Landskoder

Winbas hjälp

Registrering

I Landskoder läggs de olika landskoderna upp som man avser att använda sig av. Ange typ, benämning och om det är ett EU-land, t.ex. GB för Storbritannien och markera EU-land. Landskoder registreras enligt EU-standard eller ISO 3166-1 med koder bestående av två bokstäver, en riktlinje är annars att landskoden utgörs av de två första bokstäverna i valutakoden.

Generellt motsvaras landskoden av språkkoden men behöver inte göra det eftersom det i ett land kan pratas flera språk, samt att olika länder kan använda samma språk. Landskoder och språkkoder är därför inte sammankopplade på något sätt när dessa anges vid olika arbetsmoment.

Momskod export

Ange Momskod export för utförsel till de kunder som har den aktuella landskoden och där momskoden är Export. Är kundens momskod Export kommer den momskod som är angiven på landskoden att användas, snarare än kundens momskod vid t.ex. registrering i Order / faktura.

Genom att trycka pil ner vid Momskod export visas alla tillgängliga momskoder.

Normalt används momskoder avsedda för exportförsäljning. Dessa visas efter ordinarie moms 1, moms 2 och moms 3 med start från kod 4.

Knappen Moms vid export

Via knappen Moms vid export kan momssatser och tillhörande konton registreras för exportförsäljning. Funktionen nås även från administrationens grundinställningar och kräver rättigheter som administratör.

Moms ingår vid utrikes försäljning

Om kunden är kodad som Moms ingår och samtidigt har en landskod med en registrerad Momskod Export, kommer landskodens momskod att sättas på orderraden tillsammans med kontot för momskoden. Detta på samma sätt som när kunden är kodad för Export. Detta betyder att utförsel inom EU och exportförsäljning även kan ske även med priser inklusive moms och att momsberäkningen sker på den angivna momssatsen för momskoden enligt inställningar för order.

Intrastat och EU

EU-land

Landskoden är viktig då Intrastat och övriga EU-rapporter grundas på kunder och leverantörer som angivits med en landskod markerad som EU-land. Sverige ska inte markeras som EU-land p.g.a. av att intrastatrapporter bygger på handel utanför Sverige och att andra försäljningskonton gäller vid utförsel inom EU.

Konton vid leverantörsfaktura

Ingående momskonto

Normalt används Ingående momskonto angivet i Inställningar leverantörer vid kontering av momsbelopp. Genom att ange ett Ingående momskonto på en landskod kommer detta konto istället att automatiskt konteras i samband med kontering av leverantörsfaktura om leverantören har den aktuella landskoden.

Varukostnadskonton EU / utanför EU

Varukostnadskonton kan användas främst för EU-land men även för varukostnad utanför EU. Vid EU-land kan man i fältet för debetkonto ange varukostnadskonto för det aktuella landet. Det underlättar när momsdeklarationen ska fyllas i för då ser man direkt varuinköp från EU. Ange ett motkonto t.ex. 4099 i kreditfältet. Båda dessa konton konteras automatiskt vid registrering av leverantörsfaktura och sedan kan man välja det kostnadskonto som passar för leverantörsfakturan.

Debetkonto för tjänst EU / utanför EU

I de fall inköp av utrikes tjänster sker ska också debetkonto för inköp av utrikes tjänster anges. I detta fall kan t.ex. konto 4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % moms användas. Detta konto kommer då att användas om leverantören / fakturan med den aktuella landskoden är registrerad med moms T - Tjänster utrikes. Samma motkonto som för varukostnad kommer då att användas som kreditkonto.

Fiktiv moms varuinköp EU

Om landskod är markerad som EU-land kan en automatisk kontering av fiktiv moms för varuinköp från EU ske vid registrering leverantörsfaktura om inställningar för detta är aktiverade.


Exempel på landskoder inom EU

BE

Belgien

LU

Luxemburg

DK

Danmark

NL

Nederländerna

FI

Finland

PT

Portugal

FR

Frankrike

ES

Spanien

GR

Grekland

DE

Tyskland

IE

Irland

AT

Österrike

IT

Italien

Landskod föreslås

Vid registrering av kund är det möjligt att välja en av landskoderna som finns upplagd i landskoder. När en order/faktureringsrutin används föreslås den landskod som är inlagd på kunden. Samma sak gäller vid registrering av leverantör och vid Beställning.

Föreslå automatiskt vid landskod

Valutakod och språkkod

Möjlighet finns att på landskoden ange förslag till valutakod och språkkod som då sätts automatiskt vid nyregistrering av kund och leverantör. På detta sätt anger man enbart landskoden och språkkoden med den aktuella blanketten föreslås automatiskt tillsammans med valutan kopplad till landet.

Om förslag finns upplagda på landskoden kommer dessa att sättas istället för valutakod och språkkod angiven i förslag vid ny kund respektive förslag vid ny leverantör.

Förslag angivna på landskoden
sätts automatiskt när den anges
på kund eller leverantör.

Föreslå kundmall

Som ett komplement till att registrera valutakod och språk på ett specifikt land, kan istället en kundmall registreras på landet. På motsvarande sätt anges enbart landskoden och alla uppgifter i mallen kommer automatiskt att föreslås på kunden. Om en kundmall finns registrerad kommer Valutakod och Språkkod enbart att användas vid registrering av ny leverantör med det aktuella språket.

Företagets land

Det land som är angivet som företagets land ska alltid ligga i Landskoder. Företagets land där verksamheten har sitt säte och där redovisning också sker, kan alltså inte tas bort utan måste alltid ligga kvar i Landskoder.