Inventering

Winbas hjälp

Winbas Inventering

Inventering i Winbas görs för att justera Lagersaldo på produkterna. För att underlätta den fysiska inventeringen kan ett Inventeringsunderlag skrivas ut i Utskrifter Administration. Vid utskrift av Inventering, ange Inventeringsunderlag och gör eventuellt ett urval på Grupp och Endast lagerartikel för att enbart inkludera lagerprodukter.

 

 

Skapa inventeringstransaktioner

Om inga transaktioner finns i inventering kommer dialogen Skapa inventeringstransaktioner att visas när inventering startas. Dialogen medger att inventering skapas av hela produktregistret med antingen noll, eller produktens lagersaldo som föreslaget inventerat antal.

Registrering

Produktnummer och Benämning

Har man valt att inte skapa några transaktioner kommer skärmlistan att vara tom och produkter får då registreras med nummer eller väljas via söklistan med nummer eller benämning. Har man däremot tidigare valt att skapa transaktioner, kommer produkterna redan finnas som transaktioner i skärmlistan. Anges ett produktnummer och detta finns bland transaktionerna, kommer transaktionen att markeras och inventerat antal kan därefter förändras.

Lagerplats

Har man valt att använda lagerplatser i Inställningar Produkter ska en lagerplats anges, anges inte lagerplats kommer eventuell standard lagerplats att registreras om sådan finns angiven i Inställningar produkter. Anges ett produktnummer i kombination med en lagerplats som redan finns bland transaktionerna, kommer transaktionen att markeras och inventerat antal kan därefter förändras.

Enhetsantal

Om enhetsantal finns angivna på produkten, kommer registrerade enhetsantal automatiskt att föreslås när produkten väljs.

Inventerat antal

Om man tidigare har valt att skapa transaktioner med Lagersaldo eller nolltransaktioner, kommer dessa transaktioner med produkter att återfinnas i skärmlistan och enbart det föreslagna inventerade antalet behöver förändras på transaktionerna.

Tillsammans med det inventerade antalet visas även produktens försäljningsenhet för att lättare kunna bedöma det antal som ska inventeras.

Serienummer

Om produkt är markerad för Serienummer kommer också fält för serienummer att finnas tillgängliga för eventuell registrering. Antal serienummer som kan registreras är då samma som det inventerade antalet, alltså ett serienummer per styck.

Använd eventuellt dialogen Hämta lediga serienummer för att underlätta registreringen när produkt och antal har angivits:

Kommentar

Det finns också möjlighet att ange en kommentar till en transaktion i samband med inventering. Kommentar kan anges för att beskriva anledningen till ett inventerat antal och kan sedan följas upp på produktens statistik. Anledningen kan t.ex. vara nedskrivning vid defekt vara eller felräkning vid en tidigare inventering.

Skärmlistan

Det är möjligt att sortera underlaget för inventering genom att klicka på kolumnen i skärmlistan med inventerade transaktioner på samma sätt som i t.ex. söklistor. Omsortering av listan kan då göras i stigande eller fallande ordning på t.ex. produktnummer eller benämning.

Om nolltransaktioner eller transaktioner med lagersaldo tidigare har skapats, kan listan sorteras på inventerat antal och det blir då möjligt att stega i listan i förhållande till det föreslagna registrerade antal.

Statusraden

Under skärmlistan visas statusraden med uppgift om hur många transaktioner som ligger för inventering.

Till höger finns knappen Registrering som via menyn gör det möjligt att ställa in Snabbregistrering, t.ex. när man skannar produktnummer vid inventering.

Alternativet är användbart vid registrering direkt i inventeringen när inte importfunktionen används.

Snabbregistrering betyder att inventeringstransaktionen sparas direkt när ett nummer, EAN-kod eller annat sökbegrepp har angivits. Övriga fält såsom benämning behöver då inte stegas förbi för att spara transaktionen.

Registrera inventerat antal är ett kompletterande alternativ som innebär att det inventerade antalet också anges innan transaktionen sparas.
Om inte registrering av antal används, kommer istället antal att ackumuleras vid varje skanning. D.v.s. om produkten ligger tidigare med antal 1, kommer transaktionen att ökas till 2 vid nästa skanning.
Det är också alltid möjligt att i efterhand justera antalet på en befintlig transaktion som har snabbregistrerats genom att välja den i listan.


Import av inventeringsdata

För inläsning av data från fil som är skapad t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för inventering.

Uppdatera inventering

  1. För att inventerat antal ska registreras som lagersaldo på produkterna måste inventeringen uppdateras. Uppdatering av inventering görs i samband med utskrift av Inventeringsrapport.

  2. Alternativet Uppdateringen godkännes ska markeras och datum när Inventeringen avslutades anges. Man kan ange det datum den fysiska inventeringen avslutades eftersom Winbas tar hänsyn till inleveranser och utleveranser gjorda efter inventeringsdatum.

  3. Innan man uppdaterar inventeringen kan en inventeringsrapport skrivas ut för kontroll av registrerat antal.

Observera

Inventering kan inte göras flera gånger på samma produkt och samma datum. Man bör inte heller göra inleveranser och utleveranser (d.v.s. fakturera) på samma datum som inventering.