Utskrifter Administration - Produktstatistik

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Produktstatistiken baseras på den periodstatistik som har ackumulerats med avseende på de statistikperioder som finns registrerade.

Urval och utseende

Periodstatistiken skrivs ut med maximalt 12 perioder om ingen fr.o.m. period har angivits med avslut på den angivna t.o.m. perioden. Förslaget som visas i urvalet baseras på den sista registrerade statistikperioden.

Utöver standardintervallen Grupp och Period, kan eget urval göras på valfritt begrepp i produktregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Sortering

Sorteringen för utskriften är per produkternas Grupp och Benämning som standard. Uppdelning sker då per grupp med gruppens benämning och delsumma efter varje grupp.

Sortera per Nummer innebär att sortering sker på produktnummer, eventuellt uppdelad per produktgrupp. Nummer kan då också väljas in i rapportens design.

Sortera per Benämning är standardalternativet som innebär sortering på produktens benämning.

Sortera på omsättning fallande betyder att rapporten kommer att visa den produkt som har högst ackumulerad omsättning under perioden överst i listan. Om Uppdelad per grupp också används, kommer produkten med högst omsättning inom gruppen att visas först. Därefter visas resterande produkter med omsättning i fallande ordning med avseende på ackumulerad försäljning för perioden.

 

Önskas en eventuell annan sortering eller olika slag av summeringar, hänvisas till utskrift till Excel för vidare bearbetning.

Villkor

Uppdelad per grupp. I de fall indelning i grupp inte är intressant kan krysset Uppdelad per grupp väljas bort. Hela rapporten sorteras då på nummer eller benämning.

Enbart med omsättning i perioden. Använd alternativet för att begränsa rapporten till enbart produkter som har köpts in eller sålts inom perioden, t.ex. vid stora produktregister där inköp och försäljning inte skett på alla produkter inom vald period.

Belopp och antal

Normalt inkluderas ackumulerat försäljningsbelopp, det inköpta antalet och sålt antal för varje produkt som omfattas av urvalet i rapporten. Detta innebär i sin tur att varje produkt representeras av tre rader med ackumulerade värden för varje statistikperiod.

Genom att använda symbolen Pil-ner är det möjligt att välja in eller välja bort uppgifter från rapporten. Om t.ex. bara Sålt belopp och inte antalen ska visas, så väljs dessa bort.
På motsvarande sätt kan rapporten också bara visa enbart Köpt antal eller Sålt antal.

 

Köpt belopp är från början inte vald i rapporten och kan väljas in för statistiska summor med avseende på inköp av produkten. Köpt belopp och Köpt antal representerar då den statistik som har genererats i samband med inleverans av produkten.

Välj t.ex. enbart Köpt antal för att se produkternas inköpta antal från leverantör, och kanske därefter skicka enbart antalet till Excel för vidare analyser.

 

Rapportens valda uppgifter kommer då också att sparas till nästa gång rapporten används fram till att andra uppgifter väljs.

Omsättning vid antal

Normalt grundas omsättning på ackumulerat belopp när sortering eller enbart med omsättning i perioden väljs. Om Sålt belopp har valts bort och antal istället ska visas i rapporten, kommer omsättning att grundas på det antal som har valts. D.v.s. om enbart Köpt antal har valts, kommer rapporten enbart att visa produkter som har köpts i den valda perioden.

Tips. Om kolumnerna med summorna är för täta vid 12 perioder i en liggande A4, välj en mindre teckenstorlek för rapporten. Använd kanske även funktionen Varannan rad med bakgrund för ökad läsbarhet.

Utgångna statistikperioder

Om statistikperioder inte finns registrerade i det periodintervall som anges vid t.ex. årsskifte, kommer periodstatistik inte att kunna visas för det valda intervallet. I detta fall måste först statistikperioder registreras och därefter korrigering utföras via Återskapa statistik.

 

Meddelande i statusraden vid utgångna statistikperioder.

Periodstatistik över flera år till Excel

Normalt inkluderar rapporten 12 kolumner för årets månader som får plats i en liggande A4 tillsammans med övriga kolumner. Om utskriften skrivs till Excel kommer istället alla perioder i intervallet att upptas i rapporten. T.ex. 24 perioder om innevarande år och föregående år samtidigt väljs som intervall.

Fr.o.m. period

T.o.m. period

201801

201912 

Två hela år skrivs till Excel.

På detta sätt kan jämförelser eller vidare summeringar göras baserat på motsvarande perioder tidigare år. Ett större antal perioder kan också lämpa sig bättre som utskrift till Excel i de fall veckoperioder används och redovisade perioder alltså blir fler.


Korrigering

För korrigering av periodstatistik t.ex. i samband med förändrade perioder, se avsnittet: