Produkter - Struktur

Winbas hjälp

Översikt Produkter
Import av struktur
Kopiera struktur

I Winbas kan man arbeta med strukturer, d.v.s. produkter som byggs upp av andra produkter.

Genom att välja knappen F4 - Struktur i Produkter aktiveras funktionaliteten kring strukturprodukt. Ange först en strukturnivå annan än 9 för att skapa en strukturprodukt av produkten. Registrera därefter de detaljer som ska ingå i strukturen.

För utförligare beskrivning av strukturhantering i Winbas se avsnittet:

Strukturprodukt

Strukturnivå

Genom att ange en strukturnivå i intervallet 1 till 8 för produkten, betraktas denna som en strukturprodukt. Produkten kommer då att aktivera strukturförfarandet vid inleveranser och utleveranser, exempelvis i samband med Order / faktura. Man har därefter möjlighet att ändra de ingående detaljerna som har skapats på ordertransaktionen.

Strukturnivå / relativ nivå. Vid användning av struktur i Order / faktura har strukturnivån mindre betydelse för strukturens utseende, utan fungerar snarare som ett informationsbegepp. Det är då istället detaljernas relativa nivå i förhållande till huvudprodukten som är av intresse.

Detaljavräkning

Med detaljavräkning menas avräkning från Lagersaldo på de detaljer som ingår i strukturen. Detaljavräkning kan vara Inleverans, Utleverans eller inget alls. Önskar man att orderantal och lagerantal ska uppdateras vid hantering i Order / faktura, ska detaljavräkning på strukturprodukt vara satt till Utleverans.

Statistik på detaljnivå

Alternativet Statistik på detaljnivå ger möjlighet att t.ex. fördela försäljningsintäkter som grundas på en orderrad på flera kontonummer, resultatenheter eller projekt. En fördelning av beloppet över hela strukturen kommer då att utföras när produkten aktiveras i t.ex. Order / faktura.

För ytterligare beskrivning se avsnittet:

Blankett

Under avsnittet Skriv ut struktur på följande blanketter, anges vid vilka blanketter strukturen ska skrivas ut. När en blankett har markerats för utskrift av struktur, kommer även huvudproduktens detaljer att skrivas ut på blanketten.

 

 

Om strukturprodukten har använts vid t.ex. Order / faktura och blanketten Order är markerad, skrivs också produktens detaljer att ut på ordererkännande.

För ytterligare information om hur struktur hanteras på blanketter, se avsnittet:

Prislista

Avsnittet Prislista visas de aktuella utpriserna på huvudprodukten. De prislistor som är aktiverade och namngivna under Inställningar Produkter visas då med belopp och TG. TG (täckningsgrad) kan då exempelvis vara intressant när man bygger upp sin kalkylerade kostnad i strukturen.

Strukturdetaljer

Under avsnittet Strukturdetaljer anges vilka detaljer som ingår i den aktuella strukturprodukten. Ange en produkt per rad. Knappen Kopiera ger möjlighet att kopiera struktur från en annan produkt.

Rad fungerar i första hand som ett positioneringsbegrepp för detaljer inom strukturen, men är även detaljradens identitet vid angivelse av radnummer.
Radnummer räknas upp och föreslås för nästa rad automatiskt. Ange detaljens radnummer vid nyregistrering eller för att välja en tidigare registrerad rad. Radnummer fungerar som sorteringsbegrepp inom strukturen och när strukturer skapas vid Order / faktura. Radbegreppet kan även utgöra ett system för själva strukturen och eventuellt bestå av speciella nummerserier.

Produkt avser detaljen som ingår i strukturen. Detaljen är alltid en produkt registrerad i produktregistret. Ange produktens nummer eller välj produkt via söklistan.

Antal avser strukturantalet, alltså med det styckantal som detaljen ingår med i strukturen. Antalet ligger även till grund för detaljavräkning vid inleverans och utleverans.

Kostnad föreslås automatiskt vid registrering och avser den framräknade ákostnaden enligt lagervärde V.I.T. Den totala kostnaden, summan av detaljerna visas i statusraden.

Serienummer. Om man avser att registrera serienummer på strukturen, d.v.s. unika identitetsbegrepp för detaljerna, ska huvudprodukten vara aktiverad för serienummer i produktregistret.

Skärmlista, Översikt och kommentar

Lista

Skärmlistan i första fliken visar de strukturdetaljer som är registrerade på huvudprodukten. Via skärmlistan kan de registrerade detaljerna väljas enligt Anpassningsbara skärmlistor. Följande kolumner rörande detaljerna kan t.ex. väljas in i strukturens skärmlista:

Kolumn

Innehåll

Lev.artikelnr

Leverantörens artikelnummer registrerat på strukturdetaljen.

Leverantör

Leverantörens nummer registrerat på produkten.

Söknamn

Leverantörens söknamn angivet i leverantörsregistret.

Vikt

Produktens vikt i kg.

Volym

Produktens volym.

Summa

Detaljradens kostnad, Antal x Kostnad per styck.

Använd kolumnerna när strukturen består av komponenter från flera olika leverantörer för att lättare kunna se t.ex. köpta komponenters artikelnummer, t.ex. när listan utgör ett underlag som skickas till Excel.
Listan ger på samma sätt också möjlighet att se uppgifter om detaljernas vikt och volym registrerade på produktkortet.

Översikt

Under översikt på andra fliken visas utöver de registrerade detaljerna under huvudprodukten, även detaljer som i sin tur tillhör detaljprodukterna i flera nivåer. Översikten består av en trädstruktur där roten utgör själva huvudprodukten. Varefter detaljer registreras på huvudprodukten, kommer dessa att återfinnas i nivån direkt under roten. Om dessa detaljprodukter innehåller detaljer, kommer dessa att visas i nästa nivå o.s.v. På detta sätt kan hela strukturen följas med utgångspunkt från den aktuella huvudprodukten.

Tips. För att visa strukturen med utgångspunkt från första nivån, d.v.s. enbart själva strukturen som finns på den aktuella huvudprodukten. Klicka på minustecknet [-] vid huvudprodukten i trädet för att dölja alla detaljer i underliggande nivåer, klicka därefter igen på plustecknet [+] för att öppna enbart första nivån.

Anpassa översikt

På samma sätt som den vanliga skärmlistan enligt ovan, kan också översikten anpassas med motsvarande kolumner t.ex. med information om leverantören.

Skriv ut översikt

Genom att först välja Översikt och sedan knappen Skriv ut, kan strukturen i alla nivåer skrivas till en skrivare som väljs i efterföljande dialog.På detta sätt kan en rapport skapas av strukturen och följas med utgångspunkt från den aktuella huvudprodukten.

Se även avsnittet Utskrifter Administration för utskrift av strukturer.

Funktionen Skriv ut finns också tillgänglig i snabbmeny med högerklick, där även en utskrift till bildskärm kan göras - för att förhandsgranska utskriften, eller skriva ut en delmängd av materialet. Vyn kan i detta läge också skickas till Excel för vidare bearbetning.

Skifta rad uppåt eller nedåt från Översikt

Genom att högerklicka och välja snabbmenyn från Översikt, finns även möjlighet att flytta detaljerna upp och ner i strukturen. Positioneringen sker då genom att radnummer växlas till föregående eller efterföljande rad.

Enbart rader på själva strukturen kan skiftas på detta sätt, alltså inte andra detaljer i undernivåer tillhörande andra strukturprodukter.

Skifta rad Uppåt innebär att den aktiva raden kommer att flyttas upp ett steg i ordningen och därmed få föregående rads radnummer.

Skifta rad Nedåt medger ned flyttning av raden till nästa position. Den rad som tidigare ligger i denna position kommer att få den aktiva radens radnummer.

Kommentar på strukturdetalj

Kommentar på strukturdetalj kan anges individuellt på strukturnivå i produktens struktur. Kommentaren kan då variera på samma detaljprodukt beroende på i vilken struktur produkten ingår. Kommentaren på strukturen kan t.ex. utgöra en jobbeskrivning för tillverkande företag, eller annan information som man t.ex. önskar ha ut på blankett. För ytterligare information se avsnittet:


Statusraden med strukturens kostnad

Längst ner i statusraden visas antalet detaljer i strukturen samt strukturens kostnad som grundas på de ingående detaljernas kostnad. Produkter med strukturnivå 1-8 ska alltid ha lagervärde inpris och då motsvarar kostnaden också inpriset. Produkter med strukturnivå 9 har för det mesta lagervärde vägt inpris och då motsvarar kostnaden också vägt inpris. Mer info finns i avsnittet Lagervärde.

Summa inpriser

Om huvudproduktens inpris enligt inställningar baseras på Detaljens Netto inpris efter påslag, kommer summan av detaljernas inpriser också att visas i strukturfönstrets statusrad. Detta då tillsammans med summan av detaljernas kostnader enligt lagervärde V.I.T. som alltid visas.
Uppgiften är alltså densamma som utgör huvudproduktens inpris när strukturfönstrets stängs, eller när Generell uppdatering av strukturer utförs.

Kostnadsuppdatering vid F12- Stäng

Varje gång knappen <F4 - Struktur> aktiveras från Produkter med en strukturprodukt, kommer strukturens inpris att uppdateras med de ingående produkternas aktuella kostnad baserad på vägt inpris, inpris eller utpris beroende på detaljens lagervärde.

Utpris 1-9 uppdateras på strukturprodukten om alternativet Summera utpris (1-9) vid utleveransstruktur är markerat i Inställningar Produkter. En summering görs då av de ingående detaljernas utpris 1-9 till själva strukturprodukten. Summering av utpriser kommer i detta fall enbart att ske när Detaljavräkning är satt till Utleverans på produkten.

Kopplade prislistor med påläggsfaktorer. Om huvudprodukten har kopplade prislistor med påläggsfaktorer kommer utpriser att uppdateras. Detta innebär att om huvudprodukten har registrerade påläggsfaktorer för att räkna fram utpriser baserat på produktens inpris, kommer uppdatering av dessa utpriser att ske direkt vid förändring av strukturen.

Kalkylpris. Är alternativet Sätt inpris lika med kalkylpris valt i Inställningar Produkter kommer inpris på strukturprodukter att uppdateras enligt kalkylpris. Kalkylpris på strukturprodukt grundas på de ingående detaljernas kalkylpris.

Vikt och volym. Utöver detta kommer också detaljernas Vikt, EU-vikt och eventuella Volym att summeras automatiskt på huvudprodukten baserat strukturens detaljer. Detta också beroende på inställningen Summera vikt och volym vid struktur som kan ställas av när dessa uppgifter istället ska underhållas manuellt på huvudprodukterna.

Inpris, utpriser och eventuellt kalkylpris samt övriga uppgifter kan även uppdateras genom att funktionen Generell uppdatering av strukturer utförs.


Import av struktur

För inläsning av data från fil som är skapad t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för struktur.

Kopiera struktur

Genom att välja knappen F6 - Kopiera visas en lista över strukturer på andra strukturprodukter. Dessa strukturer kan då kopieras in till den aktuella strukturen.

Ta bort strukturdetaljer

Om man avser att ta bort hela eller delar av innehållet i strukturen används knappen F9 - Ta bort.

Infoga radnummer

För att infoga ett radnummer mellan två positioner, markera först raden där positionen ska infogas i skärmlistan och välj därefter knappen Infoga rad.

Använd detta alternativ när en eller flera strukturdetaljer ska in mellan två befintliga rader i en struktur. Efterföljande rader i förhållande till den aktuella raden kommer att då att förskjutas med ett steg. Enbart rader där förskjutning är nödvändig, kommer att påverkas. Om man t.ex. använder strukturer där radbegreppet utgör ett system för själva strukturen och består av speciella nummerserier, kommer enbart radnummer inom serien att påverkas.

Strukturprodukt till vanlig produkt

För att backa en strukturprodukt och göra den till en vanlig produkt, krävs först att registrerade strukturdetaljer på produkten tas bort.

  1. Markera en detaljrad i skärmlistan och tryck F9 - Ta bort.

  2. Välj knappen Ta bort alla i den efterföljande dialogen.

  3. Sätt sedan produktens strukturnivå till 9 - ej strukturprodukt och tryck F7 - Spara.

Statistik

Vid fakturering skapas statistikrad, eller en produkttransaktion av orderraden och underliggande strukturrader. Statistikrader finns åtkomliga bl.a. genom knappen <F5 - Statistik>, Utskrift av Transaktioner, Detaljstatistik m.fl.
Statistikraden för strukturprodukten skapas med all vanlig information, som fakturanummer, fakturadatum, kund, kvantitet, ápris m.m. Det skapas även en produkttransaktion för varje ingående detalj, men dessa produkttransaktioner innehåller enbart fakturanummer, fakturadatum och kvantitet, d.v.s. ej kund, ápris, summa och kostnad.
På fliken <F2 - Huvud> i Produkter uppdateras Sålt antal, Sålt i SEK och TB i SEK på strukturprodukten och Sålt antal på ingående detaljer.


  Strukturnivå Detaljavräkning Statistik på detaljnivå Skriv ut struktur på blankett Produktens prislista Skärmlistan Strukturöversikt Statusraden med strukturens kostnad Kopiera annan struktur Infoga radnummer i befintlig struktur Ta bort en eller flera strukturdetaljer