Säljstöd Aktiviteter - Skapa aktivitet

Winbas hjälp

Aktiviteter

Skapa en aktivitet i Säljstöd baserad på kunder och försäljningsstatistik i Winbas, där kunder i ett angivet företag är registrerade som organisationer i Winbas Säljstöd. För att underlätta ett eventuellt efterarbete i samband med korrespondens med de berörda organisationerna t.ex. via e-mail, återfinns även en urvalsprincip för att ta fram de relevanta kontaktpersonerna.

Företag

Ange något av de i Winbas administrativa företag bestämda företag för att skapa en aktivitet med utgångspunkt från företagets kunder eller detaljstatistik. Det företag som är satt till huvudföretag, föreslås alltid som standard.

Förutsättningen för att en aktivitet baserad på företagets kunder ska kunna kopplas till organisationer, är att kunderna finns upplagda som organisationer i Säljstöd.

Ange intervall som urvalet ska baseras på

Aktivitet baserad på kundregister

Urval kan ske enbart från Winbas kundregister utan hänsyn tagen till försäljning, t.ex. om man önskar knyta en aktivitet till exempelvis en produktgrupp eller säljare. De urval som avser kund görs under fliken Kunder och om urvalet enbart berör själva kundregistret användes bara denna flik.

Aktivitet baserad på försäljningsstatistik

Används något av urvalen på fliken Statistik, kommer aktiviteten automatiskt att baseras på försäljningsstatistik. Urvalet kan ske med hänsyn till produkt, försäljningsdatum eller inom ett visst beloppsintervall.

Fliken Kunder

Säljare anges om urvalet ska ske med hänsyn till säljare. Genom att välja knappen pil-ner visas de användare som är registrerade i Winbas Användare och rättigheter. Säljare kan avse dels den säljare som finns angiven på kunden, eller den säljare som finns registrerad i detaljstatistiken, beroende på valet av alternativet Säljare hämtas från statistik.

Kundgrupp registrerad på kund kopplad till organisation som ingår försäljningsstatistik. Använd knappen Pil-ner för att välja kundgrupp registrerad i det aktuella företaget.

Kundnummer kan anges för att begränsa aktivitetens organisationer, knutna till kunder i det valda företaget. Via söklistan för kund, kan en enskild kund härledas i det aktuella företaget.

Utöver standardintervallet Kundnummer kan ett eget urval göras på valfritt begrepp i kundregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ.

Detta betyder att urval för att skapa en aktivitet kan göras baserat på kunder med en viss prislista, eller kunder i ett specifikt land.
I kombination med ett urval i fliken statistik är det t.ex. möjligt att ta fram all export (momskod Export) under viss tidsperiod.

Säljare hämtas från statistik anges om den säljare som finns registrerad i försäljningsstatistiken ska användas, snarare än den säljare som är angiven på kunden. Ett exempel är när en verksamhet sätter säljare direkt på ordern, istället för att ha en fast registrerad säljare på kunden. Notera att om detta alternativ aktiveras kommer urvalet baseras på försäljning, därmed inkluderas inte kunder som saknar försäljningsstatistik.

Fliken Statistik

Produktgrupp. Om produktgrupp används, kommer urvalet för aktiviteten automatiskt bestå av data hämtad från försäljningsstatistik där produkter registrerade med grupper i intervallet ingår.

Produktnummer kan användas för att begränsa urvalet ytterligare. Urvalet för aktiviteten kommer då att bestå av försäljningsstatistik där produkter i intervallet ingår.

Försäljningsdatum begränsar det statistiska urvalet i tiden, med hänsyn till datum på transaktionen i statistiken.

Summa belopp avser det totala försäljningsbeloppet i SEK, avseende det intervall som bestäms av de övriga urvalen som har gjorts beträffande kunder, produkter och statistik.

Om t.ex. ett snävt intervall har angivits för sålda produkter, kommer en kund som köper produkter vilka inte är med i intervallet kanske inte med, om gränsvärdet för försäljningsbeloppet är sätt till ett högre värde.

Lägg till Kontakter från valda organisationer

Då det underliggande kundunderlaget kommer att bestå av organisationer i Säljstöd, finns möjlighet att välja om och vilka kontakter som ska ingå i den föreslagna aktiviteten.

Inga kontakter kommer enbart att registrera själva organisationen i aktiviteten.

Kontakt där begrepp matchar. Genom att välja exempelvis att "Titel" ska matcha begreppet "VD", kan aktiviteten riktas mot en speciell kontakt i de aktuella organisationerna.

Alla kontakter innebär att alla registrerade kontakter på ingående organisationer kommer att registreras i aktiviteten.


För motsvarande rapport över försäljning, se avsnittet: