Inställningar Leverantörer - Förslag vid ny leverantör

Winbas hjälp

Översikt - Inställningar Leverantörer

Uppgifter som registreras som Förslag vid ny leverantör är information som måste finnas på en leverantör samt övriga uppgifter som kan föreslås vid registrering av ny leverantör.

Information som är nödvändig för leverantörsregistret är följande:

Leverantörsnummer

Språkkod

Riksbankskod

Betalningssätt

Skuldkonto

Transportsätt

Landskod

Leveransvillkor

Valutakod

Betalningssätt

Vid registrering av ny leverantör i Leverantörer behöver man inte ange uppgifter i varje fält. Det bästa är att registrera de uppgifter som är specifika för den nya leverantören och utnyttja Winbas som automatiskt fyller i de uppgifter som är registrerade som förslag vid ny leverantör i Inställningar Leverantörer. Därför bör de uppgifter som är mest förekommande hos leverantörerna registreras som förslag.

Leverantörsnummer

Anges inget leverantörsnummer vid nyregistrering av leverantör kommer systemet istället att registrera det nummer som finns angivet här som Leverantörsnummer. Leverantörsnummer är ett alfanumeriskt löpnummer. Man bör använda samma antal siffror i varje nummer för att underlätta sökning i leverantörsregistret.

Leverantörsgrupp

Leverantörsgrupp kan användas för att t.ex. skilja svenska och utländska leverantörer åt eller annan gruppindelning. Statistikrapporter kan skrivas ut baserat på grupp. Registrera grupper i rutinen Leverantörsgrupper. (Det är inte nödvändigt att ha grupp.)

Riksbankskod

Om betalningar ska göras till leverantör utanför Sverige behövs en Riksbankskod, eller Betalningskod som är en treställig sifferkod och anger vad betalningen avser. Den vanligaste koden är 101 - Varuimport / varuexport.

Skuldkonto

Skuldkonto är kontot för leverantörskuld i kontoplanen. Vid registrering av leverantörsfaktura görs kontering automatiskt på leverantörens skuldkonto.

Landskod

Landskoden är viktig eftersom inrikes utbetalningar bara kan göras till leverantörer med landskod SE och utrikes utbetalningar till leverantörer med övriga landskoder. Dessutom grundas Intrastat-rapporter och ev. kontering av fiktiv EU-moms på landskoder. I rutinen Landskoder registreras dessa. Förmodligen är de flesta leverantörer svenska och då anges SE som Landskod här.

Valutakod och Betalningsvillkor

När fakturor och beställningar registreras hämtas uppgift om Valutakod och Betalningsvillkor från leverantören i leverantörsregistret. Valutakoder registreras i rutin Valutatabell och i rutin Betalningsvillkor registreras dessa.

Språkkod, Transportsätt och Leveransvillkor

Vid registrering av beställning till leverantör används Språkkod, Transportsätt och Leveransvillkor.

Momskod

Normalt är momskoden 1 (25 %) på nya leverantörer. Vissa leverantörer såsom försäkringsbolag (momskod 0) och liknande sätts till annan momskod såsom Momsfri. Vid Registrering av leverantörsfakturor kommer momskoden att användas för att föreslå momsbeloppet på en faktura vid registrering efter att fakturabelopp har angivits på svenska leverantörer (landskod SE).

Momskod T - Tjänster utrikes kan väljas på leverantören för att i momsrapporten kunna specificera inköp av tjänster från annat EU-land, eller inköp av tjänster från land utanför EU. Konton för utrikes inköp av tjänster anges i Landskoder.

Kod

Beskrivning

0

Momsfri

1

Moms 1, 25 %

2

Moms 2, 12 %

3

Moms 3, 6 %

B

Byggmoms (inrikes)

T

Tjänster utrikes (inom EU och land utanför EU)

Betalningssätt

Ange vilket betalningssätt som ska föreslås vid ny leverantör. Normalt används inrikes betalningssätt vid landskod SE (Sverige) och något av de utrikes betalningssätten vid utrikes landskoder.

Föreslå attest

Om en leverantör i leverantörsregistret är markerad med alternativet Attest kommer attest att föreslås vid fakturaregistrering. Väljs alternativet Föreslå attest i Inställningar Leverantörer kommer nyregistrerade leverantörer att få funktionen attestering aktiverad.

Attestsignatur

Signatur vid attest kan anges om en signatur ska föreslås som standard på alla nya leverantörer. Leverantörer som inte har en signatur registrerad, kommer vid fakturaregistrering även att får denna signatur föreslagen om alternativet attest är valt på leverantören.

Om flera personer ska attestera anges deras signaturer på leverantören och dessa föreslås sedan fakturaregistrering. I det enskilda fallet kan också ytterligare signaturer för attestering anges på fakturan.

Inaktiv leverantör

Beroende på hur begreppet Inaktiv leverantör används i den enskilda verksamheten, är det möjligt att automatiskt föreslå Inaktiv leverantör när en ny leverantör registreras. Alla nya leverantörer kommer då att följa regelverket för inaktiva leverantörer, om de ska visas och användas vid registrering. Leverantören kommer då att förbli inaktiv fram till avmarkering av alternativet Inaktiv leverantör i leverantörsregistret.

E-Blankett

Genom att ange ett förslag på regel tidigare bestämd i E-Blanketter kommer alla nya leverantörer att aktiveras för distribution av elektroniska blanketter. De regler som är angivna för leverantör visas i sökregistret om knappen pil-ner väljs. En elektronisk blankett är i detta fall beställning på e-mail. E-blanketten kommer då att föreslås för distribution i samband med utskrift till skrivare av den aktuella beställningen vid t.ex. direktutskrift i Beställning eller Utskrifter Administration.

Distrikt

Om Distrikt används på leverantörer och t.ex. fungerar som en gruppindelning relaterad till geografisk placering, kan också ett distrikt anges som standard vid registrering av en ny leverantör.
Använd grundinställningen för att ange ett distrikt som startvärde för eventuell senare tilldelning beroende på hur begreppet används.