Skärmlistor - Anpassa rader - Villkor

Winbas hjälp

Anpassa rader och villkor

Välj kolumn

Välj först den kolumn som är föremål för villkoret. Varje skärmlista innehåller ett antal kolumner som villkoret kan baseras på och motsvarar de kolumner som är tillgängliga vid Anpassa kolumner i skärmlistor. Antalet kolumner varierar beroende på vilken skärmlista som avses. Skärmlistor som visar mycket omfattande register såsom för Produkter, innehåller i allmänhet ett hundratal fält som är möjliga att välja.

Ange villkor

Förutom själva kolumnen ska därefter typ av jämförelse anges. Följande jämförelser kan användas:

  • Lika med

Används när data ska vara lika med det angivna värdet. Till Ja/Nej-begrepp används Lika med.

  • Större än eller lika med

Större än eller lika med t.ex. ett belopp eller antal. Kan även användas till textbegrepp.

  • Mindre än eller lika med

Främst till belopp eller antal, men även textbegrepp.

  • Innehåller

Används främst till textbegrepp, t.ex. när en benämning eller kommentar innehåller ett speciellt ord eller annat begrepp.

Ange därefter vilket värde kolumnen ska jämföras mot. Beroende på vilken typ av data som lagras i kolumnen kan olika värden anges. Om t.ex. datatypen motsvarar ett Ja/Nej-fält, ska enbart Ja eller Nej anges, eller om kolumnen innehåller ett belopp, ska en siffra anges. Rubriken ovanför värdet anger vilken typ som kan anges beroende på vilken kolumn som har valts.

Systemdatum som variabel

Variabeln <sysdat> användas för att löpande gälla som systemdatum i jämförelser mot datumfält. Detta gäller också för kolumner som innehåller leveranstid.
Använd variabeln t.ex. för att sätta röd färg när offerters giltighetstid, fakturors förfallodatum eller orders leveranstid har passerat.

Systemdatum minus dagar. Variabeln kan även användas tillsammans med ett konstant antal dagar. T.ex. kan Senaste köpdatum mindre än <sysdat>-365 användas i söklistan med leverantörer för att gråmarkera de leverantörer där inköp inte har skett under det senaste året.

Systemdatum plus dagar. På samma sätt kan ett antal dagar adderas till dagens datum för att lättare kunna bevaka kommande händelser. T.ex. kan <sysdat>+5 mindre än eller lika med Leveranstid användas för att indikera leveranser de kommande fem dagarna.

Utseende

Genom att klicka på knappen för färg visas dialogen för angivelse av textfärgen i listan. Det är denna färg som raden kommer att visas med när det inställda villkoret uppfylls. Man kan även använda attributet Fet stil, antingen i kombination med textfärg eller enbart fet stil tillsammans med standard textfärg.

Genom att lägga en färg till anpassade färger i dialogen där färg väljs, kan den sparas och användas för villkor även i andra skärmlistor.