Inställningar Projekt

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Administration

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Projekt

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Företag som avser att använda projektuppföljning i Winbas ska först fylla i uppgifterna i Inställningar Projekt. Projektuppföljning innebär att man ska kunna följa kostnader och intäkter för projekt. Tidrapporter för personal och maskinutrustning registreras.

Kostnader relaterade till leverantörsfaktura kan registreras på projekt. Både tidrapporter och kostnad från leverantörsfaktura kan vidaredebiteras till kund.

Förslag vid nytt projekt

Projektnummer avser nästa nummer som används när projektets nummer utelämnas vid registrering. Ange ett startvärde i ett intervall på upp till åtta positioner för att få nästa lediga projektnummer automatiskt.

Betalningssätt. När ett nytt projekt registreras kommer systemet att föreslå det Betalningssätt som finns angivet här om man själv inte direkt registrerar ett betalningssätt på projektet. Löpande räkning används om upparbetad tid ska registreras och faktureras löpande till kund. Fast pris avser ett fast anbudspris som är överenskommet med kunden.

Allmänna inställningar för projekthantering

Fakturor vidaredebiteras

Markera alternativet Fakturor vidaredebiteras om det vid registrering av leverantörsfakturor ska vara möjligt att vidaredebitera fakturor till projektuppföljningen. Det gör det möjligt att i rutinen Vidaredebitera tid fakturera kunder kostnader som är relaterade till leverantörsfakturor.

Använd separatdebitering

Alternativet Använd separatdebitering markeras om man använder betalningssättet fast anbudspris.

Order ligger till grund för kostnad på projekt

Om inställningen är aktiverad läggs orderns kostnad (Ákostnad * Beställt antal) som belopp i kolumnen kostnad utöver kolumnen intäkt som visar summan på raden i t.ex. Projektrapport.

Om inställningen och ordern är en internorder (om momskod intern är ifylld), läggs inte order som intäkt utan enbart i kostnadskolumnen.

Projektuppföljning omfattar även beställningar

Inställningen gör det möjligt att koppla bort beställningar till leverantör från t.ex. Projektrapport. Inställningen omfattar då också tidigare inleveranser.
Om inställningen väljs bort kommer varken beställningar eller tidigare inleveranser att visas i rapporten vid specificerad utskrift, och kostnaden för beställningar eller inleveranser kommer inte heller att inkluderas i summan för projektet.

Inställningen kan kopplas bort i de fall man enbart avser att följa upp förbrukat materiel, och inte använda projektuppföljning för det som ligger i beställning eller tidigare inleveranser.

Registrering av projekt

Projekt behöver inte registreras

Enligt standardinställningarna är angivelse av projekt inte tvingande och kan utelämnas vid försäljning och bokföring.

Projekt registreras alltid

Inställningen kan användas när projekt alltid ska anges innan olika typer av transaktioner sparas. Vid inställningen måste då t.ex. kundorder ha ett registrerat projekt, samt konteringar där kontot är märkt för Projektregistrering.

Om inställningen Projekt registreras alltid är aktiverad visas Dialogen Ange projekt om uppgiften saknas och projektet måste då anges innan transaktionen kan sparas.

Projekttyper

Spara ej registrerade projekttyper tillåter angivelse av typer som inte har registrerats i Projekttyper på projektet. Normalt ska annars projekttyper vara registrerade för att kunna användas i projektfönstret.
Via inställningen kan alltså nya inte tidigare sparade projekttyper sparas på projektet vilket ger en friare registrering.
Inställningen sparar automatiskt begreppet i registret för projekttyper och det nya begreppet läggs till listan och kan väljas igen med knappen Pil-ner.

Registrering på avslutade projekt

Tillåt registrering på avslutade projekt

Inställningen Tillåt registrering på avslutade projekt innebär att man fortsatt kan registrera på projekt som har angivits som avslutade. Om denna inställning är aktiverad syns även avslutade projekt i skärmlistan vid pil ner där projekt ska registreras.

Tillåt och varna vid avslutade projekt

Genom inställningen Tillåt och varna vid avslutade projekt kan man tillåta registrering med föregående en varning som informerar användaren om att projektet är avslutat, men att registrering ändå tillåts av i efterhand inkommande transaktioner på projektet. Detta möjliggör då för en tidigare stängning av projektet då man ges möjlighet för eventuell fortsatt registrering.

Tillåt inte registrering

Om Tillåt inte registrering används kan registrering inte fortsätta på avslutat projekt och ett meddelande ges.

Om ett projekt är avslutat registreras då efterkommande transaktioner på t.ex. "Garantiarbeten" eller liknande avseende tidigare projekt.

Vidaredebitering

Ordertyp och Kredit ordertyp

Ange den Ordertyp och Kredit ordertyp som ska gälla för order skapad i projektuppföljningens rutin Vidaredebitera tid. Med knappen <Ordertyper> kommer man till registret för ordertyper om nya ordertyper behövs registreras.

Separera debet och kredittransaktioner

Separera debet och kredittransaktioner är ett alternativ som markeras om man inte vill ha dessa transaktioner på samma faktura utan uppdelad på vanlig faktura och kreditfaktura.

Anställd ingår som text i orderrad

Markera alternativet Anställd ingår som text i orderrad om anställd, d.v.s. namn som angivits i projektuppföljningens Anställda ska skrivas ut för varje orderrad på fakturor.

Tidsregistrering

Datum i intervallet

Ange intervall inom den period som datum kan registreras, exempelvis inom året eller perioden. Winbas ger en varning och registrering av tidrapporter kan inte ske, om det datum som anges i Tidrapporter ligger utanför angivet Datum i intervallet.

Debiteringsperiod

Debiteringsperiod som anges här föreslås vid registrering i Tidrapporter beroende på inställning nedan, samt när projekt faktureras i Vidaredebitera tid.

Föreslå angiven debiteringsperiod vid registrering innebär att inställningen för debiteringsperiod används som förslag vid registrering av Tidrapporter, samt om transaktioner registreras i Vidaredebitera tid.

Föreslå debiteringsperiod baserat på datum använder istället datum angivet på transaktionen för att föreslå debiteringsperioden. Debiteringsperioden blir således datumets år och månad.

Inställningen påverkar även vilken debiteringsperiod som kommer att föreslås i samband med fakturering i avsnittet Vidaredebitera tid. Om debiteringsperioden baseras på datum vid registrering, kommer fakturering t.o.m. period baserad på systemdatum att föreslås.

Ákostnad och ápris

Den föreslagna kostnaden per styck och priset kan ställas in huruvida dessa ska synas eller inte, samt om dessa ska vara möjliga att förändra i samband med registrering av Tidrapporter.

Syns ej innebär att ákostnad och ápris föreslås i bakgrunden obemärkt för användaren. Användaren har i detta fall ej heller möjlighet att se uppgifterna i skärmlistan, även om dessa kolumner skulle vara valda.

Syns men ändras ej visar den föreslagna ákostnaden och ápriset, men föreslagna värden kan inte förändras.

Syns och ändras innebär att det är möjligt för användaren att både kunna se och även förändra den ákostnad och det ápris som föreslås vid registrering.

Om inställningen Säljare i butik är aktiverad på användaren kommer fältet Ákostnad inte att synas oavsett vilket alternativ som är valt ovan.