Serienummer - Hämta lediga serienummer

Winbas hjälp

Serienummer

När listan med serienummer öppnas, visas knappen som även nås med tangenterna Ctrl+H.

Inleverans

Efter inleverans av en produkt med serienummer blir registrerade serienummer på produkten tillgängliga för val i dialogen Hämta lediga serienummer i samband med att t.ex. en kundorder skapas.

Inventering

Förutom att serienummer som registreras vid inventering sedan är tillgängliga vid utleverans, kan själva dialogen även användas vid inventering för att välja inlevererade serienummer på lagret. När dialogen Hämta lediga serienummer öppnas från en produkt vid inventering kommer även produkter som ligger i order (men ännu inte är levererade) att ingå i urvalet, till skillnad från urvalet när funktionen används i t.ex. Order / faktura.

Lagerjustering

Vid en lagerjustering ska också serienummer registreras för det antal som förändras på lagret. I samband med en minskning av ett tidigare lagersaldo via t.ex. Lagerjustering kommer serienumret automatiskt att avföras från listan över tillgängliga serienummer.

Utleverans

Dialogen kan i samband med listan där serienummer registreras och är tillgänglig vid utleverans, t.ex. Order / faktura eller Serviceorder. Listan visar lediga serienummer baserat på inleveranser sedan senaste inventering, där serienummer som redan har använts i utleveranser och inneliggande order är dragna från urvalet.

Om produkten har inventerats kommer serienummer registrerade vid senaste inventering att ingå i urvalet fram till att dessa läggs på en order och utlevereras.

Dialogen Hämta lediga serienummer

Rubriken visar antalet lediga serienummer på den aktuella produkten. Antal serienummer som visas hämtas från statistik med avseende på inleveranser och senaste inventering. Från inleveranser dras serienummer som förekommer vid fakturerade utleveranser samt inneliggande order där serienumret är upptaget (vid inventering visas även serienummer i order).

Listan med lediga serienummer är från början sorterad på begreppet serienummer och kan även sorteras på datum eller beställning i stigande eller fallande ordning genom att klicka på respektive rubrik. Om produkten har inventerats kommer serienummer från inventeringen att visas med inventeringsdatum och utan beställningsnummer.

Genom att kryssa för ett serienummer kommer detta att väljas in på utleveransen av den angivna produkten. Välj vilka serienummer som ska ingå genom att trycka mellanslag på tangentbordet och navigera med piltangenterna, eller kryssa för serienumret med mus i skärmlistan.

Statusraden visar antalet valda serienummer i listan i förhållande till max antal serienummer som kan registreras på produkten.

Antal serienummer som kan registreras är antalet (t.ex. Lev.antal) minus eventuellt redan registrerade serienummer. Om man t.ex. har ett antal på produkten som är 16 och fem redan är registrerade blir det återstående antalet 11 som kan registreras.

När serienummer väljs i listan kommer alltså antal valda att öka i statusraden. Om antalet valda överskrider max antal som kan registreras kommer en varning att visas och enbart upp till maxantalet serienummer kommer i så fall att registreras.

Knappen Välj de (max antal) första serienumren kommer automatiskt att välja max antal serienummer i listans sorteringsordning. Detta innebär att listan är sorterad på serienummer kommer de första (lägsta) serienumren att väljas. Om man istället sorterar på beställning stigande eller fallande, kan serienummer med ett visst beställningsnummer väljas in. Detsamma gäller datum, om man t.ex. avser att välja in serienummer med exempelvis lägsta datum.

Knappen Spara eller tangenten F7 kommer att välja in förkryssade serienummer i listan. Förkryssade serienummer kommer då att placeras i lediga positioner fr.o.m. position ett. Tänk på att även spara själva raden i t.ex. ordertransaktioner efter att redigeringar i serienummer har utförts.


Se även: