Inställningar för användare

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Inställningar för <användare>

 • Klicka på ett alternativ för hjälp om avsnittet

Alla inställningar i Inställningar för användare är personliga inställningar för den användare som för tillfället är inloggad. Förändringar som görs påverkar alltså enbart den person som gör ändringarna och inställningarna gäller i alla företag.

Fönster / utseende

Språk

Genom att ange ett annat språk och därefter trycka Verkställ, kommer alla fönster och dialoger att visas i detta språk. Inställningen kan alltså användas för användare som föredrar ett annat språk än svenska, men ändå är verksamma i ett svenskt företag.

Språket för användaren kan även ändras via Snabbmenyn i Winbas statusrad.

För ytterligare information om stödet för språk se avsnittet:

Öppna Winbas med storlek

Maximerad innebär att Winbas huvudfönster startas i fullskärmsläge, detta alternativ är standard och motsvarar knappen Maximera fönstrets namnlist. Om knappen Normal eller (Återställ nedåt beroende på operativsystem) därefter väljs i fönstrets namnlist, kommer fönstret att anta minsta storlek på skärmen. Om storleken på fönstret förändras, kommer denna storlek inte att användas nästa gång Winbas startas.

Normal betyder att Winbas startas centrerad på skärmen i normalläge, detta läge kräver minst plats på skärmen och är samma som att välja knappen Normal / Återställ nedåt i fönstrets namnlist.

Senast använda gör att Winbas kommer ihåg tidigare inställningar och startas i den position och med den storlek på fönstret som senast användes om senaste skärmläge var Normal. Om senaste läge var Maximerad, kommer Winbas huvudfönster att startas maximerad och därefter anta senaste position och storlek om knappen Normal väljs i fönstrets namnlist.

Om tidigare inställningar ligger utanför skärmen, eller om uppläsningen på skärmen har förändrats, kommer Winbas automatiskt att anpassa storleken till det förhållandet.

Fönster

Administration öppnas vid start

Alternativet avgör om Administrations huvudmeny ska startas i samband med att Winbas startas. Genom att ta bort alternativet startas inte Administrations huvudmeny automatiskt, men kan ändå väljas från knapprad eller Winbas Navigatör.

Bokföring öppnas vid start

Om alternativet aktiveras innebär det att även Bokföringens huvudmeny alltid öppnas automatiskt när Winbas startas.

Öppna alla senaste använda fönster

Vid högre bildskärmsupplösningar med många öppna fönster placerade på skrivbordets arbetsyta finns möjlighet att automatiskt spara alla öppna fönster till Winbas startas nästa gång. Detta innebär att om man ofta använder t.ex. kundregistret, funktioner kring försäljning eller bokföring - kommer dessa automatiskt att visas efter att man har avslutat Winbas eller t.ex. efter en automatisk avstängning.

Visa senaste använda företag i arkivmenyn

När flera företag används i verksamheten kan man som ett komplement till använda dialogen Ändra Företag enklare växla till ett tidigare använt företag genom att istället använda en lista över senaste använda företag längst ner i Arkivmenyn.

Om inställningen är aktiverad kan upp till nio genvägar till andra installerade företag i systemet visas i menyn.

Anpassa varningar och signaler

Utseendet på varningar som t.ex. överskriden kreditgräns samt signaltexter från t.ex. kund eller produkt kan visas som dialogrutor eller i statusraden och anpassas med t.ex. färg eller ljud, antingen för hela företaget eller per användare.

Visa tidigare öppen post

Inställningen berör registrering i Kunder, Leverantörer och Produkter. Om inställningen är på, visas t.ex. senast använda kund när Kunder öppnas om kunden låg uppe när fönstret stängdes. Om fönstret är blankt vid stängning, visas heller ingen kund när fönstret öppnas igen. Via inställningen kan användaren själv bestämma om t.ex. en tidigare öppen kund ska visas när kundkortet öppnas igen inom sessionen.

Om inställningen inte används, visas aldrig någon kund när kundkortet öppnas. I detta fall kan kunden t.ex. istället väljas i listan Senaste använda poster.

Utseende Windows

Om operativsystem med visuella teman används finns möjlighet att välja om utseende för Windows också ska användas även i Winbas. Utseende på t.ex. knappar, inmatningsfält och kryssrutor kommer då att följa den färgschema som har valts i Kontrollpanelen. Detta också förutsatt att versionen av Windows stöder klassiskt utseende.

För vidare information se avsnittet:

Positionering och storlek på fönster

Inställningarna Positionering och Storlek på fönster berör alla vanliga registreringsfönster i Winbas med avseende på t.ex. bokföring, order eller reskontror. Till undantagen hör dialoger av typen OK / Avbryt, såsom inställningar, samt vissa fönster som alltid visas med maximal storlek t.ex. utskrifter till bildskärm som alltid nyttjar hela den disponibla skärmytan.

Följande inställningar kan användas för att Winbas ska komma ihåg var olika fönster ska placeras och med vilken storlek de ska öppnas:

Positionering

Centrerad i programmets arbetsyta medför att alla vanliga registreringsfönster alltid visas centrerade i mitten av Winbas arbetsyta.

Senast använda position kommer att öppna fönstret på den plats på skärmen där det var placerat när fönstret senast användes.

Storlek på fönster

Normal storlek innebär att fönstret visas optimerat med minsta möjliga storlek och då ger plats för annat på skärmen. Storleken kan tillfälligt förändras genom att dra i kanterna, men kommer nästa gång det öppnas att visas med minsta möjliga storlek igen.

Senast använda storlek gör att när ett fönster öppnas kommer storleken att vara samma som den var senaste gången fönstret användes med avseende på bredd och höjd. Om man t.ex. har valt in ett större antal kolumner i en skärmlista för t.ex. statistik, önskas kanske ett bredare fönster varje gång det öppnas. Eller ett fönster med större höjd (och därmed skärmlista) när många rader ska granskas.

Om ett fönster är mindre än normal storlek när det stängs, kommer det att visas med normal (minimal) storlek nästa gång det öppnas.

Återställ till standard

Återställ till standard kan användas när inställningarna Senast använda position och Senast använda storlek har använts en tid och man önskar att nollställa dessa positioner och därmed återgå till det utseende som gällde innan förändringar började göras.

Tryck på knappen Återställ till standard för att återställa alla tidigare sparade använda positioner och storlekar på fönster till de ursprungliga inställningarna. Alla fönster kommer då att visas centrerade och i normal storlek, tills nya förändringar görs i fönstren.

För att enbart återställa ett fönster till standardutseende se kommandot Sätt standardstorlek på fönster under menyn Fönster.

Avsluta Winbas

Knappen Avsluta Winbas kan vara invald i knappraden bland övriga funktioner. Den kan också ligga åtkomlig via Winbas skrivbord. Om programmet avslutas via knappraden, skrivbordet eller Winbas Navigatör kommer också en dialog att visas som bekräftar vad som sker beroende på inställning.

Fråga när Winbas avslutas innebär att man kan bestämma om frågan ska visas, t.ex. för att förhindra att man stänger ner oavsiktligt mitt i ett annat moment, som när den standardiserade tangentkombinationen Alt+F4 trycks. Man kan också helt stänga av frågan från att visas.

Visa inte fråga innebär att avstängning aldrig bekräftas med dialog.

Knapprad, skrivbord är standardalternativet som visar dialogen när alternativet Avsluta Winbas väljs från en knapp eller ikon på skrivbordet.

Fråga alltid kommer att visa frågan i alla lägen, även när man stänger via menyn Arkiv, dubbelklickar på Winbas-ikonen längst upp till vänster, eller klickar på krysset Stäng längst upp till höger i huvudfönstret. Frågan visas i alla manuella lägen och inte vid t.ex. Automatiskt avstängning.

Knapprad / skrivbord

Knapprad

Använd Knapprad avgör om knappraden ska visas i Winbas. Stäng av alternativet Använd Knapprad för att öka storleken på programmets arbetsyta när knappraden inte behövs, t.ex. om man istället har ställt in Winbas Skrivbord med nödvändiga alternativ.

Knappar med text innebär att funktionens namn skrivs ut på knappen. Om knappraden har anpassats med ett antal nya alternativ kan inställningen Knappar med text väljas för att lättare hitta funktionen på knappraden.

Stora knappar medför att knappraden istället blir större och tar mer plats i anspråk. Denna inställning kräver en skärmstorlek på minst 800 x 600 bildpunkter. Minskas Winbas arbetsyta till mindre än denna storlek, kommer små knappar istället att visas.

När flera knappar har anpassats in i knappraden, kommer programmets arbetsyta också att minskas ytterligare när stora knappar används. Stora knappar kan då vara användbart vid högre skärmupplösningar eller när pekskärm används.

Visa knappbeskrivning. Alternativet Visa knappbeskrivning visar namnet på funktionen bakom de olika knapparna på knappraden, t.ex. Kunder när musmarkören pekar på knappen. Standardinställningen är att namnet på funktionen alltid beskrivs när muspekaren är över en knapp i knappraden.

WinBas00000039.gif

Beskrivningen visar då utöver funktionens namn också eventuellt kortkommando för att nå den aktuella funktionen direkt med en tangentkombination från tangentbordet.

Visa lång beskrivning visar också en kortfattad beskrivning av funktionen. Beskrivningen visas dels i knappraden och även i Winbas Navigatör och huvudmenyerna för Administration och Bokföring samt i utskriftsmenyer och när fält ska väljas in i utskrifterna.

Dessutom visas beskrivningen i olika lägen när funktioner väljs in i systemet, t.ex. vid Anpassa knapprad, eller ny genväg ska skapas på skrivbordet.
Långa beskrivningar kommer också att visas för de olika funktionerna i menyraden när t.ex. menyn under Arkiv har öppnats.

Standardinställningen är att lång beskrivning alltid visas när muspekaren är över en knapp eller namnet på en funktion. För att koppla bort beskrivningen avmarkera alternativet Visa lång beskrivning.

Funktionen Arbetsgrupper har valts in och en kortare beskrivning visas.

Den långa beskrivningen visas också i Anpassa menyalternativ för att lättare kunna se vilken funktion det handlar om när menyn ska anpassas och funktioner väljas in.

Muspekaren är över funktionen Likviditetsanalys bland tillgängliga menyalternativ i Anpassa Menyalternativ.

Beskrivningen är oftast en sammanfattning av den hjälptext som visas när hjälpfunktionen väljs eller tangenten F1 trycks i det aktuella fönstret eller dialogen. För en mer utförlig beskrivning används t.ex. tangenten F1 i det aktuella avsnittet.

På samma sätt kommer beskrivning av funktioner, filer och andra objekt som har valts på Winbas Skrivbord också att visas. Om det handlar om en funktion i Winbas visas den ordinarie beskrivningen av funktionen, om det är en fil eller annat program visas information om filen.

Som ett komplement till att högerklicka på genvägen och välja Egenskaper för fil, är det alltså möjligt att se vissa egenskaper direkt i beskrivningen såsom t.ex. sökväg, storlek och förändringsdatum.

Muspekaren är över en Excel-fil och en beskrivning av filens egenskaper visas.

Visa systemdatum och tid. Markeras alternativet Visa systemdatum och tid kommer Winbas systemdatum och tidsangivelse att visas uppe i höger hörn på bildskärmen om Ändra systemdatum är vald i knappraden. Winbas systemdatum är dagens datum om inte datumet har förändrats med Ändra systemdatum. Tid hämtas från inställningen i datorns Kontrollpanel i avsnittet Datum och Tid. Genom att klicka på systemdatum och tid visas dialogen Ändra systemdatum.

Alternativet innebär att skärmen uppdateras med det aktuella klockslaget varje minut. Om man t.ex. i en Terminal Server / Citrix-miljö inte önskar denna skärmuppdatering, kan alternativet stängas av även om Ändra systemdatum är vald i knappraden.

Färg på knapprad

 
Beroende på operativsystem och inställningar för teman och prestanda visar Winbas automatiskt färger och grafiska objekt på olika sätt.
Det är också möjligt att själv vilken färg knappraden ska ha, och på detta sätt gå förbi den automatiska hanteringen. Utöver själva knappraden påverkas även en del andra grafiska objekt i t.ex. Administrationens och Bokföringens huvudmeny samt Kassa och Serviceorder.

Använd knappen Verkställ i dialogen när t.ex. fönstret Kassa samtidigt är öppen för att prova olika färgteman. För att gå tillbaka till tidigare utseende växla tillbaka till alternativet (Auto). En del fönster med grafiska objekt som påverkas kan behövas startas om för att få det nya utseendet.

Förutom den automatiska grundinställningen kan följande inställningar göras:

Namn

Färg

Beskrivning

Standard blå

Standard färgschema i de flesta tidigare operativsystem beroende på inställda teman.

Enkel blå

Enklare lite ljusare blått färgschema utan rundade kanter. Detta färgschema föreslås som standard i Windows 8.

Enkel röd

Ljus röd bakgrund på knapprad och en del grafiska objekt. Detta utseende är aldrig standard utan väljs manuellt.

Enkel vit

Helt vit bakgrund för en högre kontrast. Detta utseende är aldrig standard utan väljs manuellt.

System grå

Systemets (gråa) bakgrundsfärg används normalt t.ex. på server och där visuella teman är avslagna.

Olivgrön

Grön färg i tidigare operativsystem beroende på inställda teman.

Enkel grön

Enklare grönt färgschema utan rundade kanter.

Silver

Färgschema i tidigare operativsystem beroende på inställda teman.

Inställningar support ger möjlighet att förändra de personliga inställningarna för uppgifter som bifogas automatiskt när ett e-mail skickas till support.

Anpassa knapprad innebär att man själv kan välja bort befintliga standardknappar eller välja in egna knappar för funktioner som är ofta återkommande.

Skrivbord

Använd Skrivbord bestämmer om Winbas skrivbord ska användas för att spara genvägar till rutiner Winbas, eller till relaterade dokument och program, så att dessa kan öppnas direkt ifrån Winbas.

Skrivbord alltid underst medför att skrivbordet alltid ligger underst i fönsterordningen på skärmen. Används inte detta alternativ, lägger sig skrivbordet över andra öppna fönster när det aktiveras och man får då exempelvis använda menyn Fönster för att växla till önskad rutin.


Färg på skrivbord

Använd följande alternativ för att ange bakgrundsfärgen på skrivbordet.

Winbas standardteman är bakgrundsteman för standardutseendet på skrivbordet om man inte väljer egen färgsättning.

Klicka på Pil-ner för att välja andra färdiga teman som har installerats med den aktuella versionen av Winbas.

Windows skrivbord motsvarar den färginställning som har gjorts i Windows för Windows ordinarie skrivbord.

Programmets arbetsyta använder den färginställning som har gjorts i Windows med avseende på programmets arbetsyta, Programmets arbetsyta är samma färg som är bakgrundsfärg i exempelvis Word, eller Winbas om skrivbordet inte används.

Annan färg medger att man själv väljer en valfri färg genom att trycka på knappen Färg, som visar dialogen där den önskade färgen kan anges.


Bild på skrivbord

Använd följande alternativ för att ange eventuell bakgrundsbild på skrivbordet. En bild kan inte användas om man använder inställningen Winbas standardtema eller något annat av befintliga teman som bakgrundstema för skrivbordet.

Ingen bild är standard om inställningen Winbas standard är valt för skrivbordet.

Aktivt företags logotype innebär att bilden växlar med varje företag, beroende på vilken logotype som är angiven i respektive företag. Detta alternativ kan användas då man inte använder Administrations huvudmeny som annars normalt innehåller företagets Logotype. Lämpligen sätts skrivbordets bakgrundsfärg till vit om även logotypens bakgrundsfärg är vit.

Företagets logotype repeteras över skrivbordets yta.

Företagens logotyper är normalt mindre än skrivbordets yta, och kommer då att repeteras över skrivbordets fulla bredd och höjd. Detta innebär att det blir lättare att identifiera vilket företag som för tillfället används, kanske också när många fönster ligger öppna på skrivbordet.

Det finns även möjlighet att helt ställa bort repetering, eller ställa in en glesare repetering av logotypen på skrivbordet. Välj Pil-ner till höger om alternativet för att använda ett annat utseende:

Repetera inte. Företagets logotype kommer enbart att visas högst upp i vänstra hörnet på skrivbordet.

Normal repetering innebär att bilden repeteras med standardmellanrum på skrivbordet enligt figuren ovan.

Gles repetering. Beroende på hur installerade företags logotyper ser ut och hur stora de är, kan även gles repetering ställas in. Gles repetering innebär att logotypen kommer att repeteras med större mellanrum och då alltså inte visas lika många gånger på skrivbordet.

Egen bild medger att man själv väljer en valfri bild från filsystemet genom att trycka på knappen Välj bild, som visar dialogen där sökvägen till den önskade bilden kan anges.

Tips. Använd knappen Verkställ för att prova olika utseende på skrivbordet.

Navigatör

Använd Navigatör bestämmer om Winbas Navigatör ska användas.

Visa enbart rutiner i avsnittet innebär att de avsnitt eller undergrupper som inte används döljs automatiskt. Inställningen gör det lättare att överskåda tillgängliga alternativ. Jämför t.ex. med Microsoft Outlook och Outlook-fältet.

Visa alla rutiner visar alla tillgängliga rutiner och alla noder i trädstrukturen öppnas. När man väljer en rutin i ett avsnitt, är tidigare avsnitt fortfarande öppet. Detta medför att en rullningslist visas för att kunna bläddra genom hela strukturen.

Positionering

Justera vänster anger att Winbas Navigatör visas till vänster på skärmen.

Justera höger anger att Winbas Navigatör visas till höger på skärmen.

Söklistor

Allmänt för söklistor

Använd tusentalsavgränsare bestämmer om tusentalsavgränsare alltid ska visas i t.ex. belopp i söklistor och skärmlistor. Vid större belopp ger tusentalsavgränsare en bättre läsbarhet i söklistan och påverkar t.ex. fakturabelopp i söklistan med kundfakturor eller leverantörsfakturor. På motsvarande sätt påverkas beloppen i skärmlistan vid t.ex. Kundinbetalningar eller registrering av leverantörsfakturor.

Inställningen för formatering med avgränsare är påslagen som standard, men kan vid behov också stängas av.
Tusentalsavgränsare bestäms av det tecken som har definierats i de nationella inställningarna i Kontrollpanelen, normalt ett fast mellanslag.

Använd färg definierad i 'Anpassa rader och villkor' även i fönstret. När färgegenskaper används i söklistor för t.ex. kunder eller produkter för att visa t.ex. om kunden är spärrad eller disponibelt antal på produkten, visas också kunden med denna färg i själva kundkortet.

Egenskaper för textens färg och stil baserat på angivna villkor indikeras då alltså även när posten väljs genom att t.ex. skriva in numret istället för att gå visa söklistan.

Anpassade rader och villkor berör då främst söklistor i följande fönster:

Kunder
Produkter
Leverantörer

Offertregistrering
Order / faktura
Beställning

Funktionen är påslagen enligt standardutförande men kan kopplas bort via inställningen. Om inställningen väljs bort visas färgegenskaper enbart i söklistan.

Visa beskrivning i söklistan innebär att beskrivningar (eller hjälpbubblor) om sökningar direkt i listan baserat på sorteringsordningen i söklistan kommer att visas.

Inställningar i söklistorna

Andra inställningar unika för respektive söklista görs direkt i själva söklistan som samtidigt växlar innehåll beroende på inställningen. Ett exempel är Visa enbart produkter på leverantör.

Visa enbart produkter på leverantör. Om söklista med produkter öppnas när en leverantör är vald. t.ex. i samband med Beställning eller Beställningsunderlag, kan listan begränsas med produkter på denna leverantör. Om alternativet väljs kommer enbart de produkter som har aktuell leverantör som huvudleverantör att visas i söklistan.

Denna inställning växlas direkt i söklistan i de berörda situationerna.

Ytterligare alternativ i söklista för produkter:

Automatisk förändring av storlek på söklistor

När söklistor för t.ex. kunder, produkter och order öppnas kan storleken på listan anpassas automatiskt efter innehållet.

Justera bredden till kolumner som valts in i söklistan innebär att listans storlek i bredd kommer att anpassa sig till det antal kolumner som har valts in beroende på kolumnernas bredd. Listans bredd kan då bli upp till skärmens bredd om många och breda kolumner har valts in.

Ett större antal kolumner har valts in i söklistan för produkt. Överallt där produkt visas kommer söklistans bredd att anpassa sig till dessa kolumner. Den horisontella rullningslisten kommer att behöva användas först när skärmens bredd blir mindre än kolumnernas totala bredd.

Justera höjden efter antal rader och ledigt skärmutrymme kommer att öka listans synliga rader på skärmen beroende på vilken upplösning på bildskärmen som används.

Om man även väljer att justera höjden kommer även skärmutrymme under fönstret som listan öppnades ifrån att tas i anspråk. Antal rader som visas beror då på antal poster i söklistan samt skärmens upplösning i kombination med fönstrets position.

Visa söklistor

Visa söklistor med alt+pil-ner innebär att söklistan enbart kommer att visas när knappen pil-ner används eller tangenterna alt+pil-ner trycks på tangentbordet i de aktuella textfälten.

Visa söklistor direkt kommer även att visa en söklista direkt när man börjar skriva ett nummer eller söknamn i ett textfält. I detta fall räcker även tangenten pil-ner (utan alt) för att öppna söklistan. Man kan alltså trycka pil-ner bokstav eller siffra för att visa söklistan och påbörja sökning.

Varannan rad med bakgrund

Söklistor och skärmlistor kan visas med bakgrundsfärg på varannan rad för att lättare kunna följa listor med många kolumner. Genom att välja in olika typer av listor kommer dessa att visas med utseende liknande "pyjamaspapper" på skrivare" med bakgrundsfärg beroende på färginställningar gjorda i Windows Kontrollpanel. Se följande avsnitt för vidare information:

Tangentbord / inmatning

Aktivera Enter för nästa fält. Om man avser att använda tangenten <Enter> för att komma till nästa fält i registreringsordningen markeras detta alternativ. Alternativet är standard vid installation av Winbas och om inte funktionen ska användas avmarkeras den. Om inte <Enter> används för nästa fält, används istället <Tab>, som är Windows standard beträffande förflyttning till nästa fält.

Eftersom enter för nästa fält inte är standard i Windows kan i visa fall konflikter med andra funktioner uppstå när man trycker Enter för nästa fält med vissa typer av tangentbord och drivrutiner.

Standard tangentbord är standardalternativ och används normalt för alla vanliga tangentbord och i kombination med äldre operativsystem eller stationära datorer.

Tangentbord med multifunktioner kan användas vid konflikt med annan programvara eller maskinvara. En sådan konflikt kan eventuellt uppstå i senare operativsystem och tangentbord med multifunktioner och vissa typer av bärbara datorer och då i synnerhet när externt tangentbord har kopplats in. Konflikten kan t.ex. visas sig genom att tangenten Enter knyts till CD-facket på en bärbar dator eller genom att datorn växlar till ett annat program.

Markörens storlek vid inmatning av text

Storlek på markör. Markörens storlek i textfält kan ändras till större storlek om man uppfattar det som svårt att följa den mellan textfälten. Genom att sätta storleken till 1 (en punkt i bredd) används Windows standardmarkör. Ökas storleken istället till ett värde högre än 1, kommer en bredare markör att skapas vid inmatning i textfält.

Utskrifter / rapporter

Flera samtidiga utskrifter till skrivare

Här kan man aktivera eller stänga av möjligheten att välja flera utskrifter och rapporter samtidigt i de två större huvudmenyerna för utskrifter. Standardläget är att flera utskrifter inte kan väljas, vilket innebär att enbart en utskrift kan väljas åt gången. Om man istället aktiverar funktionen medför detta att alla de rapporter som är markerade skrivs ut samtidigt.

Flera utskrifter i Utskrifter Administration innebär att flera utskrifter kan väljas i Utskrifter Administration.

Flera utskrifter i Utskrifter Bokföring innebär att flera utskrifter kan väljas i Utskrifter Bokföring.

Se följande avsnitt för ytterligare information om att välja flera samtidiga utskrifter:

Direktutskrift av innehåll i söklistor och skärmlistor

När innehållet i söklistor skrivs ut till skrivare eller bildskärm finns möjlighet att inkludera färgegenskaper från söklistan till själva utskriften. Färg på texten bestäms då av villkor angivna för söklistan och bakgrundsfärgen enligt inställningar för Varannan rad med bakgrund.

Använd färg på text som har definierats i 'Anpassa rader och villkor' ger möjlighet att inkludera färgegenskapen baserat på angivna villkor vid utskrift till bildskärm eller skrivare. Om t.ex. söklistan för Order innehåller villkoret Följesedel utskriven när innehållet i söklistan skrivs ut, kommer rader där följesedel är utskriven att skrivas med samma färg som i söklistan.

Använd bakgrundsfärg enligt inställningar för 'Varannan rad med bakgrund' kommer att skriva ut listan som "Pyjamaspapper" om så är angivet i inställningarna för listan. Inställningen motsvarar då den inställning man kan göra för varje rapport i Design av listor och rapporter - Radinställningar.

Utskrift till fil / Excel

Öppna alltid en ny arbetsbok i en ny instans av Excel innebär att Excel alltid öppnas som ny egen instans med bladet i en ny arbetsbok, istället för i en ny flik i en eventuell redan öppen arbetsbok.

Detta innebär att t.ex. innehållet i söklistor som skickas till Excel alltid kommer att öppnas i egna fristående fönster, oavsett om en tidigare Excelfil ligger öppen på skärmen. Det kommer då också att gälla när rapporter skrivs till Excel från t.ex. Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring.

Program och mapp vid utskrift till fil

Öppna Excel eller annat program med filen när rapport sparas som textfil i Utskrifter Administration och Utskrifter Bokföring. Välj eventuellt annat program och i vilken mapp filen ska sparas vid utskrift till fil:

Direktutskrift / Skicka e-blankett

Normalt visas dialogen Direktutskrift / Skicka e-blankett när en kund eller leverantör har en regel för e-blankett registrerad som innefattar den blankett som ska skrivas ut. I de fall de förinställda alternativen i E-Blanketter alltid gäller och e-mailadresser alltid finns på kunderna finns möjlighet att koppla bort denna dialog t.ex. vid direktutskrift från Order / faktura.

Bortkoppling av dialogen kan främst göras när förhandsgranskning också alltid sker på själva mailet innan det skickas. I detta fall slipper användaren att bekräfta både dialogen och själva mailet genererat från e-mailklienten.

 

 

 

  Fördelningar Inventarier Projekt Kontoplan Leverantörer Produkter Kunder Utskrifter Bokföring Utskrifter Administration Bokföring Administration Frågetecken - Hjälp Fönster Huvudrutiner Redigera Arkiv Bokföringens räkenskapsår Ändra systemdatum Skicka e-mail till support Anpassa knapprad Serviceorder Fördelningar Inventarier Projekt Kontoplan Leverantörer Produkter Kunder Utskrifter Bokföring Utskrifter Administration Bokföring Administration Bokföringens räkenskapsår Ändra systemdatum Skicka e-mail till support Anpassa knapprad Fönster / utseende Knapprad / skrivbord Utskrifter / rapporter Knapprad Skrivbord Navigatör Söklistor Tangenter / inmatning