Produkter - Statistik

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Här presenteras all statistik om statistikrader eller produkttransaktioner av alla inleveranser och utleveranser samt inventering som gjorts på produkten. Skärmlistan som visar all statistik på produkten kan anpassas efter eget önskemål.

Transaktionstyper

 

 

I = Inleverans

U = Utleverans

V = Inventering

Genom att högerklicka på en transaktion i listan kan man visa tillhörande blanketter.

Utleverans. Den kundfaktura där transaktionen ingår kan visas genom att högerklicka på raden, där även åtkomst till blanketter från Blankettarkivet är tillgängliga.

Inleverans. Högerklicka på transaktion av typen Inleverans för att visa den eventuellt lagrade leverantörsfakturan eller en tidigare tillhörande beställning från Blankettarkivet. För att leverantörsfaktura ska kunna visas krävs då att den kopplats till statistiken via Inleveransbokföring.

Rättigheter Inleverans. Beroende på användarens rättigheter visas mer eller mindre uppgifter om transaktioner av typen inleverans. Om rättigheten Säljare i butik eller funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används, kommer prisuppgifter och kostnader inte att visas för transaktionen.
Om användaren är säljare och även saknar rättigheter att öppna Leverantörer, visas inte heller leverantörens uppgifter såsom namn i transaktionen.

Kolumnerna Lagerantal och Saldo

Genom att t.ex. välja in kolumnerna Lagerantal och Saldo kan produktens lagersaldo återspeglas vid tillfället för transaktionen. Kolumnen Saldo visar löpande summering baserat på inventering, inleveranser och utleveranser för lagerartiklar.

I de fall lagerplatser används i verksamheten, t.ex. för geografisk placering - visar kolumnen Saldo produktens totala lagersaldo med hänsyn tagen till händelser på respektive lagerplats. I de fall en eller flera lagerplatser har exkluderats från produktens totala lagersaldo, kommer saldot att baseras på alla ej exkluderade lagerplatser. Detta alltså på samma sätt som på själva produktkortet.

Om lagerplatser används, kan även kolumnen Saldo lagerplats väljas in för att kunna följa löpande händelser på den enskilda lagerplatsen. Kolumnen Saldo lagerplats visar alltid löpande händelser på den enskilda lagerplatsen. Detta då oavsett om lagerplatsen är exkluderad från det totala saldot.

Kolumnerna Saldo och Saldo lagerplats.

Saldo lagerplats kommer då att visas saldot på den lagerplats som återfinns på transaktionen och i detta läge kan då också kolumnen lagerplats väljas in i listan. Man kan även genom att t.ex. selektera på lagerplats följa in- och utleveranser enbart för den valda lagerplatsen på den aktuella produkten.

Selektering

Genom att selektera på valfria kombinationer av typ, datum, beställning / faktura, order, kund / leverantör, lagerplats eller kvantitet kan förekomster av statistikrader på en viss produkt hittas. Ange exempelvis datum och tryck därefter F10 - Selektera för att visa transaktioner med det angivna datumet.

Som ett komplement till selektering kan skärmlistan sorteras genom att klicka på kolumnerna per valfria begrepp som har valts in i skärmlistan.

Serienummer

Om serienummer används på produkterna kan händelser på den unika individen följas upp genom att ange serienumret och därefter utföra selektering.

Vid selektering på serienummer anges alltid sökbegreppet i det synliga fältet i position 1, men gäller alla serienummer på raden oavsett i vilken ordning de har registrerats. När en statistikrad har valts t.ex. efter selektering, kan man behöva trycka pil-ner vid serienummer om statistikraden innehåller flera serienummer. Serienumret finns då på statistikraden, men kanske inte på den första individen om antalet på raden är större än ett.

Selektering på del av serienummer

Till skillnad från normalfallet vid selektering, sker selektering på serienummer alltid på det exakta begreppet, d.v.s. det nummer som anges måste helt matcha tidigare serienummer lagrade i statistiken. För att utföra selektering på en del av serienumret kan asterisk (*) användas som mask.

Mask

Betydelse

*123*

Motsvarar då vanlig selektering i andra fält.

123*

Visar statistikrader som börjar på sökbegreppet.

*123

Tar fram alla transaktioner som slutar på angivet begrepp.

