Utskrifter Administration - Detaljstatistik

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Detaljstatistik är ett mångsidigt instrument för att för att skapa rapporter med sammanställd försäljningsdata i olika summeringsnivåer. Via utskriften till fil och Excel ges ytterligare möjligheter för vidare bearbetning i t.ex. pivottabeller.

Utseendet för Detaljstatistik bestäms av vilka fält som har valts för utskriften i Design av listor och rapporter.

Villkor

Följande villkorsalternativ kan användas vid utskrift av detaljstatistik, dessa villkor återfinns under fliken Villkor.

Orderstatistik visar alla transaktioner på registrerade order, både fakturerade och de som finns kvar i orderregistret. Datumangivelse gäller för orderdatum.

Fakturastatistik visar alla transaktioner från fakturor, From datum och Tom datum som anges gäller för fakturadatum. Detaljsstatistik för fakturor speglar innehållet i t.ex. Produkter - Statistik och kan även vid behov förändras genom Justering av statistik.

Uppdelad per säljare genererar en utskrift som är uppdelad på säljare med sidbrytning per varje ny säljare.

TB skrivs ut bestämmer om täckningsbidrag / täckningsgrad ska inkluderas vid utskriftstillfället, även om dessa kolumner är valda i rapportens design.

Om man permanent vill koppla bort uppgifterna TB / TG från utskriften kan man istället också välja bort kolumnerna från rapportens design. Notera att denna förändring då gäller för alla användare som använder rapporten.

Säljare på kund berör urvalet i intervallet Säljare och alternativet Utskriftsnivå kund - Säljare, samt Uppdelad per säljare. Alternativet styr ifall säljare ska hämtas från själva kunden som ordern eller fakturan är registrerad på.

Säljare på order innebär istället att säljaren hämtas från ordern eller statistikraden vid fakturastatistik - där den kan vara ändrad i samband med att ordern registrerades i Order / faktura.

Utskriftsnivå kund

Eftersom utskriften utgörs av alla kunder i urvalet med försäljning för dessa, visas försäljning per respektive kund som standard. Önskas en annan utskriftsnivå i kundledet kan t.ex. Säljare eller Kundgrupp väljas.

Säljare är ett komplement till alternativet Uppdelad per säljare ovan med skillnaden rapporten kommer att baseras på säljare utan sidbrytning per varje ny säljare. Rapporten baseras då på säljaren istället för kunden. Om man avser att skriva rapporten till fil för rapportering för både säljare, kund och kundgrupp bör istället alternativet Uppdelad per säljare användas eftersom alla begreppen då kommer att skrivas till filen.

Kundgrupp innebär att försäljning kommer att skrivas ut summerad och sorterad på kundgruppen snarare än själva kunden.

Kund är standardalternativet som innebär att försäljningen grupperas och sorteras på respektive kund i intervallet.

Total. Genom att välja Total i utskriftsnivå kund kan statistik på en viss produkt eller produktgrupp under en viss tidsperiod sammanställas oavsett kund. I detta fall får man alltså den totala summeringen av försäljningen av exempelvis produkter angivna i intervallet.

Utskriftsnivå produkt

Produktgrupp. Normalt visas försäljning där transaktionerna är summerade per produkt. Det är möjligt att välja en annan summeringsnivå på produkten, som exempelvis per grupp. Försäljningen kommer i detta fall att summeras på produkternas registrerade grupper.

Produkt är standardalternativet där alla transaktioner summeras och sorteras baserat på sålda produkter.

Specificerad tar med alla transaktioner vid utskriften, vilket ger en omfattande rapport. De fält som används vid specificerad, designas separat i listan och innehåller t.ex. antal, valuta och prisuppgifter. Specificerad utskrift t.ex. kan användas vid utskrift till fil och pivottabeller med uppdelningar och grupperingar av olika begrepp baserat på en tidsaxel då t.ex. datum kommer att ingå i filen.

Specificerad benämning. Beroende på utskriftsnivå skrivs produktens eller gruppens benämning tillsammans med summorna i rapporten. Om rapporten skrivs Specificerad, kommer istället transaktionens eventuellt ändrade benämning att visas i rapporten.

Benämningen kan då skilja sig åt på transaktionsnivå när en produkt används för tillfälliga försäljningar av en viss typ, och texten ändras i från fall till fall. Texten redovisas då i rapporten på samma sätt som i statistiken och på fakturan.

Specificerat antal. Kolumnen S:a Försäljantal avser alltid summan av antalet med avseende på den summeringsnivå som har valts. Summan är alltid samma oavsett om rapporten skrivs specificerad.
Kolumnen Spec Antal visar transaktionens antal om rapporten skrivs specificerad. Om man vill se fakturerat antal per rad är det alltså kolumnen Spec Antal man ska titta på t.ex. när rapporten skrivs till Excel och alla fält skrivs ut.

Kommentar vid specificerad. Normalt skrivs orderradens kommentar med start på en egen rad i det specificerade avsnittet av rapporten. Alternativet Kommentar vid specificerad i rapportens design innebär att kommentarer kan kopplas bort från rapporten. Genom att välja bort alternativet kan rapporten skrivas ut specificerad med enbart orderrader och utan kommentarer.

Total ger den kortaste typen av utskrift, där den totala försäljningen visas summerad på de begrepp som är angivna i utskriftsnivå kund, t.ex. total försäljning per kund, eller total försäljning per kundgrupp.

Lägg ut som genväg på skrivbord kan användas för att skapa en genväg på skrivbordet till rapporten. Genvägen kommer då också att spara de villkor som har valts för utskriften, så att alternativen inte behöver väljas igen efter att genvägen har valts.

Knappen för att skapa genvägen visas till höger om utskriftsparametrarna när rapporten har valts.

I vissa fall sparas också urvalen Fr.o.m. - T.o.m. som t.ex. när rapporten alltid tas för innevarande månad, kommer perioden också att föreslås för nästa månad.

Urval

Följande urval kan göras under fliken Urval, anges inget urval skrivs all detaljstatistik ut enligt standardförslag.

Säljare

Avser antingen säljaren på kund, order eller faktura beroende på alternativen Säljare på kund / order och Orderstatistik / Fakturastatistik.

Alternativet Lagerplats visas om lagerplatser används.

Möjligheten att istället växla urvalet till projekt eller lagerplats innebär att utskrift kan ske för all försäljning i den enskilda butiken eller annan geografisk plats. Lagerplatserna kan då t.ex. vara definierade som arbetsgrupper där säljarna tillhör specifika platser.

Kundgrupp

Kundgrupp registrerad på kund som ingår order eller fakturastatistik.

Kundnummer

Intervallet för de kunder som ingår order eller fakturastatistik. Utöver standardintervallet för kundnummer, kan eget urval göras på valfritt begrepp i kundregistret. Välj t.ex. Projekt för att ta fram statistik på transaktioner med ett visst projekt, eller Fakturakund för statistik på kunder med en eventuell fakturakund.

Produktgrupp

Produktgrupp registrerad på produkt som ingår order eller fakturastatistik.

Produkt

Intervallet för de produkter som ingår order eller fakturastatistik. Utöver standardintervallet för produktnummer, kan eget urval göras på valfritt begrepp i produktregistret. Välj t.ex. Leverantör för att ta fram statistik på produkter med en viss leverantör, eller Lagerplats för transaktioner på en viss lagerplats.

Datum

Beroende på alternativet Orderstatistik / Fakturastatistik avses antingen orderdatum eller fakturadatum.

Datumintervallet föreslås initialt som innevarande kalenderår, för få med tidigare statistik kan ett datum i ett tidigare år anges. Genom att blanka fr.o.m. datum kommer rapporten att omfatta all historisk försäljning.

Eget urval specialprislista på kund

I de fall någon av Specialprislista 1, 2 eller Kampanjpris väljs via eget urval på kundnivå inkluderas de kunder med specialprislistan registrerad i rapporten. Det betyder då att rapporten också kommer att begränsas till de produkter som ingår i själva specialprislistan, eller i produktgrupper i specialprislistan.

Välj specialprislista som eget urval och ange en eller flera specialprislistor i ett intervall.

Detta innebär att om Total väljs för utskriftsnivå kund, redovisar rapporten den totala försäljningen av de produkter och grupper som finns i prislistan till de kunder där prislistan används. Om utskriftsnivå Kund väljs sker istället en uppdelning av försäljning till respektive kund om specialprislistan används på flera kunder.

Eget urval på Ordertyp

Om ordertyp väljs via eget urval på kundnivå visar rapporten försäljning enbart på den valda typen av faktura. Detta betyder att uppdelning av statistiken i rapportens olika nivåer kan göras t.ex. för vanlig försäljning (oftast typ 1), order för serviceärenden, samlingsfakturor eller kontantförsäljning.

Utskrift av rapporten Detaljstatistik till fil och Excel

Den specificerade utskriften till fil innebär att ett antal kolumner kan användas för uppföljning via pivottabeller i Excel. Som exempel kan nämnas Spec Landskod som t.ex. kan användas i pivottabeller med uppdelning på land vid försäljning till olika länder.

Vidare skrivs också en del begrepp till filen som annars inte skrivs till den vanliga rapporten till bildskärm eller skrivare:

Kundgrupp kommer alltid att bifogas i filen även när Kund har valts i Utskriftsnivå kund. Detta för att underlätta grupperingar av kunder i respektive kundgrupp t.ex. när pivottabeller skapas i Excel.

Produktgrupp skrivs till filen tillsammans med produktnumret vid alternativen Produkt och Specificerad, t.ex. när man avser att ordna försäljning på produktgrupper i en tidsaxel vid specificerad utskrift.

Vanligt förekommande vid skapande av pivottabeller är tiden och inbördes jämförelser i grupper samt jämförelser mellan grupper. Om man avser att jämföra produkter i grupper under en tidsperiod så får man alltså ut produktgrupp vid utskriften till fil. Produktgrupp kan då också kombineras med kundgrupp och även säljare när alternativet Uppdelad per säljare väljs.

Transaktioner i rapporten

Antal eller belopp finns

Detaljstatistik inkluderar de transaktioner där inköpsantal eller försäljningsantal, eller belopp inte är noll. Transaktioner där dessa begrepp är lika med noll tas alltså inte med vid utskriften.

Statistik vid internuttag

Om inte inställningen Statistik vid internuttag används kommer internförsäljning att exkluderas från detaljstatistiken. Med internförsäljning avses internförsäljning på kund med momskod Intern, eller där orderns momskod har ändrats till intern på annan kund.


För att ta fram ett urval för vidare bearbetning och eventuella utskick, kan en aktivitet skapas i Winbas Säljstöd baserad på kunder och försäljningsstatistik.