Serienummer

Winbas hjälp

Serienummer är ett unikt identitetsbegrepp som återfinns på många produkter och kan anges vid inleverans och utleverans samt vid inventering. Många gånger krävs att man ska kunna spåra en särskild individ via serienummer från inköp till försäljning.

Aktivera funktionen serienummer

Ange alternativet Serienummerprodukterna för att aktivera funktionen.

Använd inställningen Serienummer som förslag vid ny produkt för att automatiskt föreslå serienummer.

Serienummer hanteras sedan vid följande moment i Winbas:

Inleverans
Lagerjustering

Inventering

Order / Faktura
Serviceorder
Kassa

Justering av statistik

Serienummer vid utskrift av följesedel

Registrering av Serienummer

Antal serienummer som kan registreras bestäms av det antal produkter som har angivits, t.ex. Levererat antal eller Inventerat antal. Genom att använda en läspenna eller liknade utrustning, eller manuell registrering anges de serienummer som tillhör den aktuella transaktionen.

Enter eller tangenten Pil-ner flyttar till nästa serienummer vid registrering

Shift-Enter eller tangenten Pil-upp flyttar till föregående serienummer.

Page Down bläddrar registrerade serienummer en sida neråt (10 positioner.)

Page Up bläddrar upp till serienummer registrerade 10 positioner före den aktiva.

Home flyttar upp till första serienumret

End stegar till sista serienumret, t.ex. nummer 15 om antal är 15.

Funktioner vid registrering

Vid registrering visas olika funktioner beroende på vid vilket tillfälle serienummer ska registreras.

Hämta lediga serienummer visas i samband med listan där serienummer registreras och är tillgänglig vid utleverans, t.ex. Order / faktura eller Serviceorder. Funktionen hämtar lediga serienummer baserat på inleveranser, med hänsyn tagen till redan använda serienummer vid tidigare utleveranser och inneliggande order. När listan med serienummer visas nås funktionen med tangenterna Ctrl+H.

Serienummer i sekvens är alltid tillgänglig vid tillfällen då registrering av nya serienummer kan komma att ske, som t.ex. vid Inleverans, Inventering eller Serviceorder. Funktionen bygger på att det första serienumret anges och därefter repeteras i stigande sekvens med antal serienummer. När första serienumret angivits, kan tangenterna Ctrl+S användas för att automatiskt fylla på serienummer i resterande tomma positioner.


Serienummer kan sedan spåras på produkterna genom selekteringar i produkternas Statistik.

Serienummer på blanketter

Vid behov kan serienummer skrivas ut på blanketter såsom följesedel, plocksedel eller faktura. I dessa fall väljer man in fältet serienummer på blanketten.

Beroende på fältets bredd i designen skrivs serienummer i flera kolumner, vars antal bestäms av bredd, storlek och teckensnitt. Flera serienummer kan också skrivas på samma rad beroende på inställning i fältets mask.

Dialogen Ange serienummer vid följesedel

En dialog kan visas innan utskrift av följesedel beroende på inställning t.ex. i samband med en direktutskrift. Dialogen utgör en kontrollfunktion och registreringsrutin av serienummer vid utleverans.


Se även:

 

  Hämta lediga serienummer vid utleverans Serienummer i sekvens