Registrering av leveranstid

Winbas hjälp

Registrering av leveranstid är beroende av inställningen gjord i Inställningar Administration - Order - Leveranstid registreras med (Å)r (M)ånad (V)ecka (D)ag.

Leveranstid kan t.ex. anges i följande rutiner.

Offert

Order

Beställning

Välj mellan följande förslag på format

ÅÅÅÅMMDD

Baserat på datum (standard)

ÅÅÅÅVV

År och vecka

ÅÅÅÅVVD

År, vecka och dag

Enbart de siffror som representerar vecka eller dag behöver anges om t.ex. avsedd leveranstid är inom innevarande år eller månad, angivet i systemdatum.

Systemet fyller vid registrering på de positioner som saknas vid Enter enligt samma princip som vid registrering av datum.

Notera : Man kan ange andra format än ovan nämnda, men dessa kanske då ej hanteras som man tänkt sig. Man bör således använda standardformaten. Winbas stöder inte år med två positioner vid lagring av leveranstid, det går dock bra att registrera med två positioner varvid programmet fyller på med de resterande.

Tips. Även om leveranstid registreras med t.ex. år och vecka enligt ÅÅÅÅVV, behöver inte utskriften på blanketten se likadan ut. Utskriften kan formateras så att den blir mer läsbar som t.ex. 2021 Vecka 10.

Se följande avsnitt för formatering av leveranstid på blankett vid utskriftstillfället: Design av blanketter - Egenskaper för leveranstid

Exempel på registrering vid de olika inställningarna för format


Systemdatum är vid tillfället 2021-07-18.

Registrera leveranstid

Beskrivning

Ange

ÅÅÅÅMMDD

 

 

20210701

Den första i innevarande månad

1 eller 01

20210801

Dag i annan månad

801 eller 0801

20210101

Dag i annat år

220101

ÅÅÅÅVV

 

 

202134

Vecka 34 i innevarande år

34

202101

Vecka ett i annat år

2201

ÅÅÅÅVVD

 

 

2021291

Dag 1, måndag i innevarande vecka 29

1

2021345

Dag 5 i vecka 34

345

Kalendern

 På samma sätt som vid registrering av datum, kan kalendern också visas vid registrering av leveranstid. Visa kalendern genom att klicka med musen på symbolen pil-ner vid ett fält med leveranstid, alternativt tryck alt+pil-ner eller mellanslag på tangentbordet när markören står i det aktuella fältet.

Beroende på vilket format som används vid registrering av leveranstid, kommer den valda dagen i kalendern att konverteras till formatet. Om leveranstid t.ex. registreras med vecka (ÅÅÅÅVV), registreras veckan där den aktuella dagen ingår.

Konversation Datum / Leveranstid

I vissa sammanhang t.ex. vid Specialprislistor, Likviditetsanalys och Projektrapport sker jämförelser mellan leveranstid och datum. 20140425 blir t.ex. 2014-04-25 vid formatet ÅÅÅÅMMMDD.

År och vecka

När leveranstiden anges med vecka utvärderas denna till ett datum vid jämförelse med datum. Vid ÅÅÅÅVV användes den sista dagen i aktuell vecka. 201415 blir t.ex. Söndag 2014-04-16 - sista dagen i vecka 15.

År, vecka och dag

Vid ÅÅÅÅVVD finns dagen och användes vid jämförelsen. 2014153 blir t.ex. Onsdag 2014-04-12 - tredje dagen i vecka 15.

För att konversationen ska fungera krävs att man har gjort inställningen för leveranstid i Inställningar Administration - Order - Leveranstid registreras med.

Formatera leveranstid som datum

En generell inställning kan också göras som innebär att söklistor och skärmlistor alltid visar leveranstid som ett datumfält enligt datorns inställningar för datumformat. Detta betyder att oavsett vilken typ av registrering som används för att ange leveranstid, kommer alltid ett datum att visas i söklistan.

Detsamma gäller olika rapporter och filer kan Leveranstid också formateras som ett datumfält. På samma sätt kommer då alltid ett datum att visas i rapporten eller skrivas till filen oavsett vilken typ av registrering som används för att ange leveranstid.

Leveranstid i blanketter

Oavsett hur registreringen görs kan utskriften av leveranstid i en blankett såsom order eller följesedel formateras på ett annat sätt. Denna inställning görs via egenskapen för fältet i blanketten.

Kontroll av intervall

Vid registrering av leveranstid kan ett intervall anges, intervallet fungerar som en inmatningskontroll vid t.ex. registrering av order.


Se även: