Winbas Beskrivning av filer

Winbas hjälp

Installation och tekniska specifikationer
Installation och uppgradering

Förteckning över vilka filer som installeras eller skapas av Winbas vid installation eller drift. Filerna återfinns i de två mapparna benämnda Klientkatalog och Serverkatalog.

Notera att textfiler av typerna INI, LST inte får ändras manuellt utan enbart hanteras av programmen om inget annat anges.

Mappar

Klientkatalog

Avser den mapp som är vald för programfiler. Normalt är detta en lokal katalog på den enskilda användarens dator, t.ex. C:\Winbas.

Serverkatalog

Katalogen på den serverenhet som innehåller de delade datafilerna, d.v.s. databaser och andra styrfiler som lagrar gemensamma data, t.ex. F:\Winbas.

Klientkatalog

Följande programfiler i klientkatalogen kan även startas med genväg från Winbas programgrupp som skapas vid installation.

Winbas.exe

Grundsystemets körbara programfil.

Saljstod.exe

Programfilen för Winbas Säljstöd.

Prislas.exe

Programfilen för Inläsning av prislistor.

Reparera.exe

Programfilen för Databasverktyg.

WBMinec.exe

Programfilen för Kommunikation via handdator. (*)

EUKonton.exe

Programfilen för Registrering av EU-konton. (*)

EUOver.exe

Programfilen för Överföring av EU-konton. (*)

Winbas.chm

Hjälpfilen för Winbas Hjälpsystem.

(*) Handdator och hantering av EU-konton har utgått från programgruppen och startas istället från klientmappen vid behov.

Några av de viktigare filer som installeras av Winbas installationsprogram som inte är körbara, utan används av respektive program i Winbas programgrupp. Utöver dessa filer installeras drivrutiner för databaser m.m. respektive systemkatalog, som System32.

WBKlient.ini

Innehåller information om var programmen hittar serverkatalogen. Denna information återfinns även Windows Systemregister med följande nyckel:HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Winbas\Sökvägar.

WBStatus.exe

Winbas komponentfil.

WBSplash.exe

Winbas komponentfil.

WBLang.sys

Winbas lokal resursfil.

WBPdf.dll

Winbas lokal resursfil.

WBRes32.dll

Winbas lokal resursfil.

ROTHook.dll

Komponentfil för kommunikation med anpassningar via den s.k. Push-tekniken.

Push.exe

Komponentfil för kommunikation med anpassningar.

Serverkatalog

Ftg*.mdb

Företagen i Winbas, t.ex. Ftg1.mdb som skapas vid installation eller Ftg2.mdb som kanske skapas via Nytt företag.

Winbas.sys

Winbas systemfil som innehåller data för att skapa nya företag.

Winbas.ftg

Styrfil som skapas av Winbas under drift för att hålla reda på företagen. Filen innehåller information om respektive företag. Denna fil kan vid problem tas bort från serverenheten och kommer då att återskapas vid t.ex. dialogen Ändra företag. Märk väl att detta är den enda fil som Winbas tillåter borttagning av.

Saljstod.mdb

Winbas Säljstöds databasfil.

Saljstod.sys

Säljstödets styrfil för systemdata.

WBLang.sys

Winbas server resursfil.

WBServer.ini

Information om sökvägar och versioner.

WBSQLSvr.ini

Styrfil med information om installerade SQL Server-databaser.

Uppdat.exe

Program som kan köras separat från server om inte uppdatering av databaser vid ny version har genomförts tillfredställande. Programmet används annars normalt av installationsprogrammet vid uppgradering. Kontrollera databasens giltighet med Databasverktyg - Diagnostisera databas.

WBUser.wbl

Användare registrerade i Winbas.

WBGrp.wbl

Eventuella arbetsgrupper registrerade i Winbas.

WB*.ini

Användarens initieringsfil på server.

WB*.lst

Användarens inställningsfil för skärmlistor i Winbas.

SS*.lst

Användarens inställningsfil i Säljstöd.

Bilder

Ett antal bildfiler kopplade till skrivbordsteman och logotyp för huvudmenyer i standardutförande.

\Klient\Setup.exe

Mappen Klient skapas alltid under serverkatalogen. Denna innehåller Setup.exe som används vid Klientinstallation.

\Dokument

Mappen skapas av Winbas Säljstöd och innehåller dokument som har skapats automatiskt via Säljstöd.

\Blanketter

Mappen skapas av Blankettarkivet om inga andra mappar har angivits i Inställningar för Blankettarkivet.