Import av transaktioner till specialprislistor från fil

Winbas hjälp

Översikt specialprislistor
Specialprislistor

Inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner för specialprislistor.

Filen ska innehålla nummer som refererar till redan registrerade specialprislistor och nya transaktioner kommer då att använda inställningar som är gjorda för specialprislistan.

 

 

För ytterligare information om transaktioner, se avsnittet:

Filen kan alltså innehålla transaktioner till flera specialprislistor eftersom specialprislistans nummer ingår i filen.

Notera att specialprislistan ska vara registrerad i Winbas innan importen av den aktuella filen påbörjas.

Filnamn med specialprislistor

Ange en fil som innehåller transaktioner till specialprislistor i kolumner separerade med tab. Tidigare använt filnamn föreslås i dialogen. Filen ska innehålla sex kolumner enligt följande utseende:

Kolumn

Beskrivning

Prislista

Specialprislistans nummer. Specialprislistans huvud måste vara registrerat innan importen kan påbörjas. Specialprislistans nummer avgör då på vilken specialprislista transaktionen ska registreras.

P/G

Transaktionens typ kan vara P eller G och bestämmer om transaktionen är en Produkt med Ápris eller Rabatt, eller en Grupp med enbart Rabatt.

Nummer

Beroende på typen är numret antingen en registrerad produkt eller produktgrupp.

Valuta

Avser transaktionens valuta. Kolumnen ska finnas men kan vara tom och sätts då till SEK. Om valuta är angiven måste denna finnas i valutatabellen.

Ápris

Produktens ápris.

Rabatt

Produktens eller gruppens rabatt i kronor eller procent beroende på vad som är angivet i Inställningar Produkter.

Import av kvantitetsbaserade priser och rabatter

Om import av kvantitetsbaserade priser och rabatter ska utföras läggs varje kvantitet i grupper om tre, en för varje kvantitet som ska registreras. I detta fall ska filen innehålla de ordinarie sex kolumnerna plus multiplar av tre kolumner, alltså 9 eller 12 beroende på hur många kvantiteter som importeras:

Kolumn

Beskrivning

Kvantitet

Lägsta kvantitet för att priset eller rabatten ska gälla.

Apris

Det nedsatta kvantitetsbaserade priset.

Rabatt

Eventuell ökad kvantitetsbaserad rabatt.

En eventuell prisförändring på befintlig kvantitet kommer då att baseras på kvantitet, d.v.s. finns kvantiteten registrerad tidigare kommer den att uppdateras med nytt pris och rabatt.

Alltid tre kolumner. Notera att multiplar av tre alltid ska användas och om t.ex. bara pris och inte rabatt ska läsas in, ange 0 i rabattkolumnen för att säkerställa att filen får rätt antal kolumner t.ex. när den framställs i Excel.

Transaktioner

Välj mellan om enbart tidigare registrerade transaktioner ska uppdateras, eller om även nya transaktioner i filen ska registreras.

Ta bort filen efter utförd import

Efter utförd inläsning av en fil kan denna tas bort. Detta för att inte samma transaktioner återigen ska registreras.

Om man av någon anledning önskar att ha kvar det tidigare materialet, kan en kopia av filen tas, alternativt kan alternativet avmarkeras vid körning.

Ej registrerade transaktioner

Om en fil innehåller fält som t.ex. refererar till en ej registrerad specialprislista eller till en produkt som inte finns registrerad i produkter, kommer transaktionen inte att skrivas. Transaktionen kommer istället att upptas i rapporten Ej registrerade transaktioner efter att importen har utförts.

Prislista

Den specialprislista som var angiven i filen på den transaktion som inte registrerades.

P/G

Den typ av transaktionen som angavs i filen, P eller G bestämmer om transaktionen avser produkt eller produktgrupp.

Nummer

Den i filen angivna produkten eller gruppen.

Valuta

Den i filen angivna valutan.

Apris

Eventuellt ápris registrerat i filen.

Rabatt

Eventuell rabatt registrerad i filen.

Anmärkning

Information om varför inte transaktionen skrevs. Se anmärkningar nedan.

Rad

Rad anger vilken position i filen som inte kunde skrivas. Genom att använda detta radnummer kan transaktionen lättare återfinnas när filen öppnas exempelvis i Excel.

Notera att listan med rapporten Ej registrerade transaktioner sorteras på produktnummer när den visas. Genom att klicka på rubriken för Rad kan listan istället sorteras i ordning med de positioner som inte kunde skrivas för att lättare kunna hitta transaktionen i den ursprungliga filen.

Anmärkning

Beskrivning

Prislistan finns inte registrerad.

Den angivna specialprislistan i filen är inte registrerad i Winbas. Specialprislistans huvud måste vara registrerat för att transaktionen ska registreras.

Felaktig typ - använd (P)rodukt eller (G)rupp.

Den angivna typen är inte P eller G, varför importen inte kan avgöra om transaktionen avser en produkt eller produktgrupp.

Transaktionen finns inte registrerad

Alternativet Uppdatera enbart befintliga transaktioner är valt i dialogen och enbart redan registrerade transaktioner på specialprislistan uppdateras. Den aktuella transaktionen finns inte registrerad på specialprislistan.

Produktnummer finns inte registrerat.

Den angivna typen avser produkt, men produktnumret finns inte registrerat i Produkter.

Produktgruppen finns inte registrerad.

Den angivna typen avser produktgrupp, men grupp med detta nummer finns inte registrerad i Produktgrupper.

Valutakoden finns inte registrerad.

Det finns en angiven valuta i kolumnen, men valutan finns inte registrerad i valutatabellen.

Skriv ut eller skicka till Excel

Rapporten över ej registrerade transaktioner presenteras på skärmen och kan därefter skickas till Excel. Därefter kan de skrivas ut eller vidare bearbetas och eventuellt därefter ligga till grund för ett nytt underlag för import av transaktioner till specialprislistor.