Inläsning av prislistor och produkter

Winbas hjälp

Winbas produkt och prisinläsning

Inläsning av prislistor används för import av prislistor, rabattbrev och produkter till Winbas. Genom att skapa en mall för en inläsning kan denna återanvändas varje gång en prislista ska läsas in.

Det fristående programmet Inläsning av prislistor hittas i Winbas programgrupp och startas separat utanför Winbas. Programmet kan även startas från den lokala klientmappen genom att öppna Prislas.exe.

Kunskaper i post- och filhantering

Att arbeta med inläsningar av produktinformation såsom priser, benämningstexter m.m. kräver god kunskap i post- och filhantering. Denna kunskap kan givetvis inhämtas från oss på Winbas AB. Om man anser sig besitta denna kunskap skall man ändå läsa igenom denna hjälptext innan något arbete påbörjas. Vid inläsning (första gången) av produktinformation skall en test alltid göras mot ett testföretag upplagt i Winbas. Om inläsning sker till ordinarie företag och det visar sig att man gjort något fel får detta oftast mycket stora konsekvenser. Innan uppdatering av produktregistret sker skall alltid en backup göras.

Att i detta avsnitt beskriva alla de kundspecifika förutsättningar som kan finnas är omöjligt och därför kommer beskrivningarna nedan att vara övergripande. Vidare är det stor skillnad i hanteringen av exempelvis ändring av upplagd inläsning kontra nyuppläggning. Därför har en delning gjorts med anledning av detta.

Skärmlistan

Skärmlistan visar befintliga inläsningar, dels de som kommer med från början vid installation av Winbas och även egna nya inläsningar, skapade efter installation.

Inläsning visar kolumnen med namnen på registrerade inläsningar. Vanligen återspeglar namnet filtypen eller leverantören av filen.

Typ är antingen Fast, vilket innebär att filen har ett fast filformat, eller Mask som betyder att inläsningen är kopplad till en mask, designad efter filens utseende.

Filnamn visar den fil som inläsningen är kopplad till. Är filen belägen i Winbas serverkatalog i visas enbart namnet, där katalogen Filer är standardkatalog för inläsningar. Annars visas hela sökvägen och namnet till filen.

Status / Datum återspeglar filens tillgänglighet eller datum på filen. Genom att kontrollera datum, kan man avgöra om filen är uppdaterad.

Ny inläsning

För att lägga upp en ny inläsning väljs knappen Ny inläsning. I samband med detta anges bl.a. vilket företag som inläsningen ska till och vilket namn inläsningen ska ha. Lämpligen används namnet på den leverantör som tillhandahåller prislistan.

Öppna inläsning

En befintlig inläsning kan behöva öppnas och förändras. För att förändra en redan befintlig inläsning, markera den aktuella inläsningen och välj knappen Öppna inläsning. Det kan vara till fördel att dokumentera vad man ändrar eller tar bort innan man gör ändringen och sparar den.

Ta bort inläsning

När en inläsning inte längre behövs och inte kommer att användas mer, kan denna tas bort. Använd knappen Ta bort inläsning för att ta bort en inläsning markerad i skärmlistan.

Rabattbrev

Använd funktionen rabattbrev för att koppla stafflade rabatter till en inläsning och en leverantör i ett av Winbas företag. Rabattbrev kan även läsas i från Excel eller öppnas i Excel för vidare bearbetning.

Utför inläsning

När inläsning av prislistor, rabattbrev och produkter till Winbas ska utföras, väljs först den aktuella inläsningen i listan och därefter knappen Utför.

Språk

Inläsning av prislistor följer inställningen för språk som man tidigare har gjort i Winbas, och kommer på samma sätt att visa ledtexter i fönster och dialoger i det språk som har valts av användaren. Till skillnad från Winbas som direkt skiftar språk i öppna fönster, måste Inläsning av prislistor startas om för att visa det aktuella språket när detta har förändrats inne i Winbas.


Se även: