Specialprislistor

Winbas hjälp

Översikt specialprislistor
Transaktioner

Om det finns ett behov av att använda fler prislistor än de som finns på produkter lägger man upp specialprislistor här.

På kunden anges sedan vilka prislistor som ska användas. Specialprislista kan t.ex. användas när ett erbjudande lämnas som är tidsbegränsat.


Nummer

Ange specialprislistans nummer som prislistans identitetsbegrepp, t.ex. när den väljs in på kunden. Genom att ange ett tidigare registrerat nummer, aktiveras tidigare specialprislista redigering.

Benämning

Namnet på prislistan kan t.ex. vara kundens eller kundgruppens namn eller liknande beskrivning.

Typ av prislista

Rabatt. I normalfallet används specialprislista för att sätta nettopriser eller rabatter och alternativet Rabatt föreslås som standard.

Pålägg mot inpris. I de fall omvänd prissättning används mot vissa typer av kunder, kan också ett pålägg på inpriset göras istället för att lägga en rabatt på listpriset.

Detta innebär att om alternativet Pålägg väljs i prislistan kommer kundens utpris att vara pålägget mot det aktuella inpriset. Det framräknade priset vid försäljning kommer då att avrundas enligt de inställningar som har gjorts i Avrundning och decimaler.

Använd funktionen t.ex. när avtal har tecknats med större företag där överenskommelsen är inpris plus ett visst pålägg. Även vid offentliga upphandlingar kan resultatet vara att man förbinder sig att lägga på en viss procent på inköpspriset.

Pålägget kan läggas på varje enskild produkt, men bör läggas med på gruppnivå med procentsatsen för varje grupp vid stora sortiment där många produkter påverkas i prislistan.

Kolumnen Typ kan också väljas in i skärmlistan och kanske också färgläggas för att lättare kunna se vilken typ av specialprislista det handlar om.

Fr.o.m. datum och T.o.m. datum

Genom att ange Fr.o.m. datum och T.o.m. datum begränsas prislistans giltighetstid. Markera om giltighetstiden ska avse leveranstid eller orderdatum.

Obs. Specialprislistan kommer att användas även om orderdatum eller leveransdatum passerats om inte inställningen Signal vid order om datum utgånget används.

Om Signal vid order om datum utgånget används, kommer inte prislistan att användas när orderdatum eller leveranstid är utanför det angivna intervallet, istället ges information om att prislistan är utgången.

Signaler när specialprislista används

Signal vid order om datum utgånget

Använd alternativet för att få information vid offert eller orderregistrering att specialprislistan är inaktuell, d.v.s. är utanför intervallet för datum eller leveranstid. Om alternativet används kommer heller inte priset att föreslås när prislistan är utgången.

Signal vid order om pris finns

Signal vid order om pris finns ger signal om att pris hämtas från specialprislista vid offert eller orderregistrering.

Anpassa signaler

Signalerna visas normalt i Winbas statusrad, men kan också ställas in som dialogruta med OK-knapp via inställningar i avsnittet Anpassa varningar och signaler.

Signal vid order om datum utgånget har anpassats till att visas som en
dialogruta med OK-knapp, istället för som en indikation i statusraden.

Föreslå alternativ på transaktioner

Föreslå Spärra kvantitetsrabatt

För att inte både specialprislista och ev. kvantitetsrabatt ska användas markeras alternativet Spärra kvantitetsrabatt i F6 - Transaktioner.

Föreslå Addera till generell rabatt på kund

Addera till generell rabatt på kund lägger rabatt på prislistan till eventuell befintlig generell rabatt på kunden. Används rabatt i kr, adderas beloppen – används rabatt i procent, sker pålägg enligt ”procent på procent”.

Texten föreslå i dessa fält indikerar att detta är ett förslag till vad som ska sättas vid ny rad i Transaktioner. Fälten Spärra kvantitetsrabatt och Addera till generell rabatt på kund finns alltså på transaktionssidan. Sätt alltså eventuell unik inställning på transaktionsnivå i F6 - Transaktioner.

Möjlighet finns också att samtidigt ändra specialprislistans ingående transaktioner i samband med ändring av förslaget i specialprislistans huvud.


Transaktioner

Genom att klicka på symbolen för knapplistan visas tidigare registrerade transaktioner på den aktuella prislistan.

Prislistans innehåll med avseende på produkter, grupper, priser och rabatter anges under knappen:

Kolumnen Antal kan väljas in i listan med prislistor och visar antalet ingående transaktioner i varje prislista. Antalet indikerar då prislistans storlek och betydelse i förhållande till sortimentets storlek.
Som ett komplement till att använda knapplistan, visas då också antal transaktioner som en översikt t.ex. i samband med kopiering av en specialprislista.

Kopiera specialprislista

För att kopiera en prislista väljs först Transaktioner för den avsedda prislistan och därefter F6 - Kopiera prislista.

Import av specialprislista

Om transaktioner har bearbetats i t.ex. Excel kan priser och rabatter läsas in via import:

Om transaktioner återfinns i form av en offert till en kund, kan specialprislistan skapas med utgångspunkt från offerten:

Kunder med specialprislista

Genom att välja knappen Kunder i specialprislistor öppnas verktyget för att administrera specialprislistor på kunderna. Istället för att i Kundbilden välja in specialprislista och spara för respektive kund, kan istället verktyget användas för att t.ex. ange en eller flera specialprislistor på ett större antal kunder.

Produkter med specialprislista

Alla transaktioner i specialprislistor där produkten ingår kan också tas fram direkt ifrån produktkortet. Detta innebär att man från produkten även kan se vilka specialprislistor som produkten finns med i utöver ordinarie priser i prislistan (Utpris 1 - 9) på produkten.

När produkten har valts visas antal specialprislistor som den ingår i under de ordinarie priserna på produktkortet. Genom att sedan välja knappen Specialprislistor listas de aktuella specialpriserna. Via dialogen är det sedan möjligt att ändra, ta bort eller lägga till priser på produkten.

Produktgrupper med specialprislista

På samma sätt kan också specialprislistor där gruppen ingår i en transaktion med rabatt visas från Produktgrupper.

Rapportering

Utskrift av specialprislistor sker i Utskrifter Administration - Prislistor, eller i samband med Prisrapport för en enskild kund.


Se även: