Produkter Informationslistan Disponibelt antal

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Genom att klicka pil-ner till höger om Disponibelt visas Informationslistan Disponibelt antal.

Informationslistan Disponibelt antal är en funktion som med utgångspunkt från produkten visar alla orderrader, strukturrader, beställningar och tillverkningsorder ordnade efter leveranstid. Listan visar då saldot på produkten i förhållande till varje transaktion i tiden.

Exempel på innehåll

Leveranstid visar den aktuella produktens leveranstid registrerad på transaktionen i Beställning eller Order / faktura. Listan sorteras på i första hand leveranstid och i andra hand datum (orderdatum / beställningsdatum). Datum är inte från början invalt i listan med kan väljas in om så önskas.

Bekräftat ger information om att beställningen och leveranstiden är bekräftad.

Trans.typ är också från början invalt i listan och visar då om produkten är registrerad i Order, Serviceorder, orderstruktur, beställning eller beställningsstruktur (tillverkning).

Order / Best. beskriver vilket ordernummer eller beställningsnummer produkten är registrerad på.

Kund / Lev. namn visar den kund som en order är registrerade på eller leverantör som beställning är registrerad på.

Antal anger det beställda antalet på den aktuella order- eller beställningsraden. Om transaktionen är av typen struktur eller tillverkning kommer antalet att vara beställt antal multiplicerat med strukturantalet.

Saldo baseras på produktens ingående lagersaldo och räknas ner för varje ordertransaktion eller transaktion i struktur eller tillverkning, samt ökas med beställningar på produkten.

Ytterligare kolumner

Ytterligare kolumner som kan väljas in är t.ex. Datum som visar kundorderns Orderdatum eller beställningens datum.

Ordertyp. Välj in kolumnen Ordertyp i listan t.ex. när en ordertyp är reserverad för orderförslag, och när kunden bekräftat ordern ändras den till annan ordertyp för skarp order. I detta läge kan då även de olika typerna av order färgläggas baserat på ordertypen.

Er order och Godsmärke. Välj in Er order och Godsmärke i listan i de fall t.ex. försäljning till återförsäljare är vanlig, och begreppen kanske innehåller information om direktleverans till slutkund m.m.

Lagerplatser

Följande kolumner kan väljas in då lagerplatser används i verksamheten:

Lagerplats kan väljas in i listan och visar den aktuella produktens lagerplats registrerad på transaktionen i Beställning eller Order / faktura.

Saldo lagerplats är ett komplement till kolumnen Saldo som visar produktens totala saldo för varje transaktion i listan. Saldo lagerplats baseras istället på produktens ingående lagersaldo på radens lagerplats och räknas ner för varje ordertransaktion eller transaktion i struktur eller tillverkning på lagerplatsen, samt ökas med beställningar registrerade på lagerplatsen.

Statusraden

Statusraden längst ner visar totalt antal transaktioner på produkten samt ingående lagersaldo och utgående lagersaldo efter transaktionerna har räknats av.

Via Pil-ner i listans statusrad kan följande alternativ för listan väljas:

Enbart med leveranstid. Om leveranstid inte alltid måste anges direkt på kundorder eller beställningar, kan order utan leveranstid anses som preliminära fram till att en leveranstid har angivits. Genom att kryssa för alternativet Enbart med leveranstid, kommer enbart transaktioner med en registrerad leveranstid att presenteras i listan.

Om lagerplatser används i verksamheten kan även följande alternativ väljas:

Alla lagerplatser är standardalternativet som alltid visar alla produktens transaktioner oavsett lagerplats.

Enbart ej exkluderade lagerplatser. I de fall befintliga lagerplatser används och vissa lagerplatser är exkluderade med avseende på lagersaldo, kan dessa tas bort från informationslistan där saldot då också påverkas på motsvarande sätt. Händelser på exkluderade lagerplatser kommer då inte att visas i listan, som då enbart visar de lagerplatser som inte är exkluderade.

Enskild lagerplats. Genom att välja en enskild befintlig lagerplats i listan, kommer ingående saldo att avse lagerplatsens lagersaldo. Listan visar då enbart händelser på den valda lagerplatsen som leder fram till det utgående lagersaldot på lagerplatsen.

Alternativen sparas per användare vilket innebär att om t.ex. en enskild lagerplats har valts, kommer också denna lagerplats att visas nästa gång listan visas. Det är i detta läge möjligt att växla mellan t.ex. Alla lagerplatser och den senast valda lagerplatsen, eller välja en helt annan lagerplats för listan.

Detta gäller också t.ex. när listan har lagts ut på skrivbord och innehållet automatiskt förändras beroende på vilken produkt som har valts för registrering.

Snabbmeny och direktutskrifter

Informationslistan har en snabbmeny som visas vid högerklick på en rad som innebär att listan kan skrivas ut eller visas på bildskärm och Excel. Beroende på om raden innehåller en kundorder eller leverantörsbeställning kan den aktuella blanketten skrivas ut eller förhandsgranskas på bildskärm.

En kundorder eller beställning kan även öppnas för vidare bearbetning i Order / faktura, Serviceorder eller Beställning direkt från skärmlistan. Om raden innehåller en beställning kan beställningen även öppnas direkt för Inleverans.

Lägg ut på skrivbord

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret att frigöras och ligga kvar på skrivbordet efter att det t.ex. har öppnats från produktkortet. Innehållet kommer då att förändras och visa information för aktuella produkter när de har valts vid registrering. För ytterligare information se avsnittet:


Se även: