Betalningsvillkor

Winbas hjälp

I avsnittet Betalningsvillkor registreras de olika betalningsvillkor som ska användas i verksamheten.

Kunder och leverantörer

Vid registrering av kund är det möjligt att välja ett av betalningsvillkoren som finns upplagda. När en order eller faktureringsfunktion används, föreslås det betalningsvillkor som är inlagt på kunden. Det är då också möjligt att välja ett annat betalningsvillkor. Samma sak gäller vid registrering av leverantörer och vid beställning till leverantör.

Registrering av betalningsvillkor

Ange Typ, Antal dagar och Benämning för respektive betalningsvillkor.

Typ är betalningsvillkorets unika identitet t.ex. 30, för 30 dagar netto.

Antal dagar avser antal kreditdagar från fakturadatum till förfallodatum.

Benämning utgör själva namnet på betalningsvillkoret som syns vid registrering och på blanketter.

Exempel

Typ - 30

Antal dagar - 30

Benämning - 30 dagar netto.

Kontant

I Winbas finns möjlighet att skapa s.k. kontantnota. En kontantnota skapas från normalt Kassa, men kan även vara en vanlig kundorder av typen Order / faktura som dock aldrig registreras i kundreskontra vid fakturering eftersom det är kontantbetalning och någon kundfordran aldrig uppstår. För att det ska bli en kontantnota används ett betalningsvillkor som Betalningsvillkor är särskilt markerat som Kontant.

Konto (om annat än kassa)

Möjlighet finns även att ange ett specifikt konto som används vid kontantförsäljning med det aktuella betalningsvillkoret. Detta konto kommer då att användas istället för det konto som är angivet i Inställningar Allmänt (konto 1910). Vid kontantförsäljning i kassa som normalt sker mot angiven kontantkund finns även möjlighet att ange konton för registrerade betalningssätt i kassan.

Samfakturering och tidigare betalda order från webshop

Vid större antal order som har betalats via annan aktör på Internet såsom Klarna Checkout, kan dessa bokas av som betalda via Samfakturering.

Kunden har då betalningsvillkor kontant, vilket betyder att fakturan registreras som betald efter avstämning från aktören. De olika köpen i kassan på nätet kan då vara sammanslagna på ett kundnummer för ändamålet, där köparens kontaktuppgifter ligger i leveransadressen på ordern.

Betald vid Samfakturering används då på betalningsvillkoret kopplat till en kontantkund. Körningen kommer då att registrera betalningarna av order där kunden har betalningsvillkoret märkt för kontant och att ordern är betald via shopen.

Fri leveransmånad

På önskat betalningsvillkor kan man markera alternativet Fri leveransmånad. När man har valt detta beräknas förfallodatum inte på fakturadatum utan på 1:a i nästa månad.

Exempel

Betalningsvillkor - 30 dagar Fri leveransmånad

Fakturadatum - 2020-02-10

Förfallodatum - 2020-03-31

Likviditetsanalys

När Winbas likviditetsanalys används och ska omfatta inneliggande order och beställningar beräknas datum då kundfordran och leverantörsskuld förväntas bli reglerad utifrån orderns respektive beställningens leveranstid, plus det antal dagar som angivits på betalningsvillkor.

Leveranstid måste vara angiven i ååååmmdd, eller annat format angivet för leveranstid.