Lagerjustering

Winbas hjälp

Import av lagerjustering
Kontering vid lagerbokföring

Genom att använda rutinen Lagerjustering kan produkternas lagersaldo förändras och lageromflyttning kan ske över eventuella lagerplatser om lagerplatser används. Lagerjusteringar och lageromflyttningar kan sedan följas upp i statistiken med ett löpnummer och ett bestämt leverantörsnummer. I Inställningar produkter anges Nästa justeringsnummer som representerar varje justering som har gjorts samt en fiktiv leverantör som utgör Eget leverantörsnummer vid justering av statistik.

Administrationens huvudmeny eller Winbas skrivbord

Välj in Lagerjustering i Administrationens huvudmeny eller som genväg på Winbas skrivbord. Lagerjustering återfinns i avdelningen produkter i Anpassa menyalternativ eller Winbas navigatör förutsatt att rättigheten Inleverans finns på den inloggade användaren.

Registrering

Innan registrering påbörjas kontrollera att inställningarna för lagerjustering med avseende på Nästa justeringsnummer och Eget leverantörsnummer är korrekta i Inställningar för produkter.

Produkt som lagerjustering ska ske på anges alltid genom att skriva in produktnummer eller genom att använda söklistorna för nummer eller benämning.

Lagerplats visas enbart om lagerplatser används. Om lagerplatser används ska alltid lagerplats anges vid lagerjustering. Om lageromflyttning avses, d.v.s. att ett visst antal ska flyttas från en lagerplats till en annan, anges även en Till lagerplats vid lageromflyttning.

Till lagerplats vid lageromflyttning

Vid lageromflyttning kommer två transaktioner att skapas, en för varje lagerplats.

I samband med lageromflyttning kommer angivet antal att dras från första lagerplatsen och läggas till den andra lagerplatsen. En lageromflyttning innebär alltså att två transaktioner skapas, en för varje lagerplats.

Registrering vid lageromflyttning

Om produkten och lagerplatsen redan finns registrerad vid en lageromflyttning kommer tidigare registrerat antal på lagerplatsen att ackumuleras med det nya värdet, t.ex. när man drar från ett och samma lager till olika andra lagerplatser. Undantaget är när en lageromflyttning tidigare har gjorts och samma lagerplatser att flytta från och flytta till anges igen. I detta fall kommer det tidigare värdet att föreslås och eventuellt förändrat antal att ersätta den tidigare omflyttningen.

När lagerplatser används är det också möjligt att göra en lageromflyttning baserat på en kundorder.

Lagersaldo visas för produkten när denna har angivits. Om lagerplatser används kommer lagersaldot att avse lagerplatsen på produkten.

Förändring anges med det lagerantal som ska justeras och kommer att påverka lagersaldot positivt eller negativt. Summan av det ursprungliga saldot och förändringen utgör det nya saldot på produkten eller lagerplatsen.

Om lageromflyttning ska utföras kommer lagersaldo att visa lagersaldot för den lagerplats som flyttningen ska ske till. Värdet Nytt saldo visar det nya saldot vid lagerjustering där antalet läggs till saldot. Vid lageromflyttning dras antal från första lagerplatsen och läggs till andra lagerplatsen. Förändringen som anges positivt speglar alltså den andra lagerplatsen (den man flyttar till.)

Serienummer kommer att kunna anges om så är aktiverat på produkten med upp till det antal serienummer som motsvarar produktens förändrade antal. Serienummer på lagerjusterade eller flyttade produkter kan sedan följas upp på produkternas statistik.

Minskning av lagret. Vid en reducering av lagret av en produkt med serienummer väljs serienumret för den produkt som utgår vid lagerjusteringen. Gällande negativa förändringar av lagret kan då funktionen Hämta lediga serienummer användas för att se de serienummer som finns för produkten.

I samband med en minskning av lagersaldot kommer registrerade serienummer automatiskt att avföras från listan över tillgängliga serienummer.

Ökning av lagret. Vid en ökning av lagret anges de nya serienummer som har tillkommit på produkten. I detta fall kan också funktionen Serienummer i sekvens användas för att repetera angivet nummer stigande i sekvens när förändringen gäller ett större antal, t.ex. i samband med tillverkning.

Kommentar kan anges för att beskriva anledningen till lagerjustering / lageromflyttning och kan sedan följas upp på produktens statistik eller från den angivna egna leverantörens statistik.

Vid lageromflyttning kommer samma kommentar att sättas på de båda lagerplatserna initialt. När de båda transaktionerna har skapats kan sedan de enskilda kommentarerna förändras om så önskas.

Synkronisering av produktuppgifter

Synkronisering med produkten kan också göras för att för att automatiskt visa detaljer på den valda produkten om produktkortet är öppnat.

Detsamma gäller informationslistor på skrivbord för t.ex. Lagersaldo vid lagerplatser, Orderantal eller Disponibelt antal.


Import av lagerjustering

För inläsning av data från fil som är skapad t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för lagerjustering.

Statistik

När rutinen avslutas kommer justeringar i produkternas lagersaldo eller lageromflyttningar på lagerplatser att återfinnas i statistiken som en I-transaktion (Inleverans). Transaktionerna kan sedan följas upp med utgångspunkt från det egna leverantörsnummer som angivits tidigare.

Lagerbokföring

I de fall Lagerbokföring används kan en bokföringsverifikation skapas automatiskt med värdet av justeringen på produkter märkta för lagerbokföring. Värdet motsvarar då den kostnaden för produkterna som också lagras i statistiken när lagerjusteringen avslutas.

Utskrifter

Förenklad rapport

När lagerjusteringen eller lageromflyttningen är färdigställd kan en kvittens på vad som har utförts skrivas ut genom att högerklicka på skärmlistan och välja något av alternativen för utskrift. Utskriften kommer då att spegla innehållet med utförda förändringar i skärmlistan.

Rapport med värdet av justeringarna samt kommentarer

Som ett komplement till den förenklade utskriften av skärmlistan kan en mer utförlig rapport skrivas ut till t.ex. bildskärm eller skrivare. Denna rapport visar värdet av lagerjusteringen och summan för varje rad, samt visar en totalsumma längst ner i rapporten.

Utöver totalsumman visas också summorna för det ökade respektive minskade värdet av lagret vid en lagerjustering eller omflyttning där värdet både har ökats och reducerats på olika lager.

Vid en ren omflyttning där den totala summan är noll, visas alltså värdet för flyttade varor i kronor.

Rapporten kan t.ex. utgöra underlag för bokföringen vid förändrat lagervärde. Högerklicka på skärmlistan eller välj knappen Rapport för att skriva ut Rapport lagerjustering.

I de fall kommentar har angivits på raderna kommer denna också att skrivas ut i rapporten. Kommentaren kommer då att skrivas under produktens benämning och löpa fram till högermarginalen. Antal rader kommer då också att variera beroende på kommentarens längd.

Menyn Visa

Via menyn Visa i fönstrets statusrad är det möjligt att bestämma att en rapport alltid ska visas på skärmen efter en lagerjustering. Detta som ett komplement till att använda knappen Rapport i det enskilda fallet. Genom menyn kan också tidigare rapporter för de senaste lagerjusteringarna skrivas ut.

Visa Rapport automatiskt vid stängning innebär att användaren inte behöver använda knappen Rapport, och rapporten skrivs då istället på bildskärm automatiskt när lagerjusteringen avslutas. Använd alternativet när rapporten alltid ska skapas. När rapporter bara skapas ibland kan inställningen kopplas bort, och knappen kan istället användas i det enskilda fallet.

Tidigare rapporter ger möjlighet till utskrift av innehållet i en tidigare lagerjustering, för att enklare skriva ut en rapport i efterhand, t.ex. när man har glömt att skriva ut rapporten vid registreringstillfället.
Via menyn väljs då alternativet som visar en dialog med en lista över senast utförda lagerjusteringar där den aktuella rapporten kan väljas. Listan innehåller datum när rapporten först framställdes, samt justeringsnummer på de justeringar som utfördes vid det aktuella tillfället.

Den senaste rapporten föreslås automatiskt i dialogen. Utöver datum och justeringsnummer visas signaturen för användaren som utfört lagerjusteringen samt antal ingående transaktioner.

Dra i kanten eller maximera fönstret för att se ytterligare tidigare rapporter bakåt i tiden.

Utskrift från Statistik

I efterhand kan motsvarande förenklad utskrift göras för lagerjusteringar från Leverantörer - Statistik på den leverantör som är angiven som Eget leverantörsnummer, som eventuellt även föregås av en selektering på det justeringsnummer som avses.


Se även: