Inläsning av prislistor - Inläsning

Winbas hjälp

Inläsning av prislistor

Fönstret Inläsning används för att administrera de inläsningar som används. Genom att spara vissa uppgifter för respektive inläsning, skapas en mall som sedan kan användas varje gång inläsningen ska utföras.

Namn på inläsning är det namn som visas på första sidan och skall normalt inte förändras när det väl har registrerats. Lämpligen används namnet på den leverantör som tillhandahåller prislistan.

Sökväg och filnamn vid inläsning skall peka på det ställe där filen med produkter eller priser finns lagrad.

Vid komprimerad fil – ange namn vid expandering skall användas när automatisk uppackning av en komprimerad fil ska ske. Funktionen kräver viss kunskap och förståelse för att användas.

Använd mask används för att koppla ihop sättet varpå varje datapost (produkt) skall hanteras vid inläsningen till databasen (Winbas). Denna del av upplägget är den svåraste och därför också den mest komplexa. Funktionen beskrivs i avsnittet Mask vid inläsning av prislistor. Vid minsta osäkerhet kontakta Winbas support.

Till företag används för att markera mot vilken Winbas-databas, eller företag produktfilen skall läsas in till.

Från leverantör används för att knyta rätt leverantör till produktfilen. Detta är bl.a. mycket viktigt när man använder hanteringen för rabattbrev.

Leverantörer vid EIO, RSK och FINFO

Inläsningarna EIO, RSK och FINFO kan innehålla flera leverantörer. Filen innehåller då en kod för vilken leverantör det gäller, denna kod matchas med leverantörens nummer i det aktuella företaget i Winbas.

Vid registrering av leverantörerna används knapparna Spara, Avbryt och Ta bort leverantör. De registrerade leverantörerna med kod, leverantörsnummer och namn visas i skärmlistan. Om inte leverantör med det angivna leverantörsnumret finns i det företag som är aktivt, t.ex. om företag har förändrats indikeras detta i skärmlistan.

De leverantörer som kommer att användas visas sedan även i samband med utförande av inläsningen.

Masker

Alla inläsningar utom de av typen Fast, d.v.s. EIO, RSK och FINFO, kräver att inläsningen är kopplad till en mask designad efter filens utseende. För att administrera maskerna används följande knappar:

Ny mask används för att lägga upp en helt ny mask, för ett filutseende som inte tidigare finns.

Öppna mask används för att redigera en redan befintlig mask, t.ex. när filen har förändrats eller att masken inte överensstämmer med filens utseende.

Ta bort mask väljs då en mask i listan är vald som inte längre behöver användas.


Glöm inte att klicka på Spara-knappen efter att justeringarna är gjorda för inläsningen.