Inställningar Produkter - Förslag vid ny produkt

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Produkter

Förslag vid ny produkt

När en ny produkt registreras behöver man inte registrera alla uppgifter själv utan Winbas kan automatiskt fylla i de uppgifter som finns här som Förslag vid ny produkt. Därför bör de uppgifter som är mest förekommande bland produkterna registreras som förslag vid ny produkt. Vissa av dessa uppgifter måste finnas registrerade på alla produkter i produktregistret för att Winbas ska fungera.

Information som är nödvändig för produktregistret är följande:

Produktnummer

Valuta inpris

Inköpsfaktor/enhet

Momskod

Försäljningsfaktor/enhet

Lagervärde

Statistikfaktor/enhet

Produktnummer

Fältet produktnummer innehåller en löpnummerserie. Ett nytt nummer räknas fram varje gång en ny produkt registreras om man själv inte anger ett produktnummer. Produktnummer kan vara alfanumeriskt d.v.s. bestå av både bokstäver och siffror.

Produktgrupp

Produkter kan delas upp i olika produktgrupper för att t.ex. skriva ut statistik i gruppordning. Dessutom är det produktgruppen som styr vilket försäljningskonto som konteras vid fakturering. Man behöver inte registrera någon produktgrupp som förslag vid ny produkt. Finns det inte någon grupp registrerad på produkt i produktregistret kommer Winbas att använda de kontonummer som finns registrerade som Förslag vid ny produktgrupp.

Prisgrupp

Prisgrupper kan användas som komplement till produktgrupper i de fall man avser att ha separat grupptillhörighet med avseende på produkternas prissättning. Ange en eventuell prisgrupp som ska användas på nya produkter.

Inköpsfaktor/enhet, Försäljningsfaktor/enhet och Statistikfaktor/enhet

När inleveranser och utleveranser görs i Winbas används de olika faktorerna för att räkna ut vägt inpris, Lagersaldo och utpris. De olika faktorerna och enheterna använder man för att kunna köpa in och sälja i samt visa statistik i olika kvantiteter och enheter. Vid angivande av faktorer är det enklast att utgå från hur produkter lagerhålls.

Exempel

Köper in kartong som innehåller 4 stycken. Lagerhåller och säljer till kund styckvis.

Inköpsfaktor/enhet = 4/krt

Försäljningsfaktor/enhet = 1/st

Statistikfaktor/enhet = 1/st

Valuta inpris

Den valuta för inpris som anges på produkt bör motsvara valuta som används mot leverantör vid beställning och inleverans. Både beställning och inleverans kan dock registreras i andra valutor.

Momskod

Enligt Skattemyndigheten har olika varor olika momssatser. På varje produkt anger man därför den momskod som motsvarar rätt momsprocentssats. De olika momsprocentsatserna anges på momskoderna i avsnittet Inställningar Order.

Lagervärde

Ange den lagervärderingsmodell som är mest förekommande bland produkterna. Det finns tre lagervärderingsmodeller att använda för att räkna ut en produkts ákostnad, Inpris, Vägt inpris och Täckningsgrad. Vid orderregistrering räknas ett TB-täckningsbidrag fram grundat på ápris och ákostnad.

Inpris

Används lagervärde inpris, ska det alltid vara om produkt har strukturnivå 1-8, blir ákostnaden samma som produktens "fasta" inpris.

Vägt inpris

Vägt inpris är ett "genomsnittligt" inpris och systemet registrerar vägt inpris som ákostnad vid orderregistrering samt uppdaterar det aktuella vägda inpriset till ákostnaden vid fakturering (om alternativet Kostnad från produkt är valt på produkt).

Täckningsgrad

Lagervärde täckningsgrad används om inpris är okänt. Systemet räknar ut ákostnad och TB utifrån det angivna utpriset vid orderregistrering samt den angivna täckningsgraden i procent.

Avgift / Avgift i kronor eller procent

Uppgifterna avseende Avgift föreslås i samband med registrering av ny produkt. Avgiften för ingående transaktioner summeras och sparas vid Offertregistrering, Order / faktura och Serviceorder, förutsatt att krysset Avgift är satt på den aktuella kunden. Avgiften visas tillsammans med övriga belopp längst ner på summaraden.

Spärra rabatter

När en produkt är en så kallad "nettoprodukt", alltså en produkt med låg marginal kan alternativet Spärra rabatter på produkten användas. När alternativet används på produkten kommer inte rabatter såsom rabatter i specialprislistor på gruppnivå eller generella rabatter på kunder att användas när pris och rabatt föreslås vid försäljning och registrering i t.ex. order / faktura. Ange om Spärra rabatter ska sättas vid registrering av nya produkter.

Prislista

Alternativet Prislista markeras om nya produkter ska vara med på prislista vid utskrift av prislistor.

Lagerartikel

För att produkten ska hanteras som en lagerprodukt och lagersaldo på produkten ska påverkas vid fakturering måste alternativet Lagerartikel vara markerat. Produkter som inte lagerhålls, t.ex. tjänster, arbetskostnad och emballage behöver inte ha alternativet markerat.

Lagerbokföring

Inställningen avgör om lagerbokföring ska föreslås och användas på nya produkter. Detta beror också i sin tur på inställningen Använd Lagerbokföring i Inställningar order.

Serienummer

Många gånger krävs att man ska kunna spåra en särskild produkt från inköp till försäljning. Vid inleverans och orderregistrering anger man då serienummer för varje produkt. För att funktionen serienummer ska aktiveras måste alternativet Serienummer vara markerat på produkt i produktregistret. Serienummer kan sedan spåras på produkterna genom selekteringar i produkternas Statistik.

Kostnad från produkt

Vid orderregistrering kan fältet Akostnad Sek vara tillgängligt om alternativet Kostnad syns och ändras är valt i Inställningar Order. Kostnaden som visas hämtas från produktregistret och beror på vilken lagervärderingsmodell som är vald för produkten.
Om alternativet Kostnad från produkt inte är valt på produkten kommer systemet att registrera aktuellt belopp i fältet Akostnad Sek på orderrad, d.v.s. ändring av kostnaden kan göras.
Är alternativet Kostnad från produkt valt på produkten kommer dock alltid kostnaden att hämtas från produkten i produktregistret oavsett om ändring görs på orderrad.

Webshop

Alternativet anger om nya produkter ska skickas upp med Winbas Connect och användas vid E-handel i Webshop.

Inaktiv produkt

Beroende på hur begreppet Inaktiv produkt används i den enskilda verksamheten, är det möjligt att automatiskt föreslå Inaktiv produkt när en ny produkt registreras. Alla nya produkter kommer då att följa regelverket för inaktiva produkter, om de ska visas och användas vid registrering. Produkten kommer då att förbli inaktiv fram till avmarkering av alternativet Inaktiv produkt i produktkortet.

Använd Föreslå Inaktiv produkt vid ny produkt när nya produkter oftast inte är klara. Nya produkter kan då t.ex. sakna beskrivning eller prisuppgifter förhindras då att bli publik innan den är klar att användas.

Prislista

Benämning

Genom att ange benämningar på prislista 1 till 9 kommer dessa att aktiveras i olika sammanhang, exempelvis på själva produkten. Vid nytt företag kommer alla prislistor att vara aktiverade från början med standardbenämningar. Genom att ta bort en eller flera standardbenämningar och istället ange egna benämningar kan antalet utpriser på produkten begränsas.

Valuta

Genom att ställa in en annan valuta än systemvalutan (SEK) på ett utpris kopplat till ett annat pris, kommer en automatisk valutaomräkning att ske när priset uppdateras. Uppdatering kommer att ske baserat på kursen i valutatabellen och oavsett om påläggsfaktor används för priset eller inte beroende på inställning. Om ingen automatiskt uppdatering ska ske på utländsk valuta ställs den till < Ej kopplad > mot annan prislista (se nedan).

Valutaomräkning vid försäljning

I de fall inställningen Valutaomräkning från utpris vid försäljning används för automatisk omräkning till främmande valuta vid försäljning, kan även utpriser i annan valuta räknas till systemvalutan (SEK). D.v.s. istället för att ha en grundvaluta i SEK, kan grundvalutan istället t.ex. vara USD för att sedan räknas om till SEK vid försäljning med den dagsaktuella valutakursen.

För ytterligare information valutaomräkning:

Om inte inställningen Valutaomräkning från utpris vid försäljning används, kommer istället Varningen Valutan stämmer inte att visas om en prislista i en annan valuta jämfört med orderns valuta aktiveras vid försäljning. Detta på samma sätt som när en specialprislista i en annan valuta används.

Pålägg eller marginal i %

Påläggsfaktor eller marginal kan användas för att få ett försäljningspris (utpris) som är uträknat på inköpspriset eller annat utpris. Ändras inpris kommer även utpriset att ändras om man väljer att använda automatisk uppdatering av utpriser (se nedan). Pålägg som anges kommer att föreslås på varje ny produkt, och kan därefter även ändras individuellt på enskilda produkter.

Exempel

Inpris 100 kr, påläggsfaktor 20 % = utpris 120 kr
Inpris 100 kr, marginal (TG) 20 % = utpris 125 kr

Koppla mot Netto inpris, vägt inpris eller annat utpris

Normalt kopplas ett pålägg mot Netto inpris när utpris baserat på faktor ska räknas fram. Man kan även välja att koppla ett pålägg mot Vägt inpris eller något av utpriserna Utpris 1 till 9 på produkten. Detta innebär att t.ex. att Utpris 1 kan baseras på Netto inpris och Utpris 2 i sin tur på Utpris 1 o.s.v. På detta sätt kan man alltså skapa länkade prislistor i ett antal nivåer.

Vid schemaläggning mot annat utpris ska basutpriset, eller den prislista man kopplar mot alltid ha ett lägre index än priset med påläggsfaktorn, d.v.s. utpris 9 kan kopplas mot utpris 1 till 8, men utpris 2 kan enbart kopplas till utpris 1. Man kan då t.ex. använda ett utpris i en valuta kopplat mot ett rekommenderat utpris, som kanske rör på sig dagligen beroende på valutaförändringar.

Moms mot annan prislista

Traditionellt kopplas en prislista med en påläggsfaktor om t.ex. 25 % till kontantkund där pris inklusive moms används. Genom att använda kopplingen Moms mot prislista 1 kan man automatiskt få en koppling till produktens momskod. Modellen kan användas i de fall man har ett sortiment med blandade momssatser och kanske även momsfria varor. Pålägget kommer då att utgöras av momssatsen angiven produktens momskod som t.ex. 25 eller 12 procent.

Genom att ange numret på annan prislista (1 till 9), kan också en annan grundprislista exklusive moms användas för att lägga på momsen.

När en prislista inklusive moms har definierats kan Generell prisändring med beräkningsmetoden Uppdatering av utpriser med registrerat pålägg köras för att få en fullständig uppdatering av prislistan vid t.ex. ett blandat sortiment.

Använd marginal (TG) annars pålägg i %

Genom inställningen Använd marginal (TG) annars pålägg i %, kan man ändra påläggfaktorn till att istället fungera som en marginal när pålägget görs. Om inställningen aktiveras kommer faktorn att utgöra motsvarande produktens täckningsgrad (TG) vid försäljning när faktorn kopplas mot Netto inpris. Om faktorn kopplas mot ett annat utpris utgör marginalen skillnaden mot det andra utpriset.

Marginal kan då vara maximalt 99 % av baspriset, alltså vid koppling mot inpris utgör då det ursprungliga inpriset minst en procent av försäljningspriset. En marginal som närmar sig hundra procent som t.ex. en marginal på 90 % kommer att multiplicera baspriset med 10 och motsvarar alltså ett Pålägg med 900 %.

Att byta från Pålägg till Marginal

Vid en befintlig installation som redan använder faktorer enligt pålägg i % i produktregistret, behöver befintliga pålägg konverteras till marginaler. Formeln för konvertering från pålägg till marginal kan då bli enligt följande:

Marginal = (1 - (100 / (100 + Pålägg))) * 100

Konverteringstabell

Följande exempel ger samma pris vid de två olika modellerna:

Pålägg i %

Marginal (TG) i %

25,00

20,00

50,00

33,33

100,00

50,00

150,00

60,00

200,00

66,67

Omvänt blir formeln för att byta från Marginal till Pålägg:

Pålägg = (((1 / (100 - Marginal)) * 100) - 1) * 100

Uppdatera utpriser automatiskt

Normalt uppdateras alla utpriser med angiven faktor automatiskt vid förändring av t.ex. inpris i produktbilden eller inleverans (beroende på inställning), samt övriga funktioner som ändrar prisuppgifter.
Genom att istället koppla bort inställningen Uppdatera utpriser automatiskt, kan man välja bort automatisk uppdatering av priserna och istället utföra den på givet kommando i Generell prisändring, och kanske då även i ett specifikt urval.

Uppdatera annan valuta enbart om pålägg

När man kopplat in prislista mot netto inpris eller annat utpris och alltså inte valt alternativet < Ej kopplad >, sker normalt uppdatering av priset baserat på kursen i valutatabellen och oavsett om påläggsfaktor för priset finns på produkten eller inte.

Uppdatera annan valuta enbart om pålägg innebär då istället att produkten alltid måste ha en registrerad påläggsfaktor för att uppdatering ska ske av prisuppgift i annan valuta. Använd inställningen där produktregistret blandar vissa produkter med pålägg och andra utan pålägg, och där man samtidigt manuellt alltid registrerar priset i den utländska valutan på produkter utan faktor.

Fråga efter ändring i valutatabell

Om beräkning av utpriser finns registrerade på produkter med pålägg baserade på inpris i annan valuta erbjuds en generell uppdatering av utpriser på dessa produkter när valutatabellen stängs efter ändring. Prislistor för utpriser ställda i annan valuta påverkas också av uppdateringen. Förutsättningen för att uppdatering ska kunna göras efter förändring i valutatabellen är att inställningen Fråga efter ändring i valutatabell används, annars görs detta genom alternativet Uppdatering av utpriser med registrerat pålägg i % på givet kommando i Generell prisändring.

Förslag vid ny strukturprodukt

Detaljavräkning

Detaljavräkning angiven i inställningar kommer att sättas på varje ny strukturprodukt. Med detaljavräkning menas avräkning från Lagersaldo på de detaljer som ingår i strukturen. Detaljavräkning kan vara Inleverans, Utleverans eller inget alls. Önskar man att orderantal och lagerantal ska uppdateras vid hantering i Order / faktura, ska detaljavräkning på strukturprodukt vara satt till Utleverans.

Statistik på detaljnivå

Alternativet Statistik på detaljnivå ger möjlighet att t.ex. fördela försäljningsintäkter som grundas på en orderrad på flera kontonummer, resultatenheter eller projekt. En fördelning av beloppet över hela strukturen kommer då att utföras när produkten aktiveras i t.ex. Order / faktura. Om inställningen aktiveras kommer denna att föreslås på varje ny strukturprodukt.

För ytterligare beskrivning se avsnittet:

Blanketter

Under avsnittet Skriv ut struktur på följande blanketter, anges vid vilka blanketter strukturen ska skrivas ut. När en blankett har markerats för utskrift av struktur, kommer även huvudproduktens detaljer att skrivas ut på blanketten.

 

 

Om strukturprodukten har använts vid t.ex. Order / faktura och blanketten Order är markerad, skrivs också produktens detaljer att ut på ordererkännande.

För ytterligare information om hur struktur hanteras på blanketter, se avsnittet: