Design av listor - Fält i Utskrifter Administration

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Administration

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Administration i avsnittet Produkter / lager.

Fältnamn

Beskrivning

Produktutskrift

Produktutskrift

Nummer

Produktens nummer.

Benämning

Produktens benämning i produktregistret.

Leverantör

Huvudleverantör för produkten.

Levartikelnr

Leverantörens artikelnummer.

Placeringsnr

Produktens placeringsnummer.

Inventdat

Inventeringsdatum, sätts vid inventering av produkten.

Inlevdat

Datum för sista inleverans.

Bestpunkt

Beställningspunkt vid Beställningsförslag.

Maxlagerant

Max lagerantal eller Leverantörens förpackningsantal.

Inköpsfaktor

Omräkningsfaktor vid inköp.

Försäljfaktor

Omräkningsfaktor vid försäljning.

Statistikfaktor

Omräkningsfaktor för statistik.

Inköpsenhet

Enhet vid inköp.

Försäljenhet

Enhet vid försäljning.

Statistikenhet

Enhet för statistik.

Statistiknr

Statistiknummer för Intrastat-rapporter.

Inpris

Produktens inpris.

Inprisproc

Rabatt i %.

Vägtinpris

Vägt inpris.

Utpris1

Prislista 1.

Utpris2

Prislista 2.

Utpris3

Prislista 3.

Utpris4

Prislista 4.

Utpris5

Prislista 5.

Utpris6

Prislista 6.

Utpris7

Prislista 7.

Utpris8

Prislista 8.

Utpris9

Prislista 9.

Såltantalack

Totalt ackumulerat försäljningsantal för innevarande år.

Såltantalfår

Totalt ackumulerat försäljningsantal föregående år.

Såltack

Sålt i SEK innevarande år.

Såltfår

Sålt i SEK föregående år.

TBack

Ackumulerat täckningsbidrag innevarande år.

TBfår

Ackumulerat täckningsbidrag föregående år.

Senasteförsdat

Senaste försäljningsdatum.

Prisändrdat

Senaste Prisändringsdatum.

Täckningsgradproc

Användes ej.

Lagerplacering

Produktens placering på lagret.

Ledtidveckor

Produktens ledtid i veckor.

Vikt

Produktens vikt i kg.

Repavikt1

Produktens FTI-vikt 1 (kg) för utskrift av FTI-rapport.

Repavikt2

Produktens FTI-vikt 2 (kg) för utskrift av FTI-rapport.

Repavikt3

Produktens FTI-vikt 3 (kg) för utskrift av FTI-rapport.

Repavikt4

Produktens FTI-vikt 4 (kg) för utskrift av FTI-rapport.

Repavikt5

Produktens FTI-vikt 5 (kg) för utskrift av FTI-rapport.

Repavikt6

Produktens FTI-vikt 6 (kg) för utskrift av FTI-rapport.

Signaltextbest

Signaltext vid beställning.

Signaltextförs

Signaltext vid försäljning.

Kommentar

Allmän kommentar på produkten.

Beställning

Kommentar vid beställning.

Försäljning

Kommentar vid försäljning.

Lagersaldo

Saldo efter inleveranser och utleveranser av produkten.

Orderantal

Totalt antal i inneliggande kundorder av produkten.

Tillv.antal

Totalt tillverkningsantal för strukturdetalj registrerat i samband med Beställning.

Reserverat

Reserverat antal lika med Orderantal plus Tillv.antal.

Offererat

Totalt offererat antal på produkten.

Bestantal

Totalt beställt antal av leverantör.

Momskod

Momskod för aktuell procentsats.

Lagervärde

Lagervärde (V,I,T).

Strukturnivå

Strukturnivå (1-9).

Prislista

Ingår vid utskrift av prislista (J/N).

Lagerartikel

Lagerartikel (J/N). Produkten lagerhålls och lagersaldo påverkas vid inleverans och utleverans.

Serienummer

Serienummer anges vid registrering av produkten (J/N).

Valutakod

Valuta med avseende på inpris.

SDetaljavräkning

Detaljavräkning vid struktur.

Antal1

Antal 1 vid Enhetsantal.

Antal2

Antal 2 vid Enhetsantal.

Antal3

Antal 3 vid Enhetsantal.

Blankettext

Blankettext från produkten till blankett.

Inpåslag

Inpåslag i % vid Inleverans.

Disp.antal

Disponibelt antal, skillnaden mellan lagersaldo och orderantal.

Kalkylpris

Produktens kalkylpris.

Prisgrupp

Eventuell prisgrupp för prissättning i specialprislista.

Lagerplats

Lagerplats på den enskilda produkten används vid registrering i de fall lagerplats inte har angivits.

Avgift

Avgift som bestämmer om avgift ska utgå vid försäljning av vissa produkter.

Avg.kr/%

Avgift i valuta eller procent

Volym

Produktens volym.

Kostn.prod

Indikerar om alternativet Kostnad från produkt är valt.

Textprodukt

Anger om produkten är textprodukt.

Inaktiv

Inaktiv produkt.

Spärra rab

Produkten är en så kallad "nettoprodukt" och alternativet Spärra rabatter på produkten användas.

Produktbild

Skriver ut en bild som har angivits på produkten.

Beställningsförslag

Innehåll

Beställningsförslag

Produktnr

Produktens nummer.

Prodbenämning

Produktens benämning i produktregistret.

Antal

Bristantal att beställa.

Valuta

Valuta för inpris vid inköp av produkten.

Apris

Produktens inköpspris

Rabatt

Eventuell rabatt från leverantören.

Ledtid

Ledtid i veckor.

Lagersaldo

Produktens lagersaldo

Orderantal

Orderantal i förhållande till eventuellt angiven T.o.m. leveranstid.

Tillv.antal

Tillverkningsantal vid eventuella tillverkningsorder.

Reserverat

Reserverat antal lika med Orderantal plus Tillv.antal.

Best.antal

Beställt antal i förhållande till eventuellt angiven T.o.m. leveranstid.

Disp.antal

Produktens disponibla antal.

Best.punkt

Produktens beställningspunkt.

Max lager

Max lagerantal eller leverantörens förpackningsantal beroende på modell.

Köpt antal

Köpt antal är det ackumulerade köpta antalet av produkten innevarande kalenderår eller annat angivet statistikår.

Köpt f.år

Visar det motsvarande köpta antalet av produkten föregående år.

Sålt antal

Sålt antal är det totala sålda antalet av produkten under året.

Sålt f.år

Sålt f.år avser sålt antal av produkten under föregående år.

Signaltext best.

Eventuellt angiven signaltext för beställning.

Leveransbevakning

Innehåll

Leveransbevakning

Best.nr

Beställningens nummer.

Best.datum

Beställningsdatum.

Levtid

Transaktionens leveranstid.

Bekräftat

Bekräftad leveranstid av t.ex. signatur eller liknande angivet på beställningen.

Vår referens

Normalt den inloggade användaren för att lättare kunna se vem som har gjort beställningen i samband med leveransbevakningen.

Produktnr

Produktnummer.

Lev.Artikelnr

Leverantörens artikelnummer angiven på produkten om beställningen är till huvudleverantören. Annars eventuellt angiven som alternativt leverantörspris.

Produktbenämning

Radens benämning.

Best.antal

Beställt antal på transaktionen.

Valuta

Beställningens valuta.

Apris

Apris i valuta.

Rabatt

Rabatt i %.

Summa

Summa i valuta.

Summa SEK

Summa i SEK vid annan valuta.

Lagerplats

Lagerplats anger till vilket lager inleveransen sker.

Res.enhet

Resultatenhet vid inleveransbokföring.

Projekt

Projekt eventuellt angivet på transaktionen.

Ordernr

Ordernummer om beställningsraden skapats från order.

Disp.antal

Produktens disponibla antal.

Produktstatistik

Innehåll

Produktstatistik

Nummer

Produktnummer.

Produktbenämning

Produktens benämning i produktregistret.

Period 1

Inköps- och försäljningsantal inom perioden i urvalet, baserad på statistikperioder.

Period 2

""

Period 3

""

Period 4

""

Period 5

""

Period 6

""

Period 7

""

Period 8

""

Period 9

""

Period 10

""

Period 11

""

Period 12

""

Ackumulerat

Ackumulerad summa av ingående perioder.

Prislistor

Innehåll

Prislistor

Produkt / grupp

Produkt eller produktgrupp beroende på vilket alternativ av prislista som väljs vid utskriften.

Benämning

Produktens eller gruppens benämning

Valuta

Valuta vid Inpris, kalkylpris eller Specialprislistor.

Pris

Pris beroende på vilket alternativ av prislista som väljs vid utskriften.

Rabatt

Produktens eller specialprislistans rabatt i %.

Kvantiteter

Kvantitetsbaserade priser och rabatter vid inköp från leverantör, försäljning i specialprislista eller kvantitetsgränser och rabatter på produkten vid ordinarie prislista.

Enhet

Enhet skriver ut Inköpsenhet vid utskrift av Inpris, Vägt inpris och Kalkylpris och Försäljningsenhet vid utskrifter av Utpriser 1 till 9 eller specialprislistor där produkter ingår.

Prisändringsdat

Datum avseende senaste förändring av Utpriser 1 till 9 på produkten eller transaktioner i Specialprislistor.

Avgift

Avgift på produkten som tillkommer vid försäljning.

kr/%

Avgiftens enhet i kronor eller procent.

Lagervärdering

Innehåll

Lagervärdering

Produktnr

Produktens nummer.

Produktbenämning

Produktens benämning i produktregistret.

Lagerplats

Specificerar lagerplats i utskriften om lagerplatser används.

Antal

Produktens lagersaldo med avdrag för transaktioner efter systemdatum.

V.I.T/Datum

Anger Vägt inpris, Inpris eller Täckningsgrad vid Lagervärdering enligt vägt inpris, eller datum vid Lagervärdering enligt FIFU.

Apris

Kostnad enligt V.I.T

Summa

Produkten av Antal gånger Apris.

Lagerplacering

Produktens placering på lagret.

Noteringar

Noteringar på lagerplatser / batcher gjorda på produktkortet eller i samband med inleverans av produkten.

Produkttransaktioner

Innehåll

Produkttransaktioner

Produktnr

Produktnummer.

Benämning

Produktens benämning i produktregistret.

Typ

Inleverans, Utleverans eller Inventering

Datum

Transaktionsdatum gällande inleverans, utleverans respektive inventering.

Nummer

Beställningsnummer eller fakturanummer.

Antal

Inköpsantal, försäljningsantal eller inventerat antal.

Summa

Inköpssumma eller försäljningssumma i systemvalutan (SEK).

Valuta

Transaktionens valutakod.

S:a valuta

Inköpssumma eller försäljningssumma i utländsk valuta.

Kostnad

Transaktionens kostnad vid Utleverans.

Lagerplats

Lagerplats eller batch registrerad på transaktionen.

Strukturer

Innehåll

Strukturer

Huvudartikel

Huvudartikel eller detalj beroende på villkor.

Benämning

Huvudproduktens eller detaljens benämning i produktregistret.

Antal

Strukturantal.

Disponibilitet

Innehåll

Disponibilitet

Produkt

Produktnummer.

Benämning

Produktens benämning i produktregistret.

Order / Best.

Order eller beställningsnummer.

Kund / Lev. namn

Kund eller leverantörsnamn.

Levtid

Leveranstid.

Antal

Order eller beställningsantal om specificerad utskrift.

Saldo

Specificerat saldo eller produktsaldo beroende på typ av utskrift.

Inventeringsunderlag

Innehåll

Inventering

Produktnummer

Produktnummer.

Produktbenämning

Produktens benämning i produktregistret.

Lagerplacering

Produktens placering på lagret eller lagerplatsen.

Lagersaldo

Produktens eller lagerplatsens lagersaldo.

Disp.saldo

Disponibelt lagersaldo, lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar med produkten.

Inventeringsrapport

Innehåll

Inventering

Produktnr

Produktens nummer.

Benämning

Produktens benämning i produktregistret.

Lagerplats

Produktens eventuella lagerplats.

Lagersaldo

Produktens eller lagerplatsens lagersaldo med hänsyn tagen till transaktioner efter det datum som inventeringen avslutades.

Lagervärde

Lagervärde baserat på lagersaldo multiplicerat med produktens kostnad enligt V.I.T.

Inv. antal

Inventerat antal registrerat i samband med Inventering.

Inv. värde

Produkten av det inventerade antalet och kostnaden.

Diff. antal

Differensen mellan det inventerade antalet och lagersaldot baserat på det datum som inventeringen avslutades och därefter registrerade transaktioner.

Diff. värde

Det inventerade värdet minus lagervärdet

FTI-rapport

Innehåll

FTI-rapport

Produktnr

Produktens nummer.

Produktbenämning

Produktens benämning i produktregistret.

Sålt antal

Sålt antal av produkten inom landet eller export.

Vikt 1

Produktens FTI-vikt 1 (kg)

Vikt 2

Produktens FTI-vikt 2 (kg)

Vikt 3

Produktens FTI-vikt 3 (kg)

Vikt 4

Produktens FTI-vikt 4 (kg)

Vikt 5

Produktens FTI-vikt 5 (kg)

Vikt 6

Produktens FTI-vikt 6 (kg)

Vikt 7

Produktens FTI-vikt 7 (kg)

Vikt 8

Produktens FTI-vikt 8 (kg)

Vikt 9

Produktens FTI-vikt 9 (kg)

Vikt 10

Produktens FTI-vikt 10 (kg)

Vikt 11

Produktens FTI-vikt 11 (kg)

Vikt 12

Produktens FTI-vikt 12 (kg)

Se även:

  Kunder / reskontra Order / fakturering Leverantörer / reskontra Projektuppföljning