Utskrifter Administration - Projektrapport

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Skriver ut en rapport över händelser på projekt. Projektrapport kan även skrivas ut direkt från respektive projekt.

Projektrapporten baseras på Transaktionsgrupper registrerade på konton och produktgrupper.

Urval

Nummer. Ange i intervallet vilka projekt eller huvudprojekt som ska ingå i utskriften. Avses flera projekt kommer en rapport för varje projekt att skapas.

Datum. För att begränsa transaktionerna i tiden anges ett intervall för datum. Datum avser i så fall bokföringsdatum vid konteringar och leveranstid för transaktioner avseende order och beställning. Det angivna datumintervallet jämförs då med leveranstiden registrerat på transaktionerna beroende på inställningar gjorda för konversation mellan datum och leveranstid.

Alternativ

  1. Projekt skriver rapporten baserad på själva projektet.

  2. Huvudprojekt skriver rapporten baserad på projektets huvudprojekt.

  3. Pågående projekt inkluderar enbart pågående projekt i rapporten.

  4. Avslutade projekt tar med enbart avslutade projekt i rapporten.

Specificerad skriver ut specificerade transaktioner uppdelade per transaktionstyp. Alternativet föreslås som standard, vilket innebär att rapporten skrivs specificerad om inget annat väljs. Om krysset väljs bort kommer inställningen att sparas till nästa gång rapporten skrivs ut.

Transaktionstyper

Rapporten presenteras på grundval av transaktionsgrupper och summeringar på olika typer av transaktioner. Vid specificerad utskrift visas även dessa transaktioner med rubrik som anger vilken typ av transaktion det gäller. Notera att de fyra första typerna som berör konteringar i bokföringen enbart behandlar resultatkonton i rapporten.

Rubrik

Innehåll

Verifikationer

Verifikationer där projektet finns registrerat och kontot ingår i en transaktionsgrupp.

Ej bokf. kundfakturor

Konteringar på ej utskrivna kundfakturor där projektet finns registrerat och kontot ingår i en transaktionsgrupp.

Ej bokf. levfakturor

Konteringar på ej utskrivna leverantörsfakturor där projektet finns registrerat och kontot ingår i en transaktionsgrupp.

Ej bokf. inleveranser

Konteringar på ej utskrivna inleveranser där projektet finns registrerat och kontot ingår i en transaktionsgrupp.

Produkter - utleverans

Utleveranser där projektet finns registrerat och produktens produktgrupp ingår i en transaktionsgrupp.

Produkter - inleverans

Inleveranser där projektet finns registrerat och produktens produktgrupp ingår i en transaktionsgrupp.

Order

Transaktioner i Order / faktura eller Serviceorder där projektet finns registrerat och produktens produktgrupp ingår i en transaktionsgrupp.

Beställningar

Beställningstransaktioner där projektet finns registrerat och produktens produktgrupp ingår i en transaktionsgrupp.

Upparbetad tid

Tidrapporter med upparbetad tid där debiteringskoden är kopplad till en produktgrupp för vidare uppdelning per transaktionsgrupp.

Kalkyl

Projektkalkyl registrerad på det aktuella projektet med en transaktionsgrupp.

Kolumnerna Nummer och ID-Nummer

Kolumnen Nummer i rapporten innehåller produktnummer för typer med produkttransaktioner. Den parallella kolumnen ID-Nummer kompletterar denna typ av transaktioner med orderns eller beställningens nummer och fakturanummer vid dessa typer av transaktioner i rapporten.

Innehållet i de båda kolumnerna Nummer och ID-Nummer kan då sammanfattas enligt följande:

Nummer

Debiteringskod, produktnummer eller verifikationsnummer beroende på typ av transaktion.

ID-Nummer

Ordernummer, fakturanummer eller beställningsnummer vid typerna Produkter, Order eller Beställningar.

Summeringsnivåer

Projekt. Total summering för respektive projekt som ingår i rapporten görs för Antal, Kostnad och Antal, Intäkt beroende vilka kolumner som finns invalda i rapportens design.

Transaktionsgrupp. Summering sker också för varje transaktionsgrupp som ingår i projektet som t.ex. Arbete och Material.

Transaktionstyp. Delsummor för varje transaktionstyp som ingår redovisas inom varje grupp. Det betyder att t.ex. intäkter och kostnader summeras för ingående verifikationer, beställningar och inleveranser o.s.v. vid specificerad utskrift.

Separatdebiterade transaktioner

Beroende på inställningar delas rapportens summeringar upp per separatdebebiterat och ej separatdebebiterat.

Summarader för separatdebebiteras visas endast om Inställningar Projekt - Använd separatdebitering och projektets betalningssätt inte är Löpande räkning. I detta fall visas då:

Annars enbart summa utan hänsyn till separatdebebitering.

Länkar vid utskrift till bildskärm

Beroende på ingående transaktionstyper när rapporten skrivs specificerad till bildskärm kan olika typer av länkar visas för att öppna bakomliggande data.

T.ex. kan kundfakturor eller lagrade leverantörsfakturor öppnas direkt från rapporten där dessa förekommer, t.ex. i avsnitten Ej bokförda kundfakturor och Ej bokförda levfakturor - eller när de finns med i en verifikation (enligt figuren).

Normalt kan inte bokföringsrapporter öppnas i ett annat räkenskapsår än det aktiva året. Då Projektrapport löper över flera år, finns även möjlighet att granska tidigare verifikat via länkarna vid förhandsgranskning på bildskärm.

Om verifikationen avser ett annat räkenskapsår än det aktiva, kommer också detta att visas i verifikationslistans rubrik.

Utskrift till fil

Den ordinarie projektrapporten som skrivs till bildskärm, pdf eller skrivare är utformad mer liknande en blankett.

För att istället få ut rapportens transaktioner som en lista för vidare bearbetning kan rapporten också skrivas till fil / Excel. Rapportens transaktioner kommer då att vara uppdelade på Projekt, Grupp och Typ och i övrigt spegla de in gående transaktionerna i den vanliga rapporten.

Använd underlaget för att t.ex. sammanställa alla artiklar som ingått i ett visst projekt med t.ex. typerna Produkter - utleverans eller Produkter - inleverans.


Relaterade avsnitt: