Arbetsgrupper

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Arbetsgrupper

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Exempel på arbetsgrupper

Efter att användare har registrerats i systemet kan dessa delas in i logiska arbetsgrupper. Arbetsgrupper är ett verktyg för att organisera användare i t.ex. geografisk placering eller där arbetsuppgifter gör att man kan dela vissa typer av inställningar. En användare kan följaktligen ingå i flera olika arbetsgrupper, där varje arbetsgrupp har olika syfte. En användare kan t.ex. tillhöra en arbetsgrupp som utgör en geografisk plats, och samtidigt tillhöra en annan arbetsgrupp som har samma rättigheter eller ett gemensamt skrivbord.

Namn på arbetsgruppen

Ange först ett namn på arbetsgruppen, t.ex. Göteborg vid en geografisk placering, eller Skrivbord för ett gemensamt utseende på Winbas Skrivbord.

Användare i arbetsgrupp

Ange sedan vilka användare som ska ingå i gruppen genom att klicka på användaren i listan med befintliga användare till vänster och därefter välja knappen Lägg till. Man kan även lägga till en användare genom att dubbelklicka på namnet i listan.

På motsvarande sätt kan användare tas bort ur gruppen genom att klicka listan till höger med användare som ingår i gruppen och därefter välja knappen Ta bort.

Huvudanvändare

Personliga inställningar för användare administreras via arbetsgruppen, eller snarare huvudanvändaren som anges för arbetsgruppen. Detta innebär att övriga användare ärver inställningar som görs av huvudanvändaren. Huvudanvändaren behöver inte vara administratör, men bestämmer över de inställningar som har tilldelats arbetsgruppen.

Klicka i listan till höger på den användare som ska vara huvudanvändare och välj därefter knappen Huvudanvändare.

Regler för arbetsgrupp

Följande alternativ bestäms av egenskaper som hämtas från huvudanvändaren och tilldelas övriga användare i gruppen när dessa loggar in i winbas. Användning av dessa alternativ kan betraktas som en gemensam konfiguration av användare som ingår i gruppen.

Rättigheter innebär att huvudanvändarens rättigheter tilldelas övriga användare i gruppen.

Söklistor / skärmlistor betyder att alla inställningar gjorda beträffande utseende och kolumner på skärmlistor och söklistor aktiveras även för övriga användare i gruppen.

Fönsterplacering kan eventuellt korrespondera mot inställningen Söklistor / skärmlistor då t.ex. breda skärmlistor med många kolumner har designats i ett fönster, och själva fönstrets storlek därefter har förändrats att passa skärmlistans storlek.

Fönsterplacering korresponderar även mot inställningen Senast använda storlek som gör att när ett fönster öppnas kommer storleken att vara samma som den var senaste gången fönstret användes med avseende på bredd och höjd.

Om huvudanvändaren har ställt in senast använda position och storlek och justerat ett antal fönster och inmatningsformulär, kommer dessa inställningar att gälla för alla i gruppen. Notera här att användare i en grupp med gemensam fönsterplacering då också bör ha likartade storlekar på bildskärm.

Till denna inställning hör även hur Winbas stora huvudfönster med arbetsytan ska öppnas under rubriken; Öppna Winbas med storlek - ska visas, t.ex. Maximerad, Normal eller Senast använda storlek.

Inställningar för användare innebär att de personliga inställningar som har gjorts av huvudanvändaren, även kommer att användas av övriga användare i gruppen. Till dessa inställningar hör t.ex. om administrationens huvudmeny ska visas vid start, och anpassade varningar och signaler.

Skrivbord medger att alla genvägar till rutiner i Winbas och andra program som har angivits på Winbas Skrivbord, kan administreras av en person i gruppen och övriga användare får tillgång till samma genvägar. Inställningen gäller genvägar på skrivbordet, för inställningar kring skrivbordets utseende och navigatör används alternativet Inställningar för användare.

Knapprad innebär att de knappar som har anpassats i Winbas knapprad, även kommer att gälla för övriga användare i gruppen. Till denna inställning hör även andra inställningar för knappraden såsom Stora knappar och Knappar med text.

Notera att användare som har delade egenskaper beskrivna ovan fortfarande kan göra egna förändringar i t.ex. söklistor eller skrivbord som kommer att gälla så länge Winbas är igång för användaren. Nästa gång användaren startar Winbas kommer eventuella förändringar vara återställda enligt huvudanvändarens egenskaper och därmed återgå till den gemensamma konfigurationen.

Lagerplats

Alternativen rörande lagerplats och leveransadress är oberoende av eventuell huvudanvändare i gruppen, då alternativen anges direkt på arbetsgruppen, snarare än indirekt på en användare.

Föreslå lagerplats kan användas då gruppen utgör en eventuell geografisk arbetsgrupp och kan då utgöra den fysiska platsen där arbetsgruppens användare finns. Denna inställning kommer då att gälla istället för eventuell Standard lagerplats angiven i inställningar för produkter och därmed föreslås vid registrering.

Om flera företag används kommer lagerplatsen att föreslås i övriga företag där lagerplatser används. Detta då även beroende på om lagerplatsen registrerad på gruppen även finns i det andra företaget - i de fall registrering får ske enbart på befintliga lagerplatser.

Ange lagerplats vid programstart används när användare är verksamma på flera olika platser, t.ex. när kassapersonal roterar runt och jobbar i olika butiker olika dagar. När användare i arbetsgrupp med denna inställning loggar in i Winbas kommer dialogen Ange lagerplats vid programstart att visas.

Saldon för lagerplats vid beställning och försäljning

Normalt visas produktens totala lagersaldo och disponibelt antal vid registrering i samband med beställning eller försäljning. Om t.ex. en geografisk lagerplats har definierats för en arbetsgrupp är det också möjligt att visa saldon enbart rörande den lagerplats man arbetar med.

Leveransadress

Om företaget har flera leveransadresser belägna på olika geografiska platser kan dessa registreras i Företagets leveransadresser. Genom att tilldela arbetsgruppen löpnumret till en registrerad leveransadress, kommer denna adress föreslås istället för fast leveransadress vid registrering av beställning.
Adressen kommer också att föreslås i samband med att beställningar skapas från ett beställningsunderlag.

Om flera företag används, ska leveransadresserna registreras med samma nummer i de företag man önskar få adressen föreslagen. Om man istället vill exkludera ett företag ur inställningen på gruppen, kan adresser i detta företag registreras i en annan nummerserie och ordinarie, fast leveransadress kommer att föreslås i detta företag.

Kontantkund

Vid kontantförsäljning är det även möjligt att ange ytterligare kontantkunder utöver den som normalt ställs in i inställningar för kontanthantering. Använd funktionaliteten för enskilda användare som t.ex. utgör en geografisk arbetsplats i de fall man av olika skäl önskar separera försäljningen och uppföljningen till olika platser eller kassor baserat på kontantkunden.

Om en kontantkund anges på en arbetsgrupp kommer den att likställas med den ordinarie kontantkunden med avseende på regelverk och inställningar såsom inställningen Spärra kontantkund för Följesedel / Faktura, som innebär att den kontantkund som anges bara kan användas för kontant betalning.

Om flera företag används och man enbart avser att kontantkunden för arbetsgruppen ska gälla ett företag, anges en för företaget unik kontantkund, som inte förekommer i de andra företagen. Kontantkunden kommer då automatiskt att inaktiveras i det andra företaget. Om man istället vill att kontantkunden för arbetsgruppen ska gälla alla företag, registreras det identiska kundnumret i kundregistret för alla avsedda företag.

Kundmall

Vid registrering av nya kunder kan också arbetsgrupper användas för att sätta egenskaper på kunden specifika för arbetsgruppen. Detta när en viss typ av användare registrerar en viss typ av kunder.

Genom att tilldela en arbetsgrupp en kundmall, kommer mallens uppgifter att sättas på den nya kunden snarare än motsvarande uppgifter Förslag vid ny kund när kunden sparas.

Detta innebär alltså att om användaren ingår i en sådan arbetsgrupp, behöver inte kundmallen väljas in för den nya kunden. Detta görs då istället automatiskt när kunden sparas. Eventuella uppgifter som har utelämnats i mallen kommer att kompletteras från inställningar när kunden sparas.


Se även: