Skicka e-mail till support

Winbas hjälp

Funktionen kan användas för att snabbt posta ett meddelande till support@winbas.com eller annan supportavdelning ansvarig för support.

Funktionen kan nås genom att:

Klicka på knappen i knappraden där funktionen ingår som standard.

Välja funktionen i hjälp-menyn (?) där den alltid finns om den väljs bort ur knappraden.

Välja e-mail till support i Winbas Navigatör eller välja in funktionen på Skrivbordet.

Inställningar för e-mail till support

Inställningar för e-mail till support innebär att man kan registrera återkommande uppgifter såsom direkttelefon för att supportavdelningen snabbt ska kunna återkomma med svar. Första gången e-mail ska skickas till support öppnas dialogen för att ange uppgifter om t.ex. avsändare och telefonnummer.

Mottagande supportavdelning

E-mailadress till support föreslår automatiskt adressen support@winbas.com. Vid behov kan denna uppgift förändras till annan leverantör av supporttjänster.

Adressen styr också om annan leverantör sköter support och felsökning av problem genom uppkoppling via Internet mot datorn.

Avsändare / svara till

Användare / avsändare föreslår första gången automatiskt namnet på den inloggade användaren. Detta namn kommer att stå som avsändare och kommer att kontaktas av supporten.

Befattning / arbetsuppgift utgör den huvudsakliga arbetsuppgiften på företaget. Välj antingen något av de förvalda alternativen Ekonomi, Försäljning samt Lager - eller fyll i annan befattning som passar om så önskas.

Telefon till avsändare avser direkttelefon till personen som ska kontaktas när kontakten sker per telefon.

Avsändande företag är företaget som använder Winbas och föreslås från företagsnamnet angivet i Inställningar Allmänt. Ange korrekt avsändande företag om företagsnamnet inte stämmer, t.ex. när flera olika företag körs i Winbas.

Licenskod enligt Licensinformation kommer att bifogas till e-mail som skickas.

Bifoga skärmbild som bilaga betyder att när ett e-mail skickas till mottagande supportavdelning, kommer en bild av skärmen (Print Screen) att läggas som bilaga till mailet. Mottagaren kan då se avsändarens skärm så som den såg ut när knappen Skicka e-mail till support valdes.

Funktionen är från början påslagen, men kan vid behov kopplas bort. Om alternativet inte är aktiverat beror det på att den aktuella datorn inte stöder funktionen, t.ex. beroende på vilken e-mailklient som används. Bilagan kommer annars att lägga sig i mailet som komprimerad Jpeg, och kan också vid behov tas bort från mailet i det enskilda fallet.


Visa inställningar innan e-mail skickas bockas av när uppgifterna väl är ifyllda och dialogen kommer inte att visas igen när nästa e-mail ska skickas. Om uppgifterna därefter behöver förändras i framtiden, kan dialogen öppnas från Inställningar för användare.

Följande kommer att inkluderas vid E-mail till support

Ämnesrad

Om någon rutin utöver standardmenyerna Administration eller Bokföring är aktiverad kommer namnet på rutinen (fönstret) samt eventuellt ytterligare information att inkluderas i ämnesraden. Denna information föreslås för att underlätta registrering av ärendet, men kan också strykas och ersättas med annat ämne om den föreslagna rubriken inte skulle överensstämma med det avsedda ärendet.

Exempel på ämnesrader

Utskrifter Administration har valts och utskriften Leveransplanering har markerats. När funktionen e-mail till support väljs kommer ämnesraden att innehålla: Utskrifter Administration - Leveransplanering.

Order / faktura är uppe på skärmen och markören blinkar i fältet Betalningsvillkor. När funktionen e-mail till support väljs kommer ämnesraden att innehålla: Order / faktura - Betalningsvillkor.

Text

Följande uppgifter om användaren och datorn kommer att inkluderas i textfältet när ett e-mail skickas.

Rubrik

Innehåll

Inkluderas

Avsändare

Namnet på avsändaren.

Om ifylld

Befattning

Befattning eller huvudsaklig arbetsuppgift på företaget som kan vara någon av de förvalda t.ex. Ekonomi eller Försäljning, eller annan befattning som har angivits.

Om ifylld

Telefon

Direkttelefon till avsändaren som ska kontaktas.

Om ifylld

Företag

Företaget som ska kontaktas.

Om ifylld

Licenskod

Licenskod enligt Licensinformation.

Alltid

Version

Version av Winbas. Uppgiften är alltid viktig i kontakten med supportavdelningen.

Alltid

Klient

Avser sökvägen till programinstallationen på den lokala datorn. t.ex. c.\winbas.

Alltid

Server

Sökvägen till Winbas datakatalog på den delade serverenheten. Sökvägen visar även databasnamnet för det aktiva företaget.

Alltid

OS

Version av operativsystem och eventuella servicepack, t.ex. Windows XP Service Pack 2 version 5.1.2600.

Alltid

Terminal Server

Indikerar att Winbas körs via Terminal Server och specificerar datornamnet på servern där tjänsten körs.

Enbart vid Terminal Server

Skrivare

Installerade skrivare på den berörda datorn. Uppgiften underlättar för supportavdelningen när ärendet handlar om skrivare.

Alltid