Produktgrupper

Winbas hjälp

Specialprislistor

I Produktgrupper lägger man upp produktgrupper för att kunna separera olika typer av produkter i vissa sammanhang. Produktgrupp anges sedan vid registrering av produkter.

Registrering av grupp i Produkter

Figuren visar val av produktgrupp när produktgrupp ska anges vid registrering av produkter.

Ange en ny eller befintlig produkt vid registrering av produkter.

Välj en registrerad produktgrupp genom att klicka på knappen pil-ner - eller trycka på tangenterna Alt+pil-ner när produktgrupp står i inmatningsläge. Om en produktgrupp redan är angiven kommer den befintliga att föreslås i listan.

Genom att klicka på knapplistan till vänster i skärmlistan, eller trycka pil-höger, kommer redan befintliga produkter att visas på den aktuella produktgruppen.
Om inställningen Visa enbart aktiva i söklistan är aktiverad, kommer enbart aktiva produkter att visas även i knapplistan.

Alternativa produktgrupper i Produkter

Genom att klicka på pil-ner i rubriken grupp i Produkter öppnas registrering av alternativa produktgrupper som används för organisering av produkterna i webshop i de fall produkten kan ingå i flera olika avsnitt. Huvudgruppen som visas i fältet grupp används alltid som produktens egentliga grupp, medan alternativa grupper enbart syftar till organisering i shopen.


Inställningar Produkter - Förslag vid ny grupp

I Inställningar Produkter finns möjlighet att ange olika förslag vid ny produktgrupp. Dessa förslag, t.ex. konton kommer då att sättas på produktgruppen om inget annat anges. Detta underlättar registrering av produktgrupper där viss information är ofta förekommande.

Varor / tjänster

Valet om en produktgrupp består av varor eller tjänster visas beroende på inställningen Uppdelning av varor och tjänster på produktgrupp. På gruppen anges då om produkter i gruppen är varor eller tjänster. Kolumnen V/T som också kan väljas in i skärmlistan ger då också en överblick i listan. Det är då också möjligt att växla till t.ex. Tjänster på flera grupper genom att markera flera rader i listan. Alternativet Varor / tjänster påverkar t.ex. rapporten Periodisk sammanställning (Kvartalsredovisning).

Utskrifter och rapporter per grupp

Vid diverse utskrifter och rapporter, t.ex. Produktstatistik är det möjligt att göra ett urval på produkter enligt grupp eller att få en utskrift uppdelad gruppvis. Utskrifter som rör produkter, försäljning och statistik återfinns i avsnittet Utskrifter Administration.

EU-faktor, infrakt %, utfrakt % och Statistiknummer

EU-faktor, infrakt %, utfrakt % och Statistiknummer är aktuellt för företag som har handel med EU och därmed ska lämna Intrastatrapport. Det är möjligt att ange Statistiknummer och andra parametrar för EU på produktnivå eller gruppnivå.

EU-faktor ska alltid anges och anges produkten i kg ska faktorn vara 1. Ange lämplig faktor för att räkna om produktenhet till vikt i kg eller annan kvantitet som krävs för Intrastatrapporten. Infrakt % och utfrakt % är procentsatser som anges för beräkning av statistiskt värde (varuvärde + frakt, försäkringsavgift m.m. fram till svensk gräns). Procenten räknas på inköpspris respektive försäljningspris. Statistiknummer motsvarar statistisk varukod enligt EU:s åttasiffriga kombinerade nomenklatur.

Konton och försäljningskonton

Produktgruppen styr vilket försäljningskonto som konteras vid fakturering när en produkt är kopplad till en produktgrupp. Ange försäljningskonto för momskod 1, 2 och 3 samt momsfritt inrikes, utförsel inom EU och export ej EU - om dessa skiljer sig på den enskilda gruppen jämfört med grundinställningar. När en ny produktgrupp registreras kommer konton från Inställningar produkt att användas om inga andra konton anges.

Lagerkonto och varukostnadskonto

Lagerkonto och varukostnadskonto föreslås från Inställningar produkt och knyts till produkten via produktgruppen. Lagerbokföring aktiveras vid fakturering endast om alternativet Lagerbokföring är markerat i Inställningar Order. Alternativet Lagerbokföring finns också på respektive produkt i produktkortet och avgör om lagerbokföring ska ske på den enskilda produkten. Används lagerbokföring ska således lagerkonto och inte varukostnadskonto konteras vid inköp av produkter.

Rabattkonto

Vid registrering av order kan man på varje orderrad ange rabatt men man kan också göra en jämn fördelning av ett visst belopp eller procent på alla orderrader utifrån det nettobelopp som finns på orderhuvudet, se rutin Order / faktura. Vill man att rabatten ska kunna utläsas i bokföringen måste den konteras på särskilt konto.

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att kontering på rabattkonto ska kunna göras. Rabattkonto ska vara ifyllt på de produktgrupper som är upplagda och som produkterna är kopplade till. Dessutom måste fältet Motkonto rabatt vara ifyllt som finns i Inställningar Produkter. Det rabattkonto som registreras i Inställningar Produkter föreslås när en ny produktgrupp registreras.

Önskar man i den ekonomiska uppföljningen se vilka rabattbelopp som lämnat på olika produktgrupper kan man använda fältet Resultatenhet i produktgruppen för den uppföljningen. Resultatenheten måste läggas upp i bokföringsmenyns Resultatenheter och kontot aktiveras för resultatenheter i kontoplanen.

Internuttag

Konto för internuttag föreslås vid ny produktgrupp eller används från inställningar om produktgrupp inte finns. Ytterligare information om internuttag finns i följande avsnitt:

Projekttransaktionsgrupp

Projekttransaktionsgrupp anges för att transaktioner registrerade på produktgrupper ska kunna presenteras i projektuppföljning.

Vinstmarginalbeskattning (VMB)

Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär momsredovisning vid försäljning av begagnade varor, som redan har reglerats med moms när de såldes första gången. Enligt VMB beräknas momsen inte på hela försäljningspriset, utan på skillnaden mellan varans försäljningspris och inköpspris. Produkter registrerade med produktgrupp för VMB kommer att hanteras med vinstmarginalbeskattning.

Avräknas

Alternativet Avräknas används vid Transporter där den i kombination med avräknas på respektive fordon styr om avräknas ska föreslås i registrering av transportsedlar.

Spara produktgrupp

Spara en ny eller förändrad produktgrupp. Om en ny produktgrupp sparas kommer uppgifter från Förslag vid ny produktgrupp att registreras i de fält som har lämnats tomma.

Markera flera grupper och spara

Om flera befintliga grupper markeras med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna kan uppgifter ändras på flera rader samtidigt när knappen F7 - Spara väljs. Ändra t.ex. t.ex. något av alla försäljningskonton, lagerkonto, konto för varukostnad eller annan uppgift såsom statistiknummer eller projekt genom att markera de aktuella grupperna och ange den eller de uppgifter som ska ändras.

Ta bort produktgrupp

Välj knappen F9 - Ta bort för att ta bort en aktiverad produktgrupp eller eventuellt flera markerade grupper.

För att ta bort flera produktgrupper, markera först flera grupper i skärmlistan med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och välj därefter F9 - Ta bort. Den efterföljande dialogen kommer då att fråga om markerade produktgrupper ska tas bort.

Specialprislistor

Om produktgruppen ingår i en specialprislista kommer en varning visas om att ta bort gruppen från specialprislistor. Om gruppen inte tas bort ur specialprislistor kan inte gruppen tas bort.

Transaktioner i specialprislistor där produktgruppen ingår kan tas fram direkt ifrån fönstrets statusrad.

När gruppen har valts visas antal specialprislistor där den ingår. Genom att sedan välja knappen Specialprislistor listas de registrerade rabatterna. Via dialogen är det sedan möjligt att ändra, ta bort eller lägga till rabatter på produktgruppen.


Se även: