Winbas Skrivbord

Winbas hjälp

Dialogen Genväg

Winbas Skrivbord gör det möjligt att själv skräddarsy utseendet och skapa egna personliga genvägar till de rutiner som man oftast använder. Genom att förändra egenskaperna för skrivbordet med personliga inställningar, kan exempelvis bakgrundsfärg och bakgrundsbild för skrivbordet anges.

Se följande avsnitt för information om hur skrivbordets bakgrundsfärg och bakgrundsbild kan förändras:

Snabbmenyn skrivbord

Utöver Inställningar för användare kan man via Snabbmenyn skrivbord växla mellan att använda eller att inte använda skrivbordet. Ändringar som görs i exempelvis Snabbmenyn skrivbord återspeglas i Inställningar för användare.

Genvägar på skrivbordet

Winbas Skrivbord kan användas för att spara genvägar till rutiner Winbas, eller till relaterade dokument och program, så att dessa kan öppnas direkt ifrån Winbas.

I stora drag kan två olika typer av genvägar skapas:

Winbas

Genvägar kan skapas till drygt 120 registreringsrutiner och körningar i Winbas, beroende på vilka rättigheter den inloggade användarprofilen har.

 

 

Om rättighet saknas för användaren när en rutin ändå finns invald på skrivbordet, t.ex. vid ett delat skrivbord - visas ikonen Ingen rättighet.

Andra program eller dokument

Olika sätt att skapa en ny genväg till skrivbordet

Dialogen Ny genväg

Genom att högerklicka på skrivbordet öppnas en snabbmeny med olika alternativ. Alternativet Ny genväg kan användas för att skapa alla typer av genvägar. Genvägen kommer då att skapa i den position där man högerklickade. På motsvarande sätt kan funktionen även nås genom att dubbelklicka någonstans på skrivbordet.

Dra och släpp genvägar till mappar eller filer från Windows till Winbas skrivbord

Genom att öppna utforskaren och markera en eller flera filer, kan dessa dras in till Winbas skrivbord och genvägar skapas då automatiskt.

Även genvägar som ligger på Windows skrivbord kan dras in till Winbas på detta sätt.

 

 

Genom att dra in en hel mapp med filer från utforskaren eller Windows skrivbord, kan en genväg till hela mappen skapas i Winbas skrivbord. Mappen kan t.ex. innehålla ofta använda dokument eller liknande, och när man klickar på genvägen öppnas utforskaren med innehållet i mappen.

Dra och släpp rutiner från Winbas Navigatör till skrivbordet

Om Winbas Navigatör används för att starta rutiner i Winbas, kan dessa dras i på skrivbordet för att skapa en genväg automatiskt.

 

Lägg ut rapport som genväg från utskriftsmenyerna

Lägg ut som genväg på skrivbord är en funktion som kan användas från utskriftsmenyerna Administration och Bokföring för att skapa en genväg på skrivbordet till en rapport eller annan utskrift.

Knappen för att skapa genvägen visas till höger om utskriftsparametrarna när en rapport har valts.

 

 

Genvägar till rapporter på Winbas Skrivbord.

Genvägar som skapas automatiskt från utskriftsmenyerna kommer att fyllas på från skrivbordets översta högra hörn.
Genvägen kommer då också att spara de villkor som har valts för utskriften, så att alternativen inte behöver väljas igen efter att genvägen har valts. I vissa fall sparas också urvalen Fr.o.m. - T.o.m. som t.ex. när Detaljstatistik alltid tas för innevarande månad, kommer perioden också att föreslås för nästa månad.

Hantering av befintlig genväg med mus

Klicka på genväg. Genom att klicka som vanligt en gång med vänster musknapp, öppnas den aktuella genvägen.

Högerklick på genväg. Genom att högerklicka på genvägen visas olika typer av kommandon som kan användas på genvägen, se ytterligare information i avsnittet nedan.

Dra och släpp. Genom att hålla ner vänster musknapp och dra musen till en annan position på skrivbordet, flyttas genvägen till den nya positionen.

Kommandon via snabbmeny från skrivbordet

 

Genom att högerklicka på en fri yta på skrivbordet (ej på en genväg) nås olika funktioner för skrivbordet.

T.ex. kan en ny genväg skapas i den position där man högerklickade.

Ny genväg öppnar dialogen Ny genväg och kan användas för att skapa alla typer av genvägar. Dialogen kan även nås genom att dubbelklicka på skrivbordet.

Klistra in genväg skapar en kopia av en genväg som tidigare kopierats genom att man har högerklickat på själva genvägen och valt Kopiera genväg.

Justera mot rutnät. När genvägar läggs till eller flyttas på skrivbordet, kommer dessa automatiskt att fästas mot ett osynligt stödraster. Alltså ett nät av fästpunkter i höjd och bredd. Detta innebär att genvägarna på skrivbordet ordnas i jämna rader och kolumner, med ett fast avstånd mellan varje genväg. Justera mot rutnät är från början aktiverad, men kan vid behov kopplas bort genom att högerklicka på skrivbordet.

Ordna genvägar Radvis innebär att alla genvägar ordnas horisontellt från vänster till höger och fortsätter på nästa rad, beroende på skärmens storlek. Om man exempelvis har förändrat skärmens storlek, kan alternativet användas för att ordna ikonerna efter den nya storleken.

Ordna genvägar Kolumnvis utför samma sak som ovan, men utgår istället från skrivbordets vänsterkant och ordnar genvägarna vertikalt i kolumner och påbörjar en ny kolumn beroende på skrivbordets höjd.

Ta bort alla genvägar tar bort alla befintliga genvägar på skrivbordet efter att kontrollfrågan har besvarats. Använd alternativet för att städa upp skrivbordet innan nya genvägar skapas, exempelvis efter nyinstallation, för att ta bort befintliga exempel på genvägar.

Återställ genvägar till standard går tillbaka till Winbas ursprungliga uppsättning av genvägar, vilka utgör exempel på hur genvägar kan användas.

Egenskaper för skrivbord öppnar Inställningar för användare med den aktuella fliken som innehåller bl.a. skrivbordets egenskaper.

Kommandon via snabbmeny från genväg på skrivbordet

 

Genom att högerklicka på en genväg nås olika funktioner för en befintlig genväg på skrivbordet.

T.ex. kan en genväg öppnas genom att välja alternativet Öppna. Genvägen öppnas även genom att klicka på den.

Öppna startar det aktuella programmet, dokumentet eller funktionen i Winbas. Samma som att klicka med vänster knapp på genvägen.

Klipp ut genväg tar bort genvägen och placerar den i skrivbordet urklipp, för att sedan kunna klistras in en eller flera gånger på skrivbordet.

Kopiera genväg kopierar genvägen, för att den sedan ska kunna klistras in en eller flera gånger på skrivbordet. Klipp ut genväg och Kopiera genväg fungerar enbart inom Winbas skrivbord, man kan alltså inte kopiera en genväg i Winbas till Windows skrivbord.

Ta bort genväg tar bort den markerade genvägen från skrivbordet.

Ändra namn är ett alternativ för att direkt ändra namnet istället för att gå via Egenskaper och ändra namnet via dialogen. Byte av namn kan också göras för genvägar till utskrifter t.ex. när samma rapport förekommer flera gånger, men med olika urvalsalternativ.

Egenskaper för genväg visar Dialogen Genväg som medger förändring av egenskaperna för den aktuella genvägen, t.ex. förändring av namnet som visas på skrivbordet eller sökvägen till en fil.

Egenskaper för fil är enbart aktiverad om genvägen representerar en fil i filsystemet. Om genvägen är kopplad till en rutin i Winbas är alternativet inaktiverat. Egenskaper för fil visar egenskaper för den fysiska filen som genvägen pekar på. Filens egenskaper kan variera beroende på vilken typ av fil det gäller. Ett Microsoft Worddokument innehåller mycket omfattande egenskaper, medan någon annan typ av fil kanske enbart har standardegenskaper såsom storlek och datum på filen.

Beskrivning av funktioner och filer

Om inställningen Visa lång beskrivning är aktiverad kommer en beskrivning av genvägen att visas. Om det handlar om en funktion i Winbas visas den ordinarie beskrivningen av funktionen, om det är en fil eller annat program visas information om filen.

 

Som ett komplement till att högerklicka på genvägen och välja Egenskaper för fil, är det alltså möjligt att se vissa egenskaper direkt i beskrivningen såsom t.ex. sökväg, storlek och förändringsdatum.

 

Muspekaren är över en Excel-fil och en beskrivning av filens egenskaper visas.

Diskussion kring Skrivbord och huvudmenyer

Skrivbordet kan användas i kombination med huvudmenyerna Administration och Bokföring, men kan även konfigureras så att huvudmenyerna inte behöver användas så ofta. Genom att skapa personliga genvägar till de mest använda rutinerna, kan alternativet Administration öppnas vid start bockas av och Winbas startas utan huvudmeny. Administration och Bokföring kan därefter väljas från knappraden efter behov.