Leverantörer - Övrigt

Winbas hjälp

Översikt Leverantörer

Skuldkonto

Skuldkonto är leverantörsskuldkonto som konteras automatiskt när leverantörsfaktura registreras.

Kostnadskonto

Här kan leverantörens kostnadskonto anges. När leverantörsfaktura konteras föreslår systemet detta kostnadskonto. Anges inget konto här väljer man själv kostnadskonto vid kontering.

Språkkod

Den språkkod som anges bestämmer leverantörens språk samt vilken blankett som används vid utskrift av Beställningar.

Betalningsvillkor

Förfallodatum föreslås när leverantörsfaktura registreras utifrån angivet fakturadatum och betalningsvillkor som är registrerat här. Betalningsvillkor föreslås också när en beställning registreras till leverantören. Nya betalningsvillkor registreras i Betalningsvillkor.

Transportsätt och Leveransvillkor

När beställning registreras till leverantör föreslås transportsätt och leveransvillkor som är angivet på leverantören. I avsnitten Transportsätt och Leveransvillkor registreras nya villkor och transportsätt.

Momskod

Normalt är momskoden 1 (25 %) på leverantören. Vissa leverantörer såsom försäkringsbolag (momskod 0) och liknande sätts till annan momskod såsom Momsfri. Vid Registrering av leverantörsfakturor kommer momskoden att användas för att föreslå momsbeloppet på en faktura vid registrering efter att fakturabelopp har angivits på svenska leverantörer (landskod SE).

Momskod T - Tjänster utrikes kan väljas på leverantören för att i momsrapporten kunna specificera inköp av tjänster från annat EU-land, eller inköp av tjänster från land utanför EU. Konton för utrikes inköp av tjänster anges i Landskoder.

Kod

Beskrivning

0

Momsfri

1

Moms 1, 25 %

2

Moms 2, 12 %

3

Moms 3, 6 %

B

Byggmoms (inrikes)

T

Tjänster utrikes (inom EU och land utanför EU)

Distrikt

Distrikt angivet på leverantören kan fungera som en gruppindelning relaterad till geografisk placering. Genom att välja knappen pil-ner till höger om distrikt visas alla distrikt som tidigare är registrerade på leverantörer i registret.

Signaltext

Signaltext visas i statusraden i samband med att leverantören anges på Beställning, varvid signal ges från datorns högtalare. För att signaltext också ska visas som dialogruta eller ställas in med en specifik ljudsignal, se följande avsnitt:

Kommentar

Kommentar används enbart i själva rutinen Leverantörer för uppföljande syfte och eventuell utskrift från Leverantörsutskrift.

För att öka kommentarens storlek, öka själva fönstrets storlek. Detta betyder att fler rader på kommentaren syns utan att behöva bläddra när också fönstrets storlek ökas.

Lägg tidstämpel till kommentar. Via knappen Lägg tidstämpel till kommentar läggs automatiskt en ny rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur. När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.

Beställningstext

En beställningstext kan också anges och är avsedd för beställning till leverantör. Beställningstexten kommer att föreslås som kommentar vid beställning tillsammans med övriga uppgifter från leverantören. Uppgiften kan också väljas in på beställningsblankettens sidhuvud eller sidfot för utskrift.

Beställningstexten registreras tillsammans med leverantörens ordinarie kommentar. Välj fliken Beställning för att redigera leverantörens beställningstext.

EDI-kundnummer

EDI-kundnummer används för att korrespondera via EDI till avsedda leverantörer. Kontakta Winbas support för information om tjänsten.

E-Blankett

Genom att ange en regel tidigare bestämd i E-Blanketter väljs leverantören för distribution av elektroniska blanketter. De regler som är angivna för leverantör kommer då att visas i sökregistret om knappen pil-ner väljs. En elektronisk blankett är i detta fall beställning på e-mail. E-blanketten kommer då att föreslås för distribution i samband med utskrift till skrivare av den aktuella beställningen vid t.ex. direktutskrift i Beställning eller Utskrifter Administration.

Inpåslag %

Vid uppdatering av inleveranser i samband med registrering av Inleveranser kan ett procentuellt påslag, t.ex. för fraktkostnad och andra eventuella kostnader som är förknippade med inköp från leverantören för beräkning av vägt inpris av berörda produkter. Inpåslag% kan registreras antingen på produkt eller leverantör eller på båda, och Inpåslag angivet på produkt går i detta fall före leverantör.

Hemtagningstid

Hemtagningstid i dagar används i kombination med begreppet Beräknad leverans som kan väljas in på alla orderbaserade blanketter. Genom att ange ett antal dagar kommer Beräknad leveranstid att justeras med ett visst antal dagar beroende på leverantör.

Attest

Attest markeras om fakturor ska godkännas innan kontering görs på kostnadskonto. Används attest kommer fakturor vid fakturaregistrering att konteras på attestkonto (attestkonto anges i Inställningar Leverantörer). Sedan faktura blivit attesterad ska faktura konteras på rätt kostnadskonto i samband med Faktura-attest.

Attestsignatur

Signatur vid attest kan anges om en signatur ska föreslås som standard på alla nya fakturor från den aktuella leverantören. Vid registrering av nya leverantörer där inte attestsignatur är angiven, kommer attestsignatur föreslås baserat på motsvarande inställning i Inställningar Leverantörer - Förslag vid ny leverantör.

Fler signaturer för attestering

Utöver huvudsignaturen för attestering av leverantörens fakturor, är det också möjligt att välja in ytterligare signaturer för attestering.

Signaturer för de användare som finns registrerade kommer på samma sätt sedan också att föreslås vid registrering av leverantörsfakturor från leverantören.

Genom att välja in kolumnen Att.sign i söklistan med leverantörer är det också möjligt att direkt se i listan vilka användare som attesterar fakturor från leverantören.

OCR-fakturor

Om leverantören begär att fakturor ska betalas via bankens webb kan inställningen OCR-fakturor användas på leverantören. Inställningen resulterar i en checksifferkontroll enligt modulus 10 på fakturanummer vid registrering av leverantörsfakturor på den aktuella leverantören.

Spärrad

Markeras spärrad betalas inga fakturor till leverantören ej heller kan t.ex. beställningar göras till den aktuella leverantören.

Inaktiv leverantör

Inaktiv leverantör kan användas för att tillfälligt eller mer permanent inaktivera leverantörer i registret som man t.ex. har slutat göra inköp ifrån, men där det finns olika skäl att ändå ha kvar leverantören i registret.
Genom att välja in fältet Inaktiv i söklistan kan inaktiva leverantörer identifieras. Administratören kan även via inställningar bestämma om en inaktiv leverantör överhuvudtaget ska visas i söklistan för leverantörer, samt även bestämma huruvida registrering på inaktiva leverantörer ska kunna ske i systemet.
Regelverket för inaktiva leverantörer kan då variera beroende på vad begreppet Inaktiv betyder i den enskilda verksamheten.

Bankuppgifter vid utlandsbetalning

För att leverantörsbetalning till utland via bank ska fungera måste uppgifterna i avsnittet Bankuppgifter vid utlandsbetalning vara ifyllda. Hör med er bank om BIC / swiftnummer o.s.v.

BIC / Swiftnummer

BIC (Bank Identifier Code) används internationellt för att identifiera en bank, begreppet kan även kallas swiftnummer eller Swift-adress. En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler.

Clearingsystem

Clearingsystem ska anges för banker i länder där inte IBAN-nummer används. Där krävs då istället strukturerade clearingnummer, som t.ex. vid betalningar till t.ex. USA, Canada och Asien. Samma land kan dessutom ha flera clearingsystem, såsom USA där både begreppen USABA och USPID förekommer beroende på vilken typ av transferering den mottagande banken använder.

Använd knappen Pil-ner för att välja några av de vanligaste begreppen för clearingsystem.

Clearingnr

Clearingnummer är bankens identifikation vid transfereringen. Utseendet för clearingnummer kan variera beroende på vilket clearingsystem som används. För t.ex. USA är clearingnr 9 tecken för USABA och 4 tecken om USPID används. Är kontonumret i IBAN format, behövs normalt heller inga uppgifter för clearingnummer.

IBAN / Kontonummer

Om uppgifter clearingnummer används anges ett vanligt kontonummer i kort format (BBAN). Som kontonummer anges annars normalt ett IBAN (International Bank Account Number) som är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Detta används framför allt för utlandsbetalningar och är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret.

Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken. IBAN nummer inleds normalt med leverantörens landskod, detta också förutsatt att banken ligger i samma land. IBAN tillåter upp till 32 alfanumeriska tecken för angivelse av ett IBAN-nummer vilket är samma i Winbas.

Nedan återfinns en länk till SEBs publikation Valutaguide vid internationella betalningar som ger information om regler och format för respektive land vid utlandsbetalningar.

Riksbankskod

Om betalningar ska göras till leverantör utanför Sverige behövs en Riksbankskod, eller Betalningskod som är en treställig sifferkod och anger vad betalningen avser. Den vanligaste koden är 101 - Varuimport / varuexport.

Genom att trycka knappen pil-ner visas ytterligare några av de vanligaste betalningskoderna. Kontakta banken om osäkerhet råder angående vilken kod som ska användas vid betalning till leverantören.

Utlandsbetalning i flera valutor

I avsnittet Bankuppgifter utlandsbetalning vid fler valutor anges kompletterande bankuppgifter för alternativa valutor i de fall betalning kan ske i olika valutor till en och samma leverantör. Detta är ett komplement till leverantörens ordinarie bankuppgifter vid utlandsbetalning som används när betalning sker i den valuta som är registrerad på leverantören.


Synkronisering av leverantör kan användas från t.ex. Betalningsförslag för att lättare samtidigt kunna stämma av leverantörens uppgifter t.ex. gällande betalning.