Utskrifter Administration - Disponibilitet

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Syftet med disponibilitetslistan är att ge en bild över produkternas tillgänglighet i tiden.

Rapporten sorterar inneliggande order och beställningar enligt leveranstid och presenterar en saldolista där man kan få en uppfattning om när produkten tar slut. I de fall strukturer på order eller beställning (tillverkning) används, kommer även dessa transaktioner att påverka produktens saldo.

Transaktionstyp visas i kolumnen Benämning när listan skrivs specificerad på transaktionsnivå. Möjliga transaktionstyper kan då vara Order, Serviceorder, Struktur, Beställning eller Tillverkning. När produkten ligger i en kundorder, eller en ej fakturerad serviceorder innebär detta en minskning av det disponibla saldot.

Resultatet efter granskning av rapporten kan vara att man ber leverantören tidigarelägga leveransen, eller att man går in med en kompletterande beställning till den aktuella leverantören för en eller flera produkter.

Leveranstid

För att disponibilitetslistan skall fungera som avsett, ska man arbeta med leveranstider i samma format både mot leverantör och kund. Om man arbetar med år, vecka, dag mot kundorder och t.ex. datum mot leverantör, kan inte utskriften sorteras i tiden på det sätt som avses.

Villkor

  1. Specificerad skriver ut listan på transaktionsnivå med alla order och beställningar vilket ger en detaljerad översikt. Kolumnen Benämning som visar produktens benämning, kommer då att indikera transaktionstypen på den specificerade raden och visar då om produkten är registrerad i order, orderstruktur, beställning eller beställningsstruktur (tillverkning).

  2. Enbart produktsaldo visar enbart summan av saldot per varje produkt. Detta val producerar en kortare utskrift utan specificerade transaktioner.

  3. Enbart bekräftade beställningar inkluderar endast beställningar som är bekräftade, d.v.s. där fältet bekräftat är ifyllt på beställningen.


Se även följande avsnitt för snabblista på den enstaka produkten: