Översikt Utskrifter Administration och Bokföring

Winbas hjälp

Utskrifter Administration
Utskrifter Bokföring

Utskrifter

Utskrift till bildskärm
Utskrift till skrivare
Utskrift till fil

Bildskärm. Genom att granska rapporten på bildskärm ges en överblick innan utskriften och möjlighet att spara som PDF, skicka som e-mail samt möjlighet att utföra fritextsökningar på olika begrepp.

Skrivare. Dialogen Skriv ut föreslår de skrivarinställningar som har gjorts för den aktuella utskriften i samband med design av utskriften och möjlighet att välja en annan skrivare.

Fil. Utskrift till fil skapar en tabseparerad fil enligt Windows standardformat. Filen kan därefter öppnas och bearbetas i valfritt program, t.ex. Microsoft Excel beroende på inställning i Inställningar för utskrift till fil.

Beskrivning av de två dominerande menyerna för utskrifter, rapporter och blanketter i Winbas samt hantering av dessa.

Menyernas innehåll

Utskrifter Administration

Alla utskrifter som rör Winbas Administration samt utskrifter för projekt relaterade till administration finns samlade under denna meny.

Utskrifterna i Utskrifter Administration är uppdelade i följande sektioner som motsvarar de logiska delarna av Winbas:

  • Kunder / reskontra
  • Produkter / lager
  • Order / fakturering
  • Projektuppföljning
  • Leverantörer / reskontra

Utskrifter Bokföring

Utskrifter som rör Winbas Bokföring, samt utskrifter över projekt relaterade till bokföring finns samlade under denna meny. Vissa projektutskrifter finns bland administrationens utskrifter för att begränsa tillgången till bokföringsutskrifter vid arbete med projekt och projektuppföljning.

Utskrifterna avseende bokföring är uppdelade i fyra sektioner:

  • Grundregister
  • Företagets rapporter
  • Utskrifter resultatenheter
  • Utskrifter per projekt

Hantering

Möjlighet att välja flera samtidiga utskrifter

I Inställningar för användare man koppla på eller stänga av möjligheten att välja flera utskrifter och rapporter samtidigt i de två större huvudmenyerna för utskrifter.

Markera en eller flera utskrifter

Följande gäller om någon av inställningarna Flera utskrifter i Utskrifter Administration / Flera utskrifter i Utskrifter Bokföring är vald:

Genom att välja ett alternativ blir denna utskrift markerad. Väljs ytterligare alternativ är flera utskrifter markerade för utskrift till skrivare. Man kan alltså genom att välja flera utskrifter, starta flera samtidiga utskrifter till skrivare vid ett och samma tillfälle beroende på inställningen flera utskrifter.

Även om flera utskrifter är markerade, är enbart en utskrift den aktiva. Det är den aktiva utskriften som aktiveras vid val av Design, Utskrift till bildskärm och Utskrift till fil, då dessa alternativ bara hanterar en utskrift åt gången.

Figuren visar att två utskrifter är markerade för utskrift till skrivare.

Det aktiva alternativet är Försäljningsstatistik för Design, Utskrift till bildskärm och Utskrift till fil.

Observera att alla markerade utskrifter kommer att ske till skrivare vid val av F10 - Skrivare. Detta innebär att tidigare utförda utskrifter ska avmarkeras, såvida dessa inte ska skrivas ut igen.

Urval och alternativ

För respektive utskrift finns ett antal urvalsbegrepp och villkor. Dessa parametrar sätts när själva utskriften har valts. Ska ytterligare en utskrift skrivas till skrivare anges även dessa parametrar. Parametrarna som kan anges skiljer sig från utskrift till utskrift, beroende på syftet med utskriften.

Eftersom man kan välja flera utskrifter och därmed flera uppsättningar parametrar, sparas alla inställningar för respektive utskrift så länge fönstret är öppet.

Intervall

Urvalsbegreppen anges oftast med ett intervall, vanligen rubricerade med Fr.o.m. och T.o.m. Intervallens föreslagna värde är i allmänhet hela intervallet, d.v.s. hela månaden vid datum för verifikationslista, eller alla kunder vid kundutskrift. Datum och perioder måste i allmänhet anges om inget standardintervall är föreslaget.

Sökregister

För att välja en specifik post eller, använd sökregistret med hjälp av tangenterna Alt+Pil-ner i det aktuella fältet för att öppna det bakomliggande registret. Om registret t.ex. är kundregister, visas den personligt anpassade söklistan.

Tips vid samma värde i intervallet Fr.o.m. och T.o.m. Om något har angivits i fältet Fr.o.m. t.ex. ett kundnummer eller datum, kan detta automatiskt kopieras till fältet t.o.m. genom att använda tangenterna Ctrl+Enter.

Egna urval

Genom att klicka på Pil-ner vid fältet kan annat begrepp väljas för urvalet. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Villkor

Alternativen i villkorsdelen är numrerade, vilket innebär att alt+nummer kan användas för att ange ett villkor från tangentbordet.

I de fall då utskriften är belagd med ett stort antal urval och villkor, anges dessa i två olika flikar. Dessa nås då enligt Winbas standard med funktionstangenterna F2 och F3.

Lägg ut på skrivbord

Lägg ut som genväg på skrivbord är en funktion som kan användas från utskriftsmenyerna för att skapa en genväg på skrivbordet till en rapport eller annan utskrift.

Knappen för att skapa genvägen visas till höger om utskriftsparametrarna när en rapport har valts.

Genvägar till rapporter på Winbas Skrivbord.

Genvägar som skapas automatiskt från utskriftsmenyerna kommer att fyllas på från skrivbordets översta högra hörn när man klickar på knappen.

Detaljstatistik. Genvägen kommer då också att spara de villkor som har valts för utskriften, så att alternativen inte behöver väljas igen efter att genvägen har valts. I vissa fall sparas också urvalen Fr.o.m. - T.o.m. som t.ex. när Detaljstatistik alltid tas för innevarande månad, kommer perioden också att föreslås för nästa månad.

Huvudbok med konto. När knappen i utskriftsmenyn används för att lägga ut huvudboken på skrivbordet, kan också konto sparas i genvägen.
Detta betyder att det konto som har angivits i dialogen och föreslås i dialogen när genvägen väljs. Använd funktionen för snabb åtkomst till vanligt förekommande konton som ska kontrolleras.

Innevarande period föreslås tillsammans med kontot.

Dra och släpp. När rapporten är aktiverad valen har gjorts, kan rapporten också placeras direkt på valfri plats genom att dra och släppa den över skrivbordet. Genvägen skapas alltså på samma sätt som när en rutin dras in från Navigatören eller externa filer och program läggs till från utforskaren.

Skapa en genväg för utskrift av plocksedlar.

  Design av utskrifter Utskrift till bildskärm Utskrift till skrivare