att finnas på transaktionen. Om alternativet blankett är valt, kommer alla dessa nivåer att skrivas på de blanketter som är angivna på strukturen. Om alternativet blankett inte är valt, kommer enbart strukturen i första nivån att skrivas ut, alltså den struktur som från början är registrerad på produkten och sedan kanske har förändrats vid registrering.


Exempel

En cykel är en strukturprodukt och innehåller bl.a. ram, styre och två hjul. Hjulet i sin tur är också en strukturprodukt bestående av bl.a. däck och fälg. Vid försäljning av cykel ska alla delar som ingår i cykeln dras av från lagret, ram, styre och hjul. Även däck och fälg som ingår i hjulet ska också dras från lagret, d.v.s. detaljavräkning i flera nivåer.

Produkt

Strukturnivå

Detaljavräkning

Cykel

1

Utleverans

Hjul

2

Utleverans

Om inställningen Detaljavräkning i flera nivåer växlas under drift och det samtidigt finns inneliggande order, bör Kontroll av produkt köras om inneliggande order med struktur finns vid detta tillfälle.

Huvudproduktens inpris baseras på netto inpris eller kostnad

Normalt baseras huvudproduktens inpris på detaljernas netto inpris efter påslag. Påslag avser då inpåslag i % och eventuella kalkylpriser registrerade på detaljen eller huvudprodukten.

Detaljens Netto inpris efter påslag kommer alltid att summera strukturens detaljer baserat på netto inpris efter inpåslag och eventuella kalkylpriser.
Detsamma gäller också om strukturen byggs upp i orderläget, istället för att en färdig struktur från produkten används på ordern. D.v.s. om inställningen används fungerar uträkningen av kostnaden på transaktionen på samma sätt som beräkningen huvudproduktens av inpris när detaljer ändras eller läggs till i strukturen.

Om dessutom inställningen Inpris som kostnad på order används, kommer detaljens inpris att visas som kostnad även på strukturdetaljen. Det betyder att kombinationen av dessa två inställningar används, kommer inpris alltid att utgöra kostnad både på huvudprodukten och underliggande detaljer i försäljningsläget.

Detaljens Kostnad enligt lagervärde V.I.T avser det traditionella arbetssättet med lagervärde som kostnad för ingående strukturdetaljer, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset på detaljen.

För ytterligare information och exempel på strukturer och kalkylpris se avsnittet:

Fördelning av intäkt vid Statistik på detaljnivå

När Statistik på detaljnivå är angiven på strukturprodukten fördelas orderradens summa på de ingående detaljerna i en eller flera nivåer beroende på inställningar. Genom att använda den generella inställningen Fördelning av intäkt vid Statistik på detaljnivå kan man välja hur denna fördelning ska utföras.

Enligt detaljens utpris innebär att fördelning sker på utpriset baserat på kundens prislista 1-9. Utpriserna kommer då att vägas i förhållande till summan på orderraden och fördelas därefter.

Enligt detaljens Ákostnad medför istället att vägning kommer att göras mot den ákostnad som finns registrerad på strukturdetaljen. Intäkten (radsumman) fördelas då således beroende på hur stor kostnaden är för respektive ingående detalj i jämförelse med de andra.

Lagerbokföring vid struktur

Vid Lagerbokföring anges lagerkonto och varukostnadskonto för respektive produktgrupp och kontering av lagret utförs beroende på om lagerbokföring används generellt och på den enskilda på produkten. När en strukturprodukt faktureras används normalt inte de ingående detaljernas respektive konton utan enbart huvudproduktens.

I de fall en mer detaljerad redovisning och avstämningsmöjlighet önskas, kan istället detaljernas lagerkonton användas när dessa dras ur lagret. Detta innebär då alltså att lagerkonto och varukostnadskonto på respektive detalj istället kommer att användas vid konteringen. Detta gäller då även inställningen Lagerbokföring på den enskilda detaljen som då bestämmer om lagerbokföring ska utföras på produkten eller inte.

Baserad på orderradens Huvudprodukt innebär att orderradens kostnad bokförs på konton angivna i huvudproduktens produktgrupp.

Baserad på strukturens Detaljer kommer istället att fördela detaljernas kostnad på baserat på konton som finns angivna på produktgruppen för respektive detalj.

Baserad på strukturens Detaljer kan då också användas t.ex. när en monteringskostnad används i strukturen som då kan kopplas bort från lagerbokföring.


Summera detaljer vid inleverans bestämmer om ingående strukturdetaljers antal ska summeras i statistik med avseende på produkt och datum vid uppdatering av inleverans.

Om en produkttransaktion finns registrerad i statistik och denna är märkt med inleverans, samma produktnummer och transaktionens datum är lika med Winbas systemdatum, kommer Inköpsantal, Lagerantal och Statistikantal att adderas till den befintliga transaktionen.

För utförligare beskrivning av strukturhantering i Winbas se avsnittet:

Beställningsmall / Försäljningsmall

Strukturmallar kan användas vid beställning eller försäljning och innebär att när en rad med en mall anges vid registrering, kommer hela mallen att föreslås på ordern. D.v.s. har t.ex. försäljningsmall angivits på en produkt, kommer alla underliggande rader att registreras som orderrader direkt i transaktioner i t.ex. Order / faktura. För ytterligare information om strukturmallar se avsnittet:

I de fall man använder relaterade produkter i strukturmallar, kan man koppla bort förslaget av strukturmallen i vissa lägen. Detta om man exempelvis lägger upp försäljningsmallar främst avsedda för webshop för att vissa tillhörande produkter, kan dessa då kopplas bort vid den ordinarie försäljningen som sker via orderläggning i Winbas.

Via inställningen kan då respektive typ av registrering specificeras för användande av strukturmallar, t.ex. om man fortfarande önskar att försäljningsmall ska föreslås vid offertregistrering men inte vid övrig försäljning såsom t.ex. i kassan.

Föreslå alla priser innebär att både huvudproduktens och ingående detaljers priser kommer att föreslås vid registrering av mallen. Denna inställning kan användas när strukturmallar främst används för t.ex. att lägga till en miljöavgift till den ordinarie produkten och båda priserna alltså ska användas.

Pris enbart från huvudprodukt eller detaljer betyder att det totala priset ska vara antingen huvudproduktens pris, eller summan av de ingående detaljernas pris.

Huvudproduktens pris. Om huvudprodukten har ett pris kommer detta pris att gälla för hela mallen och ingående detaljers pris kommer att vara noll.

Detaljernas pris. Om raden med huvudprodukten inte har ett pris (priset är noll) kommer istället ingående detaljers pris att användas på alla ingående rader i mallen.

Kvantitetsrabatt

Dras från pris / Läggs till rabatt

Om kunder erhåller kvantitetsrabatt vid köp av visst antal, som har bestämts Produkter, kan rabatten påverkas på två olika sätt på orderrad och fakturarad. Antingen påverkas ápris, alternativet Dras från pris eller så utgår en rabatt i kronor eller procent i fältet avsett för rabatt, alternativet Läggs till rabatt. Om det är rabatt i kronor eller procent beror på vilket alternativ som valts, se avsnittet om priser och rabatter:

Kvantitetsrabatt och Spärra rabatter på produkt

Följande regler gäller när alternativet Spärra rabatter har satts på en produkt, som är en så kallad nettoprodukt med låg marginal - men samtidigt har registrerade kvantitetsrabatter.

Dras från pris innebär att priset kommer att reduceras med kvantitetsrabatt oavsett om alternativet Spärra rabatter är valt på produkten.

Läggs till rabatt betyder att ingen rabatt kommer att användas, inte heller kvantitetsrabatt.

Rabatt på rabatt

Inställningen Rabatt på rabatt gäller när rabatter anges i procent och kvantitetsrabatt Läggs till rabatt och anger då om kvantitetsrabatten ska beräknas på nettopriset efter andra rabatter enligt principen procent på procent.

Om inställningen inte används kommer istället kvantitetsrabatten att räknas på brutto utpris.

Exempel

Pris 100

Tidigare rabatt 10 %

Kvant.rabatt 10 %

Rabatt

Rabatt på rabatt

Netto 90

10 % på 90 = 9

19 %

Ej Rabatt på rabatt

Brutto 100

10 % på 100 = 10

20 %

I de fall begreppet kvantitetsrabatt används med negativa procentsatser för att parera generella rabatter när kunden gör små inköp, ska alltså inställningen inte användas.

Spärra kvantitetsrabatt för prislista

I Winbas finns möjlighet att använda kvantitetsrabatt, t ex vid köp av 100 st eller mer lämnas 10% rabatt på utpris. Skulle fallet vara så att vissa kunder inte ska ha kvantitetsrabatt kan man fylla i ett utpris på t.ex. Prislista 2 på produkterna och registrera att kunderna ska använda denna prislista. Har man markerat Spärra kvantitetsrabatt för Utpris 2 kommer det inte att utgå någon kvantitetsrabatt vid detta pris.

Specialprislistor

Rabatt i specialprislista

I de fall man önskar använda rabatter utan att visa dem för kunden och istället presentera dem som nettopriser, kan rabatter i specialprislistor dras från priset istället för att läggas som rabatter.

Registrering. Detta innebär att rabatten kommer att dras från priset direkt vid registrering och då alltså visar nettopriset som pris på försäljningsordern.

Nettopriset kommer i detta fall ligga till grund för de inställningar som har gjorts beträffande Avrundning och decimaler som annars normalt hanterar bruttopriset före rabatt.

Blanketter. Fältet Ápris på rader i försäljningsblanketter såsom ordererkännande och faktura kommer då att visa nettopris på samma sätt som fältet Netto ápris.

Addera till generell rabatt på kund. Om kunden har en generell rabatt registrerad och specialprislistan är inställd med Addera till generell rabatt på kund, kommer också den totala rabatten att dras från priset.

Inställningen. Inställningen görs i inställningar för produkter och kommer då att påverka alla specialprislistor vid registrering i t.ex. Order / faktura eller Kassa.

Dras från pris innebär att priset alltid utgör nettopriset och själva rabatten är nollställd.

Läggs till rabatt är standardalternativet och betyder att registrerade rabatter alltid läggs som rabatter vid registrering.

Produktgrupp / Prisgrupp

Prisgrupper kan användas som komplement till produktgrupper i de fall man avser att använda produktgrupp som bokföringsgrupp och ha separat grupptillhörighet med avseende på produkternas prissättning, dessa registreras i Prisgrupper.

Prisgruppen sätts därefter på produkterna och används sedan på t.ex. specialprislistor vid prissättningen. Genom att aktivera inställningen Använd prisgrupp kommer prissättning att styras till prisgrupp, snarare än standardinställningen produktgrupp.

Ange produktgrupp ska användas eller om priser ska separeras från produktgrupp i t.ex. specialprislistor med prisgrupp:

Använd produktgrupp är standard och innebär att priser grupperas via produktgrupper.

Använd prisgrupp betyder istället att priser hanteras med separat grupptillhörighet i prisgrupper.

Hantering av enhetsprodukter i specialprislista

Använd följande inställningar för hantering av specialpris när enhetsprodukter registreras. Inställningarna gäller i de fall både huvudprodukt och enhetsprodukt finns registrerade i specialprislistan, och båda används vid försäljning.

Enhetsprodukter. När försäljning sker på huvudprodukten kommer alltid priset hämtas från specialprislista eller ordinarie prislista. Vid försäljning av enhetsprodukten kan en av följande inställningar användas beroende på syftet med enhetsprodukterna:

Specialpris i första hand omräknat från huvudprodukten. Inställningen används av t.ex. kontorsleverantörer med exempelvis specialpris på huvudprodukt per tusen papper. Vid försäljning i andra enheter önskar man inga specifika specialpriser, utan priset räknas om i relation till enhetens antal.

I första hand från enhetsprodukten om registrerat innebär att enhetens pris används om den finns prissatt i specialprislistan. Om den inte finns i specialprislistan kommer istället huvudproduktens omräknade pris att användas.

Enbart pris från enhetsprodukten, aldrig huvudprodukten betyder att huvudproduktens pris aldrig kommer att användas vid registrering av tillhörande enhetsprodukt. Om enhetsprodukten inte återfinns i kundens specialprislista, kommer ordinarie prislista att användas, t.ex. enhetsproduktens Utpris 1.

Täckningsgrad vid prissättning

Om modellen Vägt inpris används för lagervärdering i produktregistret kan det genomsnittliga historiska priset bli inaktuellt vid stora prisökningar. Kostnaden i täckningsbidraget kan då bli missvisande i förhållande till det pris som sätts. Displayen av TG vid priser i produktkortet och nettopriser i specialprislistor kan då istället visas baserat på det mer aktuella Netto inpris.

Inställningen TG vid prissättning baseras på bestämmer vilken kostnad som ligger till grund för täckningsgraden som visas:

Netto inpris SEK innebär att täckningsgraden som visas i prislistan beräknas på det registrerade inköpspriset och eventuella påslag. Netto inpris SEK är standardalternativet som gäller både i produktkortet och specialprislistor.

Kostnad enligt V.I.T betyder att TG baseras på den modell för lagervärdering som är inställt på produkten, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset.

Prisändringsdatum enbart för bestämda prislistor

Utpris 1 till 9. Normalt sätts Prisändringsdatum till dagens datum på en produkt när något av utpriserna 1 till 9 förändras i antingen produktkortet, vid Inläsning av prislistor eller i någon annan automatiserad process såsom Generell prisändring. Kryssrutorna i listan ger möjlighet att koppla bort förändring av prisändringsdatum för vissa prislistor när prisuppgifter ändras på produkten för den aktuella prislistan. Detta kan t.ex. innebära att t.ex. Utpris 1 kan ligga till grund för nytt prisändringsdatum, medan kanske ändring av Utpris 7 inte påverkar produktens prisändringsdatum.

Inpris. Funktionaliteten innebär även att man också kan ange att ändring av produktens Inpris ska ligga till grund för prisändringsdatum genom att kryssa för alternativet Inpris i listan med prisuppgifter.

Vägt inpris. Detsamma gäller Vägt inpris som normalt automatisk förändras i samband med uppdatering av inleverans. I de fall t.ex. också manuella korrigeringar görs av Vägt inpris SEK i produktkortet kan också Vägt inpris ligga till grund för prisändringsdatum för produkten.