Notera att asterisken alltid ska förekomma i början eller slutet av sökbegreppet.

Sök serienummer på alla produkter

Normalt öppnas statistik med en vald produkt och selektering på ett angivet serienummer kan utföras inom statistiken för den aktuella produkten. Ett serienummer kan även sökas på alla produkter i hela produktregistret.

På detta sätt kan man alltså hitta serienumret även på andra produkter genom att utföra selektering på en produkt märkt för serienummer. Eftersom funktionen då kan lista andra produkter en den som för tillfället är vald på produktkortet, bör då t.ex. Produktnr eller Benämning också väljas in i skärmlistan.

Om serienumret hittas kommer listan nu att visa transaktioner med detta serienummer. För att gå tillbaka till statistiken på produkten tryck F11 - Återställ.

Kolumnen Serienummer

Serienummer kan väljas in som kolumn i skärmlistan för en snabb överblick över registrerade serienummer på transaktionsrader på produkter med hantering av serienummer.

Om kolumnen väljs in kommer serienummer på statistikraderna att visas i listan. Om det finns flera serienummer på en och samma transaktion, kommer dessa att radas upp i cellen som Serienr 1, Serienr 2 o.s.v.

Krediterade serienummer

Krediterade och återförda serienummer är märkta med ett inledande minustecken (-) på de krediterade transaktionsraderna. Detta indikerar då att serienumret är krediterat och samtidigt har återförts till listan med lediga serienummer, och kan därmed kunnat återanvändas på en annan kundorder.

Kolumnerna Er order och Godsmärke

I skärmlistan med produktstatistik är det också möjligt att välja in kolumnerna Er order och Godsmärke. Er order avser då normalt mottagarens ordernummer, och godsmärke ytterligare märkning av ordern. Om transaktionen avser utleverans visas fakturans registrerade uppgifter och vid inleverans eventuella uppgifter tidigare registrerade på beställning till leverantör.

Uppgifterna i listan kan då underlätta eftersökningen av en faktura baserat på kundens uppgifter, snarare än att högerklicka på transaktionen och visa fakturan i sin helhet på skärmen.

Statistik uppdelad i tvåårsperioder

Vid större transaktionsmängder på en och samma produkt där statistiken sträcker sig över ett antal år, kommer resultatet att delas upp i tvåårsperioder för bättre prestanda och överblick.

Det senaste statistikåret på produkten och föregående år visas alltid som standard. Åren som avses visas då i fönstrets statusrad tillsammans med antal transaktioner i statistiken. Genom att välja Pil-ner är det även möjligt att visa tidigare år där produkten förekommer i statistiken.

Visa alla. Alternativet Visa alla gör det möjligt att visa alla transaktioner i statistiken samtidigt. Alternativet sparas och kommer att visa alla transaktioner även när statistiken öppnas nästa gång, fram till att det eventuellt väljs bort.

Synkronisering

Om synkronisering används på Kunder eller Leverantörer kommer fönstren automatiskt att visa den kund eller leverantör som ingår i statistikraden när en statistikrad väljs i listan. Detta då beroende på om transaktionen är av typen Utleverans eller Inleverans.


Utskrifter

Om man avser att skriva ut statistik är det utskriften Transaktioner som innehåller alla statistikrader/produkttransaktioner. Utskrift Detaljstatistik är annars en för ändamålet mycket bra utskrift som visar alla utleveranser. Denna utskrift kan se ut på flera olika sätt beroende på de parametrar man anger, t.ex. urval på säljare.

Justera statistik

Eftersom mycket information och utskrifter grundas på statistikrader med produkttransaktioner som skapas vid inleveranser och fakturering, t.ex. Intrastatrapport och försäljningsstatistik finns det möjlighet att utföra korrigeringar. I Justering av Statistik görs nödvändiga ändringar och därefter utförs Återskapa Statistik för att uppdatera köpt och sålt på leverantörer och kunder.

Lagersaldo och Vägt inpris påverkas inte när Justering av Statistik användas. För justering av Lagersaldo kan som ett alternativ till inventering, inleverans eller fakturering även Lagerjustering utföras.

Vägt inpris uppdateras endast vid inleverans eller ändras manuellt i produktregistret.