Nytt Företag

Winbas hjälp

Översikt Företag

Hittas under

Arkiv - Nytt Företag

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Funktionen skapar ett nytt företag i Winbas.

När Winbas installeras finns övningsföretaget Winbas Exempel med som standard. I Winbas Exempel återfinns kontoplan och diverse grunduppgifter. Man kan skapa ett nytt företag för den egna administrationen eller också ändra företagsnamnet i Winbas Exempel till det egna företagsnamnet i Inställningar Allmänt under Arkiv. Därefter fortsätter man med att registrera kunder, produkter m.m. för det egna företaget.

Det går även bra att via olika rutiner importera data till det nya eller befintliga företaget:

Det nya företagets namn

Skriv namnet på det nya företaget. Endast efter att licenskoden registrerats kan man namnge det nya företaget. Om man sedan behöver ändra företagsnamnet kan det sedan göras i Inställningar Allmänt under Arkiv. Om en kopia ska skapas av ett annat företag kommer namnet Kopia av namn att föreslås om inget annat har angivits.

Företagets språk

När ett nytt företag skapas finns möjlighet att ange företagets huvudsakliga språk och berör då språket i t.ex. grundregister såsom Kontoplan, Balans / Resultatrapport m.m., på samma sätt som när ett annat språkpaket installeras för ett redan befintlig företag. Även automatiskt generade data kommer att skapas på det aktuella språket såsom t.ex. genererade konteringar vid fakturering och liknande.

Det finns också andra skillnader när man väljer att skapa ett t.ex. engelskspråkigt företag jämfört med ett svenskt, som t.ex. förekomsten av ÅÄÖ vid den löpande registreringen och urvalen i t.ex. Utskrifter Administration.

För ytterligare information om stöd för olika språk se avsnittet:

Skapa företag som

Nytt tomt företag

Väljer man alternativet Nytt tomt företag kommer t.ex. Inställningar Administration och design av olika utskrifter och blanketter m.m. i det nya företaget att innehålla uppgifter och utseende så som företaget WB Exempel såg ut från början när Winbas installerades.


Nytt företag med indata från företag

Alternativet Nytt företag med indata från företag innebär att man kopierar data från ett befintligt företag från listan över befintliga företag.

Efter att det nya företagsnamnet är angivet väljs F7 - Välj data för att vidare bestämma vilka data som ska ingå när företaget skapas.

Sedan följer tre alternativ för bokföring respektive administration. Alternativen är Ingen bokföring/administration, Komplett bokföring/administration och Anpassad bokföring/administration. Om man väljer Anpassad bokföring/administration markeras de alternativ av indata som önskas.

Väljs komplett bokföring och komplett administration skapas en exakt kopia av företaget, likvärdig med en kopiering gjord i t.ex. Utforskaren. Om en exakt kopia ska skapas i SQL Server ska görs detta i SQL Server Management Studio.

Alla inställningar under menyn Arkiv, grundregister i administration och bokföring samt alla utskrifter kopieras alltid från det befintliga företaget till det nya oavsett vilka alternativ som väljs.

Indata från SQL Server-databas

Om verksamheten använder SQL Server kan en ny databas i SQL Server på samma sätt skapas med valda indata.

När ett företag har valts och urvalet har gjorts, anges anslutningen till det nya företaget. Anslutningen görs på samma sätt som vid alternativet Ny anslutning till SQL Server. Det innebär på samma sätt att en tom databas har skapats i SQL Server Management Studio och databasstrukturen byggs upp vid körningen innan valda data kopieras.

Efter att ett befintligt företag har angivits, ska även anslutningen till det nya företaget i SQL Server göras.


Exempelföretag från CD-ROM

På Winbas installationsCD i mappen Exempel finns ett antal exempelföretag. Om inte dessa valdes för installation vid nyinstallationen av Winbas, kan de i efterhand installeras genom att välja alternativet Exempelföretag från CD-ROM.

Välj i listan vilket företag som ska installeras från Winbas installationsCD i listan över befintliga exempelföretag. Informationen om företagen som visas i statusraden när man väljer ett företag finns även i textformat på CD:n med namnet Exempel\Exempel.txt.


Portföljföretag med kundinfo

Ett portföljföretag kan användas i t.ex. en bärbar dator och innehåller enbart viss kund och produktinformation. Eventuellt även begränsad till en viss säljares kunder beroende på vilket alternativ som väljs.

Alternativet Portföljföretag med kundinfo innebär att man kopierar viss data från ett befintligt företag från listan över befintliga företag.

Efter att det nya företagsnamnet är angivet väljs F7 - Välj data för att vidare bestämma hur portföljföretaget ska se ut.

Överföring av alla kunder och tillhörande statistik innebär att alla kunder i det valda företaget förs över till det nya portföljföretaget. Till kunderna hör även kundreskontra, Order / faktura, statistik och olika inställningar.

Enbart kunder och statistik för säljare används för att begränsa urvalet av kunder, order, fakturor och statistik till en viss säljare, eller användares kunder. I detta fall överförs enbart kundinformation tillhörande de kunder som har den aktuella användaren som säljare. I detta fall väljs en säljare registrerad som användare i Winbas.

Kostnader för produkter förs över till det nya företaget bestämmer om information rörande produkternas inprisuppgifter samt kostnader i order, fakturor och statistik ska föras över. Följande fält utelämnas i portföljföretagets databas om alternativet inte är valt:

Produkt.Inpris
Produkt.Inprisproc
Produkt.Vägtinpris
Produkt.TBack
Produkt.TBfår
Produkt.Täckningsgradproc
Produkt.Kalkylpris

Kund.TBack
Kund.TBfår
Ordoffrad.AKostnad
Ordrad.AKostnad
Ordfaktrad.AKostnad
Ordkopiarad.AKostnad
Ordoffradstru.AKostnad

Ordradstru.AKostnad
Ordfaktradstru.AKostnad
Ordkopiaradstru.AKostnad
Prodstru.AKostnad
Prodtrans.AKostnad
Prodstat.SåltTB


Ny anslutning till SQL Server

När erforderlig licens har tillhandahållits och en databas har definierats i SQL Server kan den sedan anslutas till Winbas. Se följande avsnitt för ytterligare information:


Lösenord

Nytt tomt företag eller företag från CD-ROM skapas alltid utan lösenord. Företag där vissa indata eller komplett indata kopieras från annat befintligt företag, får det nya företaget samma lösenord som det befintliga företaget om detta har ett lösenord. Detta gäller även ett s.k. portföljföretag.

Aktivt företag

När det nya företaget är skapat kan detta företag bli det aktiva företaget i Winbas